Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 93

Jezu Lɛkɔ Yì Jixwé

Jezu Lɛkɔ Yì Jixwé

Jezu yì mɔ ahwanvu tɔn lɛ ɖò Galilée. É ɖegbe taji ɖé nú ye: ‘Mi yì bo kplɔ́n nú gbɛtɔ́ lɛ gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ nú ye ni huzu ahwanvu ce. Mi kplɔ́n nǔ e un kplɔ́n mi lɛ é bǐ ye bo bló baptɛm nú ye.’ Enɛ gudo ɔ, é dó akpá ɖɔ: ‘Mi ni flín ɖɔ un na ɖò kpɔ́ xá mi hwebǐnu.’

Ðò azǎn 40 e bɔ dó fínfɔ́n sín kú Jezu tɔn wu lɛ é vlamɛ ɔ, é sɔ́ éɖée xlɛ́ ahwanvu tɔn kanweko mɔkpan ɖò Galilée kpo Jeluzalɛmu kpo. É kplɔ́n nǔ taji lɛ ye bo bló nùjiwǔ gègě. Enɛ gudo ɔ, é mɔ mɛsɛ́dó tɔn lɛ azɔn gudo tɔn ɔ ɖò Olivutínsó ɔ jí. É ɖɔ: ‘Mi ma gosin Jeluzalɛmu ó. Mi nɔ finɛ bá mɔ nǔ e sín akpá Tɔ́ ce dó é.’

Mɛsɛ́dó tɔn lɛ mɔ nǔ jɛ nǔ e ɖɔ wɛ é ɖè é wu ǎ. Ye kanbyɔ ɛ ɖɔ: ‘Dìn wɛ a na nyí Axɔsu Izlayɛli tɔn à?’ Jezu ɖɔ: ‘Hwenu ko sù nú Jehovah bonu un na nyí Axɔsu ǎ. Zaanɖé dìn ɔ, gbigbɔ mímɛ́ na na hlɔnhlɔn mi bɔ mi na nyí kúnnuɖetɔ́ ce. Mi yì jla wɛnɖagbe ɔ ɖò Jeluzalɛmu, Judée, Samalíi kpo fí ɖěɖee lín hugǎn ɖò ayikúngban ɔ jí lɛ é kpo.’

Enɛ gudo ɔ, Jezu ɖido jixwé bɔ akpɔ́kpɔ́ ɖé wá bú i. Ahwanvu tɔn lɛ kpó ɖò jǐ kpɔ́n wɛ, amɔ̌, é ko yì.

Ahwanvu lɛ gosin Olivutínsó ɔ jí bo yì Jeluzalɛmu. Ye nɔ kplé ɖò síngbó ɖé jí ɖò gbesisɔmɛ bo nɔ xoɖɛ. Ye ɖò te kpɔ́n Jezu bonu é na na alixlɛ́mɛ ɖevo lɛ ye.

“È na jla axɔsuɖuɖu Mawu tɔn sín wɛnɖagbe gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ, bonu é na nyí kúnnuɖiɖe nú gbɛtɔ́ lɛ bǐ. Enɛ ɔ gudo ɔ, gbɛ̀ ɔ na vɔ.”​—Matie 24:14