Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 68

Elizabɛti Jì Vǐ Ðokpo

Elizabɛti Jì Vǐ Ðokpo

È vɔ́ dǒ Jeluzalɛmu tɔn mɛ̀ é ɔ, é ko bló xwè 400 jɛji. Vɔsanúxwlémawutɔ́ e nɔ nyí Zakalíi é kpo asì tɔn Elizabɛti kpo nɔ nɔ malin-malin dó toxo ɔ. Ye da yeɖée é ɔ, é ko ɖó xwè mɔkpan, amɔ̌, ye jì vǐ ɖebǔ ǎ. É sù gbè ɖokpo bɔ Zakalíi ɖò zalinkpɔ́n dó zo wɛ ɖò tɛmpli ɔ sín tɛn mímɛ́ ɔ mɛ bɔ wɛnsagun Gabliyɛli wá xwetɔ́n. Zakalíi ɖi xɛsi, amɔ̌, Gabliyɛli ɖɔ n’i ɖɔ: ‘Ma ɖi xɛsi ó. Un hɛn wɛnɖagbe ɖé wá nú we sín Jehovah gɔ́n. Asì towe Elizabɛti na jì vǐ sunnu ɖokpo bɔ nyikɔ tɔn na nyí Jaan. Jehovah ko sɔ́ Jaan bɔ é na wà azɔ̌ titewungbe ɖé.’ Zakalíi kanbyɔ ɛ ɖɔ: ‘Nɛ̌ un ka sixu ɖi nǔ nú xó towe gbɔn? Asì ce kpo nyì kpo ko nyí mɛxo dín, mǐ sɔ́ sixu jì vǐ ǎ.’ Gabliyɛli ɖɔ: ‘Mawu wɛ sɛ́ mì dó ɖɔ má dó wɛn enɛ we. Amɔ̌, ɖó a ma ɖi nǔ nú xó ce ǎ wutu ɔ, a sɔ́ na sixu ɖɔ xó ǎ kaka jɛ hwenu e è na jì vǐ ɔ dó é.’

Zakalíi nɔ tɛmpli ɔ mɛ hú lee é ko nɔ nɔ gbɔn ɖ’ayǐ é. Enɛ wu ɔ, hwenu e é wá tɔ́n é ɔ, mɛ lɛ ko ɖò te kpɔ́n ɛ ɖò kɔxo bo ɖò biba na tuùn nǔ e ɖò jijɛ wɛ é wɛ. Zakalíi sɔ́ sixu ɖɔ xó ǎ. Alɔ kɛɖɛ jɛn é dó sixu ɖɔ xó na. Hwenɛnu ɔ, mɛ lɛ wá mɔ nukúnnú jɛ mɛ ɖɔ Zakalíi sè wɛn ɖé sín Mawu gɔ́n.

Hwenu ɖò yiyi wɛ é ɔ, Elizabɛti wá mɔ xò bo jì sunnuví ɖé lee wɛnsagun ɔ ko ɖɔ gbɔn é. Xɔ́ntɔn tɔn lɛ kpo hɛnnumɔ tɔn lɛ kpo wá kpɔ́n vǐ e ye jì é. Ye j’awǎ xá ɛ tawun. Elizabɛti ɖɔ: ‘Nyikɔ tɔn nɔ nyí Jaan.’ Ye ɖɔ: ‘Mɛɖebǔ ɖò xwédo mitɔn mɛ bo nɔ nyí Jaan ǎ. Mi ylɔ ɛ ɖɔ Zakalíi lee tɔ́ tɔn nɔ nyí é.’ Amɔ̌, Zakalíi wlan xó elɔ lɛ: ‘Jaan wɛ nyikɔ tɔn nɔ nyí.’ Tlolo e Zakalíi wlan mɔ̌ é ɔ, e jɛ xó ɖɔ jí! È jɛ vǐ ɔ xó ɖɔ jí gbɔn Judée tò ɔ mɛ bɔ mɛ lɛ nɔ kanbyɔ ɖɔ: ‘Nú vǐ enɛ sù ɔ, etɛ é ka na huzu?’

Enɛ gudo ɔ, gbigbɔ mímɛ́ gɔ́ ayi mɛ nú Zakalíi. É ɖɔ nǔɖɔɖ’ayǐ elɔ: ‘Mi kpa susu nú Jehovah. É d’akpá nú  Ablaxamu ɖɔ emi na sɛ́ mɛhwlɛngantɔ́ Mɛsiya ɔ dó b’ɛ na hwlɛn mǐ. Jaan na nyí gbeyiɖɔ ɖé, bo na lɛ́ bló ali ɖó nú Mɛsiya ɔ.’

Nùjiwǔ ɖé jɛ dó hɛnnumɔ Elizabɛti tɔn e nyí Mali é lɔ jí. Mi nú mǐ ni kpɔ́n nǔ e jɛ é ɖò wemata e bɔ d’ewu é mɛ.

“Gbɛtɔ́ lɛ wɛ nǔ enɛ ɔ gló; loɔ, Mawu kpé nǔ bǐ wu.”​—Matie 19:26