Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 70

Wɛnsagun lɛ Jla Jiji Jezu Tɔn

Wɛnsagun lɛ Jla Jiji Jezu Tɔn

Tokpɔngán Hlɔma tɔn Sezáa Ogwisi ɖè gbeta tɔ́n ɖɔ Jwifu lɛ ni lɛkɔ yì jɔtɛn yetɔn bo yì dó nyikɔ wema mɛ. Enɛ wu ɔ, Jozɛfu kpo Mali kpo yì Bɛteleyɛmu fí e xwédo Jozɛfu tɔn gosin é. Vǐ jiji Mali tɔn ko yá bǐ nɛ.

Ee ye wá Bɛteleyɛmu é ɔ, fí ɖokpo e ye mɔ bo sixu nɔ é wɛ nyí kanlinxɔ ɖé mɛ. Finɛ wɛ Mali jì vǐ sunnu tɔn Jezu ɖè. É bú avɔ dó è, bo sɔ́ ɛ mlɔ́ nǔ e mɛ kanlin lɛ nɔ ɖu nǔ ɖè é dɛ̌dɛ̌.

Ðò malin-malin dó Bɛteleyɛmu ɔ, lɛngbɔnyitɔ́ ɖé lɛ ɖò lɛngbɔ̌ yetɔn lɛ nyì wɛ ɖò kɔxo zǎnmɛ. Ajijimɛ ɔ, wɛnsagun ɖé tɔ́n ɖò nukɔn yetɔn, bɔ susu Jehovah tɔn sín weziza lɛlɛ̌ dó ye. Xɛsi jɛ lɛngbɔnyitɔ́ lɛ jí, amɔ̌, wɛnsagun ɔ ɖɔ nú ye ɖɔ: ‘Mi ma ɖi xɛsi ó. Un ɖó wɛnɖagbe ɖé nú mi. È jì Mɛsiya ɔ égbé ɖò Bɛteleyɛmu.’ Tlolo ɔ, wɛnsagun gègě tɔ́n ɖò jixwé, bo nɔ ɖɔ: ‘Susu nú Mawu  ɖò jixwé, fífá tíìn ɖò ayikúngban ɔ jí.’ Enɛ gudo ɔ, wɛnsagun lɛ bú. Nɛ̌ lɛngbɔnyitɔ́ lɛ ka wà nǔ gbɔn?

Lɛngbɔnyitɔ́ lɛ ɖɔ nú yeɖée ɖɔ: ‘Mi nú mǐ ni yì Bɛteleyɛmu dìn tlolo.’ Ye yawu yì dɔ̌n bo mɔ Jozɛfu kpo Mali kpo gɔ́ nú vǐ yɛyɛ̌ yetɔn ɖò kanlinxɔ ɔ mɛ.

Enyi mɛɖebǔ sè nǔ e wɛnsagun ɔ ɖɔ nú lɛngbɔnyitɔ́ lɛ é ɔ, é nɔ jiwǔ nú ye. Mali lin tamɛ kpɔ́n tawun dó xó e wɛnsagun ɔ ɖɔ é jí bo wɔn gbeɖé ǎ. Lɛngbɔnyitɔ́ lɛ lɛkɔ yì lɛngbɔ̌ yetɔn lɛ kɔn, bo ɖò kú dó nú Jehovah wɛ, ɖó nǔ e ye mɔ lɛ é kpo nǔ e ye sè lɛ é bǐ kpo wu.

“Mawu gɔ́n wɛ un gosin bo wá. Jlǒ nyɛɖesunɔ tɔn mɛ wɛ un wá dó ǎ; loɔ, é wɛ sɛ́ mì dó.”​—Jaan 8:42