Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 95

Nǔ Ðebǔ Sixu Ðó Ye Te Ǎ

Nǔ Ðebǔ Sixu Ðó Ye Te Ǎ

Dawe ɖé tíìn bo nɔ sixu ɖi zɔnlin ǎ bo nɔ junjɔn ayǐ gbè bǐ gbè ɖò tɛmpli ɔ sín hɔntogbo lɛ ɖokpo ta bo nɔ ɖò nǔ byɔ wɛ. Hwelɛkɔ gbè ɖokpo ɔ, é mɔ Piyɛ́ɛ kpo Jaan kpo bɔ ye xwè tɛmpli ɔ mɛ. É ɖɔ nú ye ɖɔ: ‘Mi kɛnklɛn na nùɖé mì.’ Piyɛ́ɛ ɖɔ: ‘Un ɖó nùɖé bá na we b’ɛ hugǎn akwɛ. Ðò nyikɔ Jezu tɔn mɛ ɔ, site, bo ɖi zɔnlin!’ Enɛ gudo ɔ, Piyɛ́ɛ d’alɔ ɛ bɔ é site bo jɛ zɔnlin ɖi jí! Xomɛ hun ahwan ɔ b’ɛ vɛ́ jlɛ́ ɖó nùjiwǔ enɛ wu kaka bɔ gbɛtɔ́ gègě huzu nùɖitɔ́.

Amɔ̌, xomɛ sìn vɔsanúxwlémawutɔ́ lɛ kpo Saduseɛn lɛ kpo. Ye wlí mɛsɛ́dó lɛ, bo kplá ye yì hwɛ nukɔn, bo kanbyɔ ye ɖɔ: ‘Mɛ̌ ka na hlɔnhlɔn mi, bɔ mi dó gbɔ azɔn nú nya enɛ?’ Piyɛ́ɛ ɖɔ: ‘Jezu Klisu e mi hu é wɛ na hlɔnhlɔn ɔ mǐ.’ Sinsɛngán lɛ súxó bo ɖɔ: ‘Mi ma sɔ́ ɖɔ Jezu xó ɖě ó!’ Amɔ̌, mɛsɛ́dó lɛ ɖɔ: ‘Mǐ ɖó na ɖɔ xó tɔn. Mi na gbɔ ɖiɖɔ ǎ.’

Ee è ɖè Piyɛ́ɛ kpo Jaan kpo nyite gudo tlolo é ɔ, ye yì ahwanvu ɖě lɛ gɔ́n bo ɖɔ nǔ e jɛ lɛ é nú ye. Ye xoɖɛ ɖó kpɔ́, bo byɔ Jehovah ɖɔ: ‘Kɛnklɛn d’alɔ mǐ nú mǐ na kpankɔ́n, bo mɔ tɛn dó kpó ɖò azɔ̌ towe wà wɛ.’ Jehovah na gbigbɔ mímɛ́ tɔn ye bɔ ye kpó ɖò wɛnɖagbe jla wɛ, bo kpó ɖò azɔn gbɔ nú mɛ lɛ wɛ. Nùɖitɔ́ lɛ fɔ́n bo ɖò jijɛji wɛ. Saduseɛn lɛ hwanwǔ tawun, bo wlí mɛsɛ́dó lɛ bo bɛ́ ye dó gankpa mɛ. Amɔ̌, zǎn ɔ mɛ ɔ, Jehovah sɛ́ wɛnsagun ɖokpo dó, bɔ é hun gankpa ɔ sín hɔn lɛ bo ɖɔ nú mɛsɛ́dó lɛ ɖɔ: ‘Mi lɛkɔ yì tɛmpli ɔ mɛ, bo kplɔ́n nǔ mɛ ɖò finɛ.’

Ayihɔngbe tɔn zǎnzǎn tɛɛn ɔ, è ɖɔ nú Hwɛɖɔxɔsa Ðaxó Jwifu lɛ Tɔn ɖɔ: ‘Gankpa ɔ kpó ɖò súsú, amɔ̌, nya e mi wlí lɛ é sɔ́ ɖ’emɛ ǎ! Ye ɖò tɛmpli ɔ mɛ, bo ɖò nǔ kplɔ́n mɛ lɛ wɛ!’ Ye lɛ́vɔ wlí mɛsɛ́dó lɛ bo kplá ye yì Hwɛɖɔxɔsa Ðaxó Jwifu lɛ Tɔn. Vɔsanúxwlémawutɔ́ ɖaxó ɔ ɖɔ: ‘Mǐ ko gbɛ́  nú mi ɖɔ mi ma sɔ́ ɖɔ Jezu xó ɖě ó!’ Amɔ̌, Piyɛ́ɛ yí gbè n’i ɖɔ: “È ɖó na setónú nú Mawu; é nyɔ́ hú è setónú nú gbɛtɔ́.”

Xomɛ sìn sinsɛngán lɛ tawun bɔ ye jló na hu mɛsɛ́dó lɛ. Amɔ̌, Falizyɛn ɖé nɔ nyí Gamaliyɛli bo site bo ɖɔ: ‘Mi cɔ́ miɖée! Mawu sixu ko ɖò kpɔ́ xá nya enɛ lɛ. Mi jló na fun ahwan xá Mawu nugbǒ wɛ à?’ Ye xwedó wěɖexámɛ tɔn. Ee ye xò mɛsɛ́dó lɛ ɖó kpò wu gudo é ɔ, ye lɛ́ ɖɔ nú ye ɖɔ ye ni ma sɔ́ jla Mawuxó ɔ ɖě ó, bɔ enɛ gudo ɔ, ye jó ye dó bɔ ye yì. Amɔ̌, nǔ enɛ ɖó mɛsɛ́dó lɛ te ǎ. Ye fɔ́n bo ɖò wɛnɖagbe ɔ jla wɛ kpo akɔnkpinkpan kpo ɖò tɛmpli mɛ, bo nɔ lɛ́ jla ɖò xwé lɛ gbè.

“È ɖó na setónú nú Mawu; é nyɔ́ hú è setónú nú gbɛtɔ́.”​—Mɛsɛ́dó 5:29