Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 80

Jezu Cyan Mɛsɛ́dó Wěwe

Jezu Cyan Mɛsɛ́dó Wěwe

Jezu jla Mawuxó nú xwè ɖokpo adaɖé mɔ̌ gudo é ɔ, é ɖó na wá gbeta taji ɖé kɔn. Mɛ̌ mɛ̌ e é ka na cyan bɔ ye na w’azɔ̌ ɖó kpɔ́ xá ɛ alɔ ɖò alɔ mɛ? Mɛ̌ mɛ̌ e é ka na kplɔ́n azɔ̌ bɔ ye na nɔ agun Klisanwun tɔn nu? Jezu jló na ba alixlɛ́mɛ Jehovah tɔn cobo wá gbeta enɛ kɔn. Enɛ wu ɔ, é yì só ɖé jí, fí e é sixu nɔ éɖokpo ɖè é bo xoɖɛ ɖò zǎn ɔ bǐ mɛ. Ayihɔngbe tɔn zǎnzǎn ɔ, Jezu ylɔ ahwanvu tɔn ɖé lɛ kplé bo cyan mɛsɛ́dó tɔn 12 lɛ ɖò ye mɛ. A ka flín nyikɔ yetɔn à? Nyikɔ yetɔn wɛ nyí: Piyɛ́ɛ, Andle, Jaki, Jaan, Filipu, Baatelemíi, Tɔmáa, Matie, Jaki Alufée ví ɔ, Tadée, Sinmɔ́ɔ kpo Judasi Isikaliɔti kpo.

Andle, Piyɛ́ɛ, Filipu, Jaki

Mɛsɛ́dó Wěwe lɛ na nɔ yì tomɛ xá ɛ. Ee é kplɔ́n azɔ̌ ye gudo é ɔ, é sɛ́ yeɖokponɔ dó Mawuxó ɔ jla gbé. Jehovah na acɛ ye bonu ye na nya awovi lɛ bo na gbɔ azɔn nú mɛ lɛ.

Jaan, Matie, Baatelemíi, Tɔmáa

Jezu ylɔ ye mɛ Wěwe lɛ ɖɔ xɔ́ntɔn emitɔn lɛ, bo lɛ́ ɖeji dó ye wu. Falizyɛn lɛ nɔ lin ɖɔ mɛsɛ́dó lɛ kún sè wema ó bo lɛ́ nyí gbɛtɔ́ yayǎ ɖé kpowun. Amɔ̌, Jezu kplɔ́n azɔ̌ ye bonu ye na wà azɔ̌ e é  sɔ́ d’así nú ye é. Ye na nɔ kpɔ́ xá Jezu ɖò hwenu e nyí hwenu taji hugǎn ɖò gbɛzán tɔn mɛ é, enɛ wɛ nyí jɛ nukɔn nú kú tɔn kpo fínfɔ́n sín kú tɔn gudo kpo. Jezu ɖɔhun ɔ, gègě ɖò ye mɛ Wěwe lɛ mɛ gosin Galilée. Ye mɛ ɖé lɛ d’asì.

Jaki Alufée ví ɔ, Judasi Isikaliɔti, Tadée, Sinmɔ́ɔ

Mɛsɛ́dó lɛ nyí hwɛhutɔ́ bo nɔ wà nǔ nyì dò. Hweɖelɛnu ɔ, ye mɛ ɖé lɛ nɔ ɖɔ xó cobo nɔ wá lin tamɛ, bo nɔ lɛ́ wá gbeta nyanya lɛ kɔn. Hweɖelɛnu ɔ, ye nɔ ɖó suúlu ǎ. Ye tlɛ nɔ dɔn nǔ dó mɛ e hugǎn mɛ bǐ é jí. Amɔ̌, gbɛtɔ́ ɖagbe ɖěɖee yí wǎn nú Jehovah é wɛ ye nyí. Ye na nyí dodonú nú agun Klisanwun tɔn hwenu e Jezu na yì gudo é.

“Un nɔ ylɔ mi ɖɔ xɔ́ntɔn, ɖó nǔ e un sè ɖò tɔ́ ce nu lɛ bǐ wɛ un ɖexlɛ́ mi.”​—Jaan 15:15