Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 86

Jezu Fɔ́n Lazáa Sín Kú

Jezu Fɔ́n Lazáa Sín Kú

Jezu ɖó xɔ́ntɔn vívɛ́ atɔn bɔ ye nɔ nɔ Betaníi. Ye wɛ nyí Lazáa kpo nɔví nyɔnu tɔn wè lɛ kpo, Mali kpo Mata kpo. Gbè ɖokpo hwenu e Jezu ɖò Judɛ́ɛn sín awa wegɔ ɔ xwé é ɔ, Mali kpo Mata kpo sɛ́ wɛn myɔwu elɔ dó è: ‘Lazáa ɖò azɔn jɛ wɛ tawun. Kɛnklɛn yawu wá!’ Amɔ̌, Jezu yì tlolo ǎ. É lɛ́ nɔte nú azǎn wè hwɛ̌ cobo wá ɖɔ nú ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ: ‘Mi wá mǐ yì Betaníi. Lazáa ɖò amlɔ dɔ́ wɛ bɔ un na yì fɔ́n ɛ.’ Mɛsɛ́dó tɔn lɛ ɖɔ: ‘Enyi amlɔ dɔ́ wɛ Lazáa ɖè ɔ, enɛ na zɔ́n bɔ azɔn tɔn na kpɔ́n te.’ Enɛ wu ɔ, Jezu ɖɔ nú ye nyì wɛn ɖɔ: ‘Lazáa ko kú.’

Ee Jezu wá Betaníi é ɔ, è ko ɖi Lazáa b’ɛ ko ɖó azǎn ɛnɛ nɛ. Mɛ gègě wá bo ɖò gbɔ dó nú Mata kpo Mali kpo wɛ. Hwenu e Mata sè ɖɔ Jezu wá é ɔ, é kanwezun bo wá kpé è. É ɖɔ: “Aklunɔ, enyi fí wɛ a ko ɖè ɔ, nɔví ce na kú ǎ.” Jezu ka ɖɔ n’i ɖɔ: ‘Nɔví towe na lɛ́ wá gbɛ̀. A ɖi xó enɛ à, Mata?’ É ɖɔ: ‘Un ɖi nǔ ɖɔ é na fɔ́n ɖò fínfɔ́n sín kú hwenu.’ Jezu ɖɔ n’i ɖɔ: “Nyɛ wɛ nyí fínfɔ́n sín kú, bo lɛ́ nyí gbɛ̀.”

Enɛ gudo ɔ, Mata yì Mali gɔ́n bo ɖɔ n’i ɖɔ: ‘Jezu ɖò fí.’ Mali kanwezun yì Jezu gɔ́n, bɔ ahwan ɔ xwedó è. É jɛkpo ɖò Jezu sín afɔ kɔn bo ɖò avǐ ya wɛ kpowun. É ɖɔ: ‘Aklunɔ, nú a ko ɖò fí wɛ ɔ, nɔví mǐtɔn na kpó ɖò gbɛ̀!’ Jezu mɔ lee é ɖò wuvɛ̌ sè wɛ gbɔn é, bɔ éɖesu lɔ jɛ avǐ ya jí. Hwenu e ahwan ɔ mɔ ɖɔ é ɖò avǐ ya wɛ é ɔ, ye ɖɔ: ‘Mi kpɔ́n lee Jezu yí wǎn nú Lazáa sɔ́ é.’ Amɔ̌, mɛɖé lɛ kanbyɔ yeɖée ɖɔ: ‘Etɛwu é ma ka hwlɛn xɔ́ntɔn tɔn ǎ?’ Etɛ Jezu ka wà bɔ d’ewu?

Jezu yì yɔdo ɔ kɔn; è sɔ́ awinnya ɖaxó ɖé dó sú yɔdo ɔ sín ali na. Jezu ɖɔ: ‘Mi blí awinnya ɔ síìn.’ Mata ka ɖɔ: ‘É ko ɖó azǎn ɛnɛ dìn bɔ é kú mɛ! É na ko ɖò wǎn lun wɛ.’ Ye ka ɖè awinnya ɔ síìn, bɔ Jezu xoɖɛ ɖɔ: ‘Tɔ́ ce, un dokú nú we, ɖó a nɔ ɖótó mì. Un tuùn ɖɔ a nɔ ɖótó mì hwebǐnu, amɔ̌, un ɖò xó ɖɔ d’aga wɛ dìn bonu gbɛtɔ́ elɔ lɛ ni dó tuùn ɖɔ hwi wɛ sɛ́ mì dó.’ Enɛ gudo ɔ, é  súxó bo ɖɔ: “Lazáa tɔ́n, bo wá.” Nùjiwǔ ɖé jɛ: Lazáa tɔ́n sín yɔdo ɔ mɛ, bɔ avɔ e è lɛ́ dó è lɛ é kpó ɖò wutu tɔn. Jezu ɖɔ: “Mi tún gbà n’i, bo jó è dó nú é yì.”

Mɛ gègě mɔ nǔ e jɛ é bo ɖi nǔ nú Jezu. Amɔ̌, mɛɖé lɛ yì ɖɔ nú Falizyɛn lɛ. Sín hwenɛnu ɖido ɔ, Falizyɛn lɛ jɛ biba na hu Lazáa kpo Jezu kpo jí. Judasi Isikaliɔti e nyí ɖokpo ɖò mɛsɛ́dó 12 lɛ mɛ é gbɔn nǔglɔ bo yì Falizyɛn lɛ gɔ́n bo kanbyɔ ye ɖɔ: ‘Nú un d’alɔ mi bonu mi wlí Jezu ɔ, nabi mi ka na sú mì?’ Ye yí gbè bo na sú gankwɛ 30 ɛ, bɔ Judasi jɛ lee é na jó Jezu nú Falizyɛn lɛ gbɔn é ba jí.

“Mawu enɛ ɔ, é wɛ nyí Mawu e nɔ hwlɛn mǐ gán é. Mawu Mavɔmavɔ, Aklunɔ tuùn lee é na hwlɛn mǐ gán gbɔn ɖò kú sí é.”—Ðɛhan 68:21