Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

Xónusɔ́ɖóte Akpáxwé 6gɔ́ ɔ Tɔn

Xónusɔ́ɖóte Akpáxwé 6gɔ́ ɔ Tɔn

Ee Izlayɛli-ví lɛ wá wá Akpádídó Yikúngban ɔ jí é ɔ, Goxɔ ɔ huzu hɔnkàn sinsɛn-biblo nugbǒ ɔ tɔn ɖò finɛ. Vɔsanúxwlémawutɔ́ lɛ nɔ kplɔ́n Sɛ́n ɔ akɔta ɔ, bɔ hwɛɖɔtɔ́ lɛ nɔ xlɛ́ ali akɔta ɔ. Akpáxwé elɔ xlɛ́ nǔ ɖaxó e gbeta e kɔn mɛɖé wá é kpo nǔ e é wà lɛ é kpo sixu wà dó mɛ ɖevo lɛ wu é. Izlayɛli-ví ɖokpo ɖokpo ɖó azɔ̌ ɖé bo na wà nú Jehovah kpo hagbɛ̌ éɖesunɔ tɔn lɛ kpo. Tɛɖɛ̌ nǔ ɖagbe e Debola, Nɔemíi, Jozuwée, Ana, Jɛfutée sín vǐ nyɔnu ɔ kpo Samuwɛli kpo wà nú mɛ ɖevo lɛ é jí. Tɛɖɛ̌ jí ɖɔ mɛ e ma tlɛ nyí Izlayɛli-ví ǎ lɛ é ɖi Hlaxabu, Hwliti, Yaɛli kpo Gabawɔ́ɔnnu lɛ kpo wá gbeta ɔ kɔn bo na wà nǔ ɖó kpɔ́ xá Izlayɛli-ví lɛ, ɖó ye tuùn ɖɔ Mawu ɖò kpɔ́ xá ye wutu.

ƉO MǏMÁMƐ ÉLƆ́

NǓKPLƆNKPLƆN 29

Jehovah Sɔ́ Jozuwée

Mawu na alixlɛ́mɛ ɖé lɛ Jozuwée, bɔ ye sixu d’alɔ mǐ lɔ égbé.

NǓKPLƆNKPLƆN 30

Hlaxabu Hwla Amɛ̌ Lɛ

Dǒ Jeliko tɔn lɛ mu. Amɔ̌, xwé Hlaxabu tɔn kpò ɖò te có dǒ ɖevo jí wɛ è ka mɛ̀ ɖó.

NǓKPLƆNKPLƆN 31

Jozuwée kpo Gabawɔ́ɔnnu lɛ Kpo

Jozuwée xoɖɛ sɛ́dó Mawu ɖɔ: ‘Hwe, nɔte xwii!’ Mawu ka sè ɖɛ tɔn à?

NǓKPLƆNKPLƆN 32

Gǎn Yɔyɔ̌ ɖé kpo Nyɔnu Akɔnkpantɔ́ Wè Kpo

Ee Jozuwée kú gudo é ɔ, Izlayɛli-ví lɛ jɛ vodun sɛ̀n jí. Gbɛ̀ wá vɛwǔ nú ye, amɔ̌, Hwɛɖɔtɔ́ Balaaki, nyɔnu gbeyiɖɔ Debola kpo Yaɛli kpo d’alɔ ye. Só goxɔ tɔn tɔn lɛ ɖokpo wɛ Yaɛli zán!

NǓKPLƆNKPLƆN 33

Hwliti kpo Nɔemíi Kpo

Asúkúsi wè lɛkɔ yì Izlayɛli. Asúkúsi lɛ ɖokpo yì w’azɔ̌ ɖò gle mɛ, bɔ Bowozi ɖó ayi wǔ tɔn ɖò finɛ.

NǓKPLƆNKPLƆN 34

Jedenyɔ́ɔ Ðu Ðò Madiáani-Ví lɛ Jí

Ee Madiáani-ví lɛ hɛn gbɛ̀ vɛwǔ nú Izlayɛli-ví lɛ gudo é ɔ, ye savo nú Jehovah ɖɔ é ni d’alɔ emi. Nɛ̌ ahwangɔnu Jedenyɔ́ɔ tɔn e ma d’agba ǎ é ka ɖu ɖò ahwanfuntɔ́ 135 000 jí gbɔn?

NǓKPLƆNKPLƆN 35

Ana Xoɖɛ Bo Byɔ Vǐ Sunnu Ðokpo

Ɛlukana kplá Ana, Penina kpo xwédo ɔ kpo, bɔ ye yì Mawu sɛ̀n gbé ɖò Goxɔ ɔ mɛ ɖò Silóo. Ana xoɖɛ bo byɔ vǐ sunnu ɖokpo ɖò finɛ. Xwè ɖokpo gudo ɔ, é jì Samuwɛli!

NǓKPLƆNKPLƆN 36

Akpá Jɛfutée Tɔn

Akpá tɛ Jɛfutée ka dó? Etɛwu? Nɛ̌ vǐ nyɔnu tɔn ka wà nǔ gbɔn dó akpá tɔ́ tɔn tɔn wu?

NǓKPLƆNKPLƆN 37

Jehovah Ðɔ Xó nú Samuwɛli

Vɔsanúxwlémawutɔ́ ɖaxó Eli sín vǐ sunnu wè lɛ nɔ wà vɔsanúxwlémawutɔ́zɔ́ ɖò Goxɔ ɔ mɛ, amɔ̌, ye nɔ setónú nú sɛ́n Mawu tɔn lɛ ǎ. Samuwɛli ɖò vǔ cobo ka gbɔn vo, bɔ Jehovah ɖɔ xó n’i.

NǓKPLƆNKPLƆN 38

Jehovah Bló Bɔ Sanmusɔ́ɔn Ðó Hlɔnhlɔn

Mawu bló bɔ Sanmusɔ́ɔn ɖó hlɔnhlɔn, bonu é na fun ahwan xá Filisitɛ́ɛn lɛ, amɔ̌, ee Sanmusɔ́ɔn ma kpɔ́n asì bo da ǎ é ɔ, Filisitɛ́ɛn lɛ wlí i