Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 34

Jedenyɔ́ɔ Ðu Ðò Madiáani-Ví lɛ Jí

Jedenyɔ́ɔ Ðu Ðò Madiáani-Ví lɛ Jí

É wá jɛ hweɖenu bɔ Izlayɛli-ví lɛ lɛ́vɔ lɛkɔ sín Jehovah gudo, bo jɛ vodun lɛ sɛ̀n jí. Madiáani-ví lɛ fin Izlayɛli-ví lɛ sín kanlin lɛ bo hɛn jinukún yetɔn lɛ gblé kaka nú xwè tɛnwe. Izlayɛli-ví lɛ nɔ hwla cí só lɛ sín xomɛ bo na dó gán sín Madiáani-ví lɛ lɔ mɛ. Ye savo nú Jehovah ɖɔ é ni hwlɛn emi. Enɛ wu ɔ, Jehovah sɛ́ wɛnsagun ɖé dó dɔnkpɛvu e nɔ nyí Jedenyɔ́ɔ é gɔ́n. Wɛnsagun ɔ ɖɔ: ‘Jehovah sɔ́ we bonu a na nyí ahwanfuntɔ́ hlɔnhlɔnnɔ.’ Jedenyɔ́ɔ kanbyɔ ɖɔ: ‘Nɛ̌ un ka sixu hwlɛn Izlayɛli gbɔn? Un ma nyí nùɖé nɛ.’

Nɛ̌ Jedenyɔ́ɔ ka na wà gbɔn bo tuùn ɖɔ Jehovah sɔ́ emi? É tɛ́ gbɔ̌fún ɖó kɔ́mɛ bo ɖɔ nú Jehovah ɖɔ: ‘Enyi ayǐ hɔ́n, bonu ahǔn ja dó gbɔ̌fún ɔ jí lobonu fí e lɛlɛ̌ d’è lɛ é ka ɖò xúxú jí ɔ, un na tuùn ɖɔ a jló ɖɔ nyì ni hwlɛn Izlayɛli.’ Ayihɔngbe tɔn zǎnzǎn ɔ, gbɔ̌fún ɔ fá, loɔ fí e lɛlɛ̌ d’è lɛ é ka ɖò xúxú jí! Amɔ̌, Jedenyɔ́ɔ lɛ́vɔ byɔ ɖɔ enyi é jɛ sɔ hǔn, gbɔ̌fún ɔ ni ɖò xúxú jí, bonu fí e lɛlɛ̌ d’è lɛ é ni fá. Ee nǔ nyí mɔ̌ é ɔ, Jedenyɔ́ɔ wá kudeji ɖɔ Jehovah sɔ́ emi. É bɛ́ ahwanfuntɔ́ tɔn lɛ kplé bonu ye na fun ahwan xá Madiáani-ví lɛ.

 Jehovah ɖɔ nú Jedenyɔ́ɔ ɖɔ: ‘Un na na ɖuɖeji Izlayɛli-ví lɛ. Amɔ̌, ɖó a ɖó ahwanfuntɔ́ gègě wutu ɔ, a sixu lin ɖɔ emiɖesunɔ wɛ ɖu ɖò ahwan ɔ jí. Ðɔ nú mɛ e ɖò xɛsi ɖi wɛ lɛ é bǐ ɖɔ ye ɖó na lɛkɔ yì xwégbe.’ Enɛ wu ɔ, ahwanfuntɔ́ 22 000 lɛkɔ yì xwégbe, b’ɛ kpò 10 000. Jehovah lɛ́ ɖɔ: ‘Ahwanfuntɔ́ lɛ lɛ́ sukpɔ́ dín. Kplá ye yì tɔsisa nu bo ɖɔ nú ye ɖɔ ye ni nu sìn. Mɛ ɖěɖee sín ayi na ɖò te bɔ ye na ɖò kɛntɔ́ cɔ́ wɛ hwenu e ye na ɖò sìn ɔ nu wɛ lɛ é kɛɖɛ wɛ a na cyan.’ Ye mɛ 300 kpowun wɛ ɖò acéjí hwenu e ye ɖò sìn ɔ nu wɛ é. Jehovah d’akpá ɖɔ mɛ kpɛ enɛ lɛ na ɖu ɖò ahwanfuntɔ́ Madiáani-ví 135 000 lɛ jí.

Zǎn enɛ mɛ ɔ, Jehovah ɖɔ nú Jedenyɔ́ɔ ɖɔ: ‘Gan ɔ xò dìn bɔ mi na fun ahwan xá Madiáani-ví lɛ!’ Jedenyɔ́ɔ fɔ lanzo kpo tɔyizɛ́n e mɛ è sɔ́ zohwin dó lɛ é kpo. É ɖɔ nú ye ɖɔ: ‘Mi kpɔ́n mì, bo bló nǔ e un na bló é pɛ́pɛ́pɛ́.’ Jedenyɔ́ɔ kún lanzo tɔn, gbà tɔyizɛ́n tɔn bo zé zohwin tɔn lobo súxó ɖɔ: ‘Hwǐ Jehovah kpo Jedenyɔ́ɔ kpo tɔn!’ Ahwanfuntɔ́ tɔn 300 lɛ lɔ wà nǔ ɖokpo ɔ. Xɛsi jɛ Madiáani-ví lɛ jí, bɔ ye wlí wezun bo tun ta fí lɛ bǐ. Ee nǔ bǐ wlú mɔ̌ é ɔ, ye jɛ yeɖée hu jí. Jehovah ko lɛ́ d’alɔ Izlayɛli-ví lɛ bɔ ye ɖu ɖò kɛntɔ́ yetɔn lɛ jí.

“È na mɔ ganji ɖɔ hlɔnhlɔn aditi enɛ ɔ, Mawu tɔn wɛ; é kún nyí mǐtɔn ó.”​—2 Kɔlɛntinu lɛ 4:7