Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 48

Vǐ Sunnu Asúkúsi ɖé Tɔn Fɔ́n Wá Gbɛ̀

Vǐ Sunnu Asúkúsi ɖé Tɔn Fɔ́n Wá Gbɛ̀

Ðò akúɖíɖó ɔ hwenu ɔ, Jehovah ɖɔ nú Elíi ɖɔ: ‘Yì Salɛputa. Asúkúsi ɖé ɖò finɛ bo na na nùɖuɖu we.’ Ee Elíi jɛ hɔntogbo toxo ɔ tɔn ta é ɔ, é mɔ asúkúsi wamamɔnɔ ɖé b’ɛ ɖò nakí cyan wɛ. É byɔ sìn nawe ɔ. Hwenu e é xwè sìn ɔ wun gbé é ɔ, Elíi ylɔ ɛ bo ɖɔ: ‘Kɛnklɛn bo hɛn wɔxúxú kpɛɖé wá nú mì.’ Amɔ̌, asúkúsi ɔ ɖɔ: ‘Un ɖó wɔxúxú ɖebǔ bo na na we ǎ. Linfin kpɛɖé kpo ami kpo jɛn un ɖó bo na ɖa nùɖuɖu kpɛɖé nú nyɛ kpo vǐ ce kpo.’ Elíi ɖɔ n’i ɖɔ: ‘Jehovah ko d’akpá ɖɔ enyi a ɖa wɔxúxú kpɛɖé nú mì ɔ, linfin towe kpo ami towe kpo kún na vɔ kaka cobonu jǐ na lɛ́ ja ó.’

Enɛ wu ɔ, asúkúsi ɔ yì xwégbe bo ɖa wɔxúxú nú gbeyiɖɔ Jehovah tɔn. Lee Jehovah ko d’akpá tɔn gbɔn é ɔ, asúkúsi ɔ kpo vǐ sunnu tɔn kpo ɖó nǔ e ye na ɖu é hwebǐnu ɖò akúɖíɖó ɔ hwenu. Linfinká tɔn kpo amigo ɔ kpo jɛ vɔ̌ ǎ.

Dìn ɔ, nǔ baɖabaɖa ɖé jɛ. Asúkúsi ɔ sín vǐ sunnu bɛ́ azɔn b’ɛ  syɛn n’i kaka b’ɛ kú. É savo nú Elíi bo byɔ alɔdo. Elíi yí vǐ ɔ sín alɔ tɔn mɛ, bo zé è yì xɔ tɔn mɛ ɖò jǐ. É sɔ́ ɛ mlɔ́ zan ɖé jí bo xoɖɛ bo ɖɔ: ‘Jehovah, kɛnklɛn bo fɔ́n vǐ elɔ.’ A ka tuùn nǔ e wu nǔ enɛ e Jehovah bló é nyí nùjiwǔ ɖé é à? Ðó lee mǐ tuùn gbɔn é ɔ, è ko fɔ́n mɛ ɖě sín kú kpɔ́n ǎ. Bɔ asúkúsi enɛ kpo vǐ tɔn kpo ka tlɛ nyí Izlayɛli-ví lɔ ǎ.

Amɔ̌, vǐ ɔ lɛ́vɔ wá gbɛ̀ bo jɛ gbigbɔjɛ jí! Elíi ɖɔ nú asúkúsi ɔ ɖɔ: ‘Kpɔ́n! Vǐ towe ɖò gbɛ̀.’ Awǎjijɛ tɔn túnflá bɔ é ɖɔ nú Elíi ɖɔ: ‘Gbeyiɖɔ Mawu tɔn wɛ a nyí nugbǒ. Un tuùn mɔ̌ ɖó nǔ e Jehovah ɖɔ a ni ɖɔ é kɛɖɛ wɛ a nɔ ɖɔ.’

“Mi kpɔ́n nǔ dó avunsákɔwó lɛ wu: ye nɔ dó nǔkún ǎ, ye ka nɔ ya nǔkún ǎ; ye ɖó kɔ́zún ǎ, ye ka ɖó agɔ̌ ǎ, có Mawu nɔ na nùɖuɖu ye; mi ka xɔ akwɛ hú xɛ lɛ.”​—Luki 12:24