Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 53

Akɔnkpinkpan Yexoyada Tɔn

Akɔnkpinkpan Yexoyada Tɔn

Jezabɛli ɖó vǐ nyɔnu ɖokpo b’ɛ nɔ nyí Atalíi, é lɔ nyí mɛ nyanya nɔ tɔn ɖɔhun. Atalíi da axɔsu Judáa tɔn. Hwenu e asú tɔn kú é ɔ, vǐ tɔn jɛ acɛ kpa jí. Amɔ̌, hwenu e vǐ tɔn kú é ɔ, Atalíi sɔ́ éɖée dó huzu axɔsu Judáa tɔn. Enɛ gudo ɔ, é tɛ́n kpɔ́n bo na sú mɛ e jɔ ɖò axɔsu kúnkan mɛ lɛ é bǐ sín kún dó, bo hu mɛɖebǔ e sixu wá kpa acɛ dó tɛn tɔn mɛ é, kaka jɛ vivǔ éɖesunɔ tɔn lɛ jí. Mɛ lɛ bǐ wɛ nɔ ɖi xɛsi n’i.

Vɔsanúxwlémawutɔ́ Ðaxó Yexoyada kpo asì tɔn Yexocɛva kpo tuùn ɖɔ nǔ e bló wɛ Atalíi ɖè é nyla tawun. Ye sɔ́ gbɛ̀ yetɔn ɖó axɔ nu bo hwla vivǔ Atalíi tɔn e kpó ɖò vǔ bɔ nyikɔ tɔn nɔ nyí Joasi é. Ye kpé nukún dó wǔ tɔn ɖò tɛmpli mɛ.

Hwenu e Joasi ɖó xwè tɛnwe é ɔ, Yexoyada kplé hɛ̌nnugán lɛ kpo Levíi ví lɛ kpo bo ɖɔ nú ye ɖɔ: ‘Mi cɔ́ hɔn tɛmpli ɔ tɔn lɛ bo ma lɔn nú mɛɖebǔ ni byɔ mɛ ó.’ Enɛ gudo ɔ, Yexoyada sɔ́ Joasi b’ɛ nyí Axɔsu Judáa tɔn bo sɔ́ axɔsugbakún ɖé ɖó ta tɔn. Togun Judáa tɔn súxó bo ɖɔ: ‘Susu nú axɔsu ɔ!’

Axɔsu nyɔnu Atalíi sè xósusu togun ɔ tɔn bo kanwezun wá tɛmpli ɔ mɛ. Hwenu e é mɔ axɔsu yɔyɔ̌ ɔ é ɔ, é súxó bo ɖɔ: “Ahizi nɛ! Ahizi nɛ!” Hɛ̌nnugán lɛ wlí axɔsu nyɔnu nyanya ɔ, bo kplá ɛ tɔ́n lobo hu i. Bɔ nǔ e jijɔ tɔn nyanya ɔ ka ko wà dó akɔta ɔ wu é ka ló?

Yexoyada d’alɔ akɔta ɔ bɔ ye jɛ akɔ ɖé xá Jehovah, bo d’akpá ɖɔ éɖokpo géé wɛ ye na sɛ̀n. Yexoyada zɔ́n bɔ ye gbà vodunxɔ Baalu tɔn ɔ bo lɛ́ gbà vodun lɛ hánnyá. É sɔ́ azɔ̌ d’así nú vɔsanúxwlémawutɔ́ lɛ kpo  Levíi-ví lɛ kpo bɔ ye na wà azɔ̌ ɖò Tɛmpli ɔ mɛ, bonu togun ɔ na dó sixu lɛ́ wá sɛ̀n Mawu ɖò finɛ. É sɔ́ azɔ̌ d’así nú hɔnjinɔtɔ́ lɛ bonu ye ni cɔ́ tɛmpli ɔ, bonu mɛɖebǔ ni ma hɛn nǔ kwijikwiji ɖé byɔ mɛ ó. Enɛ gudo ɔ, Yexoyada kpo hɛ̌nnugán lɛ kpo sɔ́ Joasi ɖó hɔn ɔ mɛ bo sɔ́ ɛ ɖó axɔsuzinkpo ɔ jí. Togun Judáa tɔn j’awǎ. Ee ye ma sɔ́ ɖò axɔsu nyɔnu nyanya Atalíi kpo Baalu sinsɛn kpo kannu dìn ǎ é ɔ, ye sixu lɛ́vɔ jɛ Jehovah sɛ̀n jí. A mɔ lee akɔnkpinkpan Yexoyada tɔn d’alɔ mɛ gègě gbɔn é à?

“Mi ma ɖi xɛsi nú ye mɛ e nɔ hu agbaza, bo ma ka sixu wà nùɖé nú lindɔ̌n ǎ lɛ ó; loɔ, mi ɖi xɛsi nú Mawu e ɖó acɛ e sixu dɔn lindɔ̌n kpodo agbaza kpo bǐ dó [Jeyɛnu] mɛ é.”​—Matie 10:28