Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 87

Gbadanu Nùɖuɖu Jezu Tɔn Gudo Tɔn Ɔ

Gbadanu Nùɖuɖu Jezu Tɔn Gudo Tɔn Ɔ

Jwifu lɛ nɔ ɖu Dindinwayixwe ɔ xwewu xwewu tɛgbɛ ɖò sun Nisáan tɔn sín azǎn 14gɔ́ ɔ gbè. Ye nɔ wà mɔ̌ bo nɔ flín lee Jehovah ɖè ye sín kannumɔgbenu ɖò Ejipu bo kplá ye wá Akpádídó Yikúngban ɔ jí gbɔn é. Ðò xwè 33 H.M. tɔn ɔ, Jezu kpo mɛsɛ́dó tɔn lɛ kpo ɖu Dindinwayixwe ɔ ɖò síngbó ɖé jí ɖò Jeluzalɛmu. Ðò nùɖuɖu ɔ gudo ɔ, Jezu ɖɔ: ‘Mɛ ɖokpo ɖò mi mɛ bo ɖò na sà mì wɛ.’ É cí kliwun nú mɛsɛ́dó lɛ, bɔ ye kanbyɔ Jezu ɖɔ: ‘Mɛ̌ ka nyí mɛ ɔ?’ Jezu ɖɔ: ‘Mɛ e un na na wɔxúxú elɔ é wɛ.’ Enɛ gudo ɔ, é kán wɔxúxú ɔ kpɛɖé nú Judasi Isikaliɔti. Tlolo ɔ, Judasi site bo tɔ́n sín xɔ ɔ mɛ.

Enɛ gudo ɔ, Jezu xoɖɛ ɖé, bo wɛ́n wɔxúxú ɔ, bo zé nú mɛsɛ́dó e kpò lɛ é. É ɖɔ: ‘Mi ɖu wɔxúxú elɔ. É nɔte nú agbaza ce e un na na mi é.’ Enɛ gudo ɔ, é xoɖɛ dó vɛɛn ɔ jí bo na mɛsɛ́dó tɔn lɛ. É ɖɔ: ‘Mi nu vɛɛn elɔ. É nɔte nú hun ce e un na na, bonu mi na dó sixu mɔ sɔ́kɛ hwɛ mitɔn lɛ tɔn é. Un d’akpá nú mi ɖɔ mi na ɖu axɔsu xá mì ɖò jixwé. Mi nɔ bló elɔ xwewu xwewu dó flín mì na.’ Ahwanvu Jezu tɔn lɛ kpó ɖò kplékplé ɖó kpɔ́ wɛ xwewu xwewu tɛgbɛ gbadanu enɛ. Dìn ɔ, è nɔ ylɔ kplé enɛ ɖɔ Aklunɔ Sín Gbadanu Nùɖuɖu.

 Ðò nùɖuɖu ɔ gudo ɔ mɛsɛ́dó lɛ jɛ nǔ dɔn jí dó mɛ e hugǎn mɛ bǐ ɖò ye mɛ é jí. Amɔ̌, Jezu ɖɔ nú ye ɖɔ: ‘Mɛ e hugǎn mɛ bǐ ɖò mi mɛ é wɛ nyí mɛ e nɔ mɔ éɖée dó mɔ mɛ kpɛví hugǎn mɛ bǐ, alǒ mɛ e ma hwɛ́n nǔ ɖebǔ ǎ é.

‘Xɔ́ntɔn ce wɛ mi nyí. Un nɔ ɖɔ nǔ e Tɔ́ ce ba ɖɔ má ɖɔ nú mi é bǐ nú mi. Zaanɖé dìn ɔ, un na yì Tɔ́ ce gɔ́n ɖò jixwé. Midɛɛ lɛ na kpó ɖò fí, bɔ gbɛtɔ́ lɛ na tuùn ɖɔ mi wɛ nyí ahwanvu ce lɛ, ɖó wanyiyi e mi na ɖó nú miɖée é wu. Mi ɖó na yí wǎn nú miɖée lee un yí wǎn nú mi gbɔn é.’

Gudo mɛ ɔ, Jezu xoɖɛ bo byɔ Jehovah ɖɔ é ni cyɔn alɔ ahwanvu lɛ bǐ jí. É byɔ Jehovah ɖɔ é ni d’alɔ bonu ye ni w’azɔ̌ ɖó kpɔ́ ɖò fífá mɛ. É xoɖɛ ɖɔ nyikɔ Jehovah tɔn ni nyí nǔ mímɛ́. Enɛ gudo ɔ, Jezu kpo mɛsɛ́dó tɔn lɛ kpo jihan bo kpa susu nú Jehovah bo tɔ́n sín xɔ ɔ mɛ. Hwe ɔ nu ko sɛkpɔ bɔ è na wlí Jezu.

“Lɛngbɔhwan kpɛví, ma ɖi xɛsi ó, ɖó Tɔ́ mitɔn jló ɖɔ mi ni ɖu axɔsu xá emi.”​—Luki 12:32