Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 37

Jehovah Ðɔ Xó nú Samuwɛli

Jehovah Ðɔ Xó nú Samuwɛli

Vɔsanúxwlémawutɔ́ Ðaxó ɔ ɖó vǐ sunnu wè bɔ ye nyí vɔsanúxwlémawutɔ́ ɖò Goxɔ ɔ mɛ. Mɛ ɖokpo nyí Hofini bɔ mɛ wegɔ ɔ nɔ nyí Pinxasi. Ye nɔ setónú nú sɛ́n Jehovah tɔn lɛ ǎ, bo nɔ wà nǔ nyanya xá togun ɔ tawun. Nú Izlayɛli-ví lɛ ja vɔ̌ sá nú Jehovah gbé ɔ, Hofini kpo Pinxasi kpo nɔ fɔ lan e nyɔ́ hú bǐ ɖ’emɛ lɛ é. Eli sè nǔ e dosin wɛ vǐ sunnu tɔn lɛ ɖè é, é ka bló nǔ ɖebǔ ǎ. Jehovah na tin bɔ nǔ lɛ na ɖò jijɛ wɛ mɔ̌ kpowun wɛ à?

Samuwɛli nyí yɔkpɔvu tawun ɖò Hofini kpo Pinxasi kpo kpá có, é ka wà nǔ ye ɖɔhun ǎ. Xomɛ hun Jehovah dó Samuwɛli wu. Samuwɛli ɖò amlɔ dɔ́ wɛ zǎnmɛ gbè ɖokpo, bo sè gbè ɖé b’ɛ ylɔ nyikɔ tɔn. É fɔ́n bo kanwezun yì Eli gɔ́n bo ɖɔ: ‘Nyɛ ɖíe!’ Amɔ̌, Eli ɖɔ: ‘Un ylɔ we ǎ. Lɛ̌vɔ yì mlɔ́ ayǐ.’ Samuwɛli lɛkɔ yì mlɔ́ ayǐ. Gbè ɔ lɛ́vɔ ylɔ ɛ. Hwenu e Samuwɛli sè gbè ɔ azɔn atɔngɔ ɔ é ɔ, Eli wá mɔ nǔ jɛ wu ɖɔ Jehovah wɛ ɖò Samuwɛli ylɔ wɛ. É ɖɔ nú Samuwɛli ɖɔ enyi é sɔ́ sè gbè ɔ ɖě hǔn, é ni ɖɔ: ‘Ðɔ xó Jehovah, mɛsɛntɔ́ towe ɖò tó ɖó we wɛ.’

Samuwɛli lɛ́vɔ yì mlɔ́ ayǐ. Enɛ gudo ɔ, é sè: ‘Samuwɛli! Samuwɛli!’ É yí gbè ɖɔ: ‘Ðɔ xó, ɖó mɛsɛntɔ́ towe ɖò tó ɖó we wɛ.’  Jehovah ɖɔ n’i ɖɔ: ‘Ðɔ nú Eli ɖɔ un na dɔn tó nú é kpo xwédo tɔn kpo. É tuùn ɖɔ vǐ emitɔn lɛ ɖò nǔ nyanya dosin wɛ ɖò Goxɔ ɔ mɛ, bo ka wà nǔ ɖě ǎ.’ Ayihɔngbe tɔn zǎnzǎn ɔ, Samuwɛli hun Goxɔ ɔ sín hɔn lɛ lee é ko nɔ bló gbɔn tɛgbɛ é. Xɛsi ɖò ɖiɖi i wɛ dó nǔ e Jehovah ɖɔ é ni ɖɔ nú vɔsanúxwlémawutɔ́ ɖaxó ɔ é ɖiɖɔ wu. Amɔ̌, Eli ylɔ ɛ bo kanbyɔ ɛ ɖɔ: ‘Vǐ ce, etɛ Jehovah ka ɖɔ nú we? Ðɔ bǐ nú mì.’ Enɛ wu ɔ, Samuwɛli ɖɔ nǔ lɛ bǐ nú Eli.

Ee Samuwɛli ɖò susu wɛ é ɔ, Jehovah kpò ɖò kpɔ́ xá ɛ. Mɛ e ɖò Izlayɛli yikúngban jí lɛ é bǐ tuùn ɖɔ Jehovah ko sɔ́ Samuwɛli b’ɛ na nyí gbeyiɖɔ kpo hwɛɖɔtɔ́ kpo.

“Mɛ winnyawinnya, flín mɛ e ɖó we ɔ ɖò hwenu e a kpò ɖò winnyawinnya mɛ é.”​—Nùnywɛtɔ́xó 12:1