Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 12

Jakɔbu Yí Gǔ Ɔ

Jakɔbu Yí Gǔ Ɔ

Izaki ɖó xwè 40 hwenu e é da Hlebeka é. É yí wǎn n’i tawun. Hwenu ɖò yiyi wɛ é ɔ, ye jì vǐ wè, bɔ ye nyí hoxo sunnu kɛɖɛ.

Mɛxo ɔ nɔ nyí Esawu, bɔ yɔkpɔvu ɔ nɔ nyí Jakɔbu. Esawu yí wǎn nú xwégbe ninɔ ǎ, bo nyɔ́ gbě nya tawun. Amɔ̌, Jakɔbu yí wǎn nú xwégbe ninɔ.

Ðò hwe ɔ nu ɔ, enyi tɔ́ ɖé kú ɔ, è nɔ na ayikúngban tɔn kpo akwɛ tɔn kpo vǐsunnuɖaxó ɔ hú mɛ ɖě lɛ. Enɛ wɛ è nɔ ylɔ ɖɔ gǔ. Ðò Izaki sín xwédo mɛ ɔ, akpá ɖěɖee Jehovah ko dó nú Ablaxamu lɛ é sín akpáxwé ɖé ɖò gǔ ɔ mɛ. Esawu keya kaka ɖé nú akpá enɛ lɛ ǎ, amɔ̌, Jakɔbu tuùn ɖɔ ye ɖò taji tawun.

Gbè ɖokpo wá sù bɔ Esawu lɛkɔ sín gbě bɔ nǔ ko cikɔ n’i tawun ɖó é nɔ gbehan ɔ mɛ tawun. É sè nùɖuɖu ɖagbe e ɖa wɛ Jakɔbu ɖè é sín wǎn bo ɖɔ n’i ɖɔ: ‘Xovɛ sìn mì! Na mì ayikún-núsúnnú towe vɔvɔ elɔ ɖě!’ Jakɔbu ɖɔ: ‘Un na na we, amɔ̌, tò d’akpá nú mì hwɛ̌ ɖɔ un na yí gǔ towe.’ Esawu ɖɔ: ‘Un ɖò nǔ ɖě na dó wà wɛ ǎ! A sixu yí. Nùɖuɖu ɔ ba wɛ un ɖè kpowun.’ A lin ɖɔ nùnywɛnú jɛn Esawu wà à? Gbeɖé kpɔ́n. Esawu sɔ́ nǔ e xɔ akwɛ tawun é ɖé jó, ɖó ayikún-núsúnnú kpowun wutu.

Hwenu e Izaki wá kpò bǐ é ɔ, hwe ɔ nu sù bɔ é na xoɖɛ nú vǐsunnuɖaxó tɔn. Amɔ̌, Hlebeka d’alɔ Jakɔbu e nyí yɔkpɔvu ɔ é bɔ éyɛ yí ɖɛ ɔ. Ee Esawu mɔ mɔ̌ é ɔ, xomɛ sìn i  tawun, bɔ é kàn ayixa bo na hu nɔví tɔn. Izaki kpo Hlebeka kpo jló na nya xɛ ɖò Jakɔbu jí, enɛ wu ɔ, ye ɖɔ n’i ɖɔ: ‘Yì nɔ nylɔ towe Labáan gɔ́n, kaka jɛ hwenu e Esawu sín xomɛ na fá dó é.’ Jakɔbu ɖótó mɛjitɔ́ tɔn lɛ sín wěɖexámɛ bo hɔn dó gbɛ̀ tɔn jí.

“Mɛ e gbɛ̀ ɔ bǐ na nyí étɔn, lobɔ gbɛ̀ éɖesunɔ tɔn na bú dó è ɔ, lè tɛ wɛ ka ɖ’emɛ n’i? Ani wɛ gbɛtɔ́ ka sixu sɔ́ dó xɔ gbɛ̀ éɖée tɔn na?”​—Maki 8:36, 37