Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 67

Dǒ Jeluzalɛmu Tɔn Lɛ

Dǒ Jeluzalɛmu Tɔn Lɛ

Mǐ ni lɛkɔ yì gudo nú xwè yɔywɛ ɖé. Nɛɛmíi e nyí mɛsɛntɔ́ nú Axɔsu Aatazɛɛzɛsi é ɔ, Izlayɛli-ví wɛ é nyí bo nɔ nɔ toxo Pɛsi tɔn mɛ ɖò Suzi. Nɔví sunnu Nɛɛmíi tɔn gosin Judáa bo hɛn wɛn nyanya elɔ lɛ wá: ‘Togun e lɛkɔ yì Jeluzalɛmu é ɖò ayijayǐ mɛ ǎ. Dǒ toxo ɔ tɔn lɛ kpo hɔntogbo e Babilɔnunu lɛ gbà lɛ é kpo bǐ kpó ɖò mɔ̌.’ É vɛ́ nú Nɛɛmíi. É ba na yì Jeluzalɛmu bo na d’alɔ, enɛ wu ɔ, é xoɖɛ ɖɔ axɔsu ɔ ni na gbè emi bonu emi na yì.

Nukɔnmɛ ɔ, axɔsu ɔ ɖó ayi wu ɖɔ wǔ kú Nɛɛmíi. É ɖɔ: ‘Un ko mɔ bɔ a cí mɔ̌ kpɔ́n ǎ mɛ. Etɛ ka jɛ?’ Nɛɛmíi ɖɔ: ‘Toxo ce Jeluzalɛmu na ɖò gbigba jí bɔ wǔ na gɔn kúkú mì à?’ Axɔsu ɔ kanbyɔ ɛ ɖɔ: ‘Etɛ a ka ba ɖɔ ma bló nú we?’ Tlolo ɔ, Nɛɛmíi xoɖɛ dó ayi mɛ. Enɛ gudo ɔ, é ɖɔ: ‘Kɛnklɛn na gbè mì bonu ma yì Jeluzalɛmu bo na yì vɔ́ dǒ lɛ mɛ̀.’ Axɔsu Aatazɛɛzɛsi ɖɔ nú Nɛɛmíi ɖɔ é hɛn ɔ é na yì, bo lɛ́ bló bɔ é nɔ ayijayǐ mɛ kaka yì dɔ̌n. É lɛ́ sɔ́ Nɛɛmíi bɔ é nyí gǎn nú Judáa bo na ɛ atín e é na dó bló hɔntogbo toxo ɔ tɔn na lɛ é.

Hwenu e Nɛɛmíi wá Jeluzalɛmu é ɔ, é gbéjé dǒ toxo ɔ tɔn lɛ kpɔ́n. Enɛ gudo ɔ, é kplé vɔsanúxwlémawutɔ́ lɛ kpo gǎn lɛ kpo bo ɖɔ nú ye ɖɔ: ‘É nyla tawun. Mǐ ɖó na jɛ azɔ̌ wu.’ Togun ɔ yí gbè bɔ ye jɛ dǒ lɛ vɔ́ mɛ̀ jí.

Amɔ̌, kɛntɔ́ Izlayɛli-ví lɛ tɔn ɖé lɛ nɔ cá nú ye bo nɔ ɖɔ: ‘Ayǐsájɛ ɖokpo hɛn ɔ, é na mu dǒ e mɛ̀ wɛ mi ɖè é.’ Azɔ̌watɔ́ lɛ keya nú mɛzunzun lɛ ǎ, bo kpó ɖò dǒ lɛ mɛ̀ wɛ. Dǒ ɔ ɖò aga yì wɛ bo ɖò syɛnsyɛn wɛ.

Kɛntɔ́ lɛ wá gbeta ɔ kɔn bo na gosin awa vovo xwé bo na tɔ́n ahwan Jeluzalɛmu ajijimɛ. Hwenu e Jwifu lɛ sè sé e bla wɛ ye ɖè é ɔ, xɛsi jɛ ye jí. Amɔ̌, Nɛɛmíi ɖɔ nú ye ɖɔ: ‘Mi ma ɖi xɛsi ó. Jehovah ɖò kpɔ́ xá mǐ.’ É sɔ́ mɛcɔtɔ́ lɛ bonu ye na nya xɛ ɖò azɔ̌watɔ́ lɛ jí bonu kɛntɔ́ lɛ ni ma kpéwú bo tɔ́n ahwan ye ó.

 Ðò azǎn 52 vlamɛ kpowun ɔ, ye fó dǒ lɛ kpo hɔntogbo lɛ kpo. Nɛɛmíi kplá Levíi-ví lɛ bǐ wá Jeluzalɛmu bonu ye na sɔ́ dǒ ɔ dó alɔ mɛ nú Jehovah. É má ye bɔ ye nyí hanjigbɛ́ wè. Ye fán kpekán e yì Tɔjɔtɛn Hɔntogbo ɔ ta é bo xá dǒ ɔ jí, bɔ enɛ gudo ɔ, hanjigbɛ́ ɖě gbɔn ɖisixwé bɔ ɖě gbɔn amyɔxwé bo lɛlɛ̌ dó toxo ɔ. Ye xò hǔn, kanhún kpo agidigbo kpo lobo jihan nú Jehovah. Ɛsidlasi xwedó gbɛ̌ta ɖokpo bɔ Nɛɛmíi xwedó ɖě ɔ kaka bɔ ye wá yì kplé ɖò tɛmpli ɔ kɔn. Gbɛtɔ́ lɛ bǐ, sunnu lɛ, nyɔnu lɛ kpo yɔkpɔvu lɛ kpo savɔ̌ nú Jehovah bo ɖu xwè. È sixu sè awǎjijɛ xò e sú wɛ ye ɖè é sɛ́dó ɖò zɔ.

“Alyannu e è na tun bo na sɔ́ dó jǐ we ɔ ɖě na wà nǔtí nú we ǎ.”​—Ezayíi 54:17