Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 32

Gǎn Yɔyɔ̌ ɖé kpo Nyɔnu Akɔnkpantɔ́ Wè Kpo

Gǎn Yɔyɔ̌ ɖé kpo Nyɔnu Akɔnkpantɔ́ Wè Kpo

Ee Jozuwée xlɛ́ ali togun Jehovah tɔn nú xwè gègě gudo é ɔ, é wá kú hwenu e é ɖó xwè 110 é. Hwenu e é ɖò gbɛ̀ é ɔ, Izlayɛli-ví lɛ nɔ sɛ̀n Jehovah. Amɔ̌, Jozuwée kú gudo é ɔ, togun ɔ jɛ vodun lɛ sɛ̀n jí Kanáanu lɛ ɖɔhun. Ðó Izlayɛli-ví lɛ sɔ́ kpó ɖò Jehovah xwedó wɛ ǎ wutu ɔ, é jó ye dó nú axɔsu Kanáa tɔn e nɔ nyí Yavini é bonu é na hɛn gbɛ̀ vɛwǔ nú ye. Togun ɔ savo nú Jehovah ɖɔ é ni d’alɔ emi. Enɛ wu ɔ, Jehovah sɔ́ gǎn yɔyɔ̌ ɖé ɖó nu yetɔn, é nɔ nyí Balaaki. É na d’alɔ togun ɔ bɔ é na lɛkɔ wá Jehovah gɔ́n.

Nyɔnu gbeyiɖɔ e nɔ nyí Debola e sɛ́ mɛ dó Balaaki gɔ́n. É yí wɛn elɔ sín Jehovah gɔ́n bo na dó è: ‘Cyan sunnu 10 000 bo yì kpé ahwangɔnu Yavini tɔn ɔ ɖò tɔsisa Kicɔni tɔn ɔ nu. Finɛ ɔ, a na ɖu ɖò Sisela e nyí ahwangán nú ahwangɔnu Yavini tɔn é jí.’ Balaaki ɖɔ nú Debola ɖɔ: ‘Un jló na yì, amɔ̌, a ɖó na xwedó mì cobɔ un na yì.’ Debola ɖɔ n’i ɖɔ: ‘Nyì kpo hwi kpo na yì. Amɔ̌, tuùn ɖɔ é kún nyí hwi wɛ na hu Sisela ó. Jehovah ko ɖɔ ɖɔ nyɔnu ɖé wɛ na hu i.’

Debola kpo Balaaki kpo yì bɔ ahwangɔnu tɔn ɖò Tabɔ́ɔ Só ɔ jí bo  ɖò ahwannú sɔ́ wɛ. Ee Sisela sè mɔ̌ é ɔ, é kplé ahwankɛkɛ tɔn lɛ kpo ahwanfuntɔ́ tɔn lɛ kpo ɖó tɔdodo ɔ mɛ tlolo. Debola ɖɔ nú Balaaki ɖɔ: ‘Égbé wɛ nyí azǎn e gbè Jehovah na na ɖuɖeji we é.’ Balaaki kpo ahwanfuntɔ́ tɔn 10 000 lɛ kpo jɛte sín só ɔ jí, bo yì kpé ahwangɔnu hlɔnhlɔnnɔ Sisela tɔn.

Jehovah bló bɔ tɔsisa Kicɔni tɔn ɔ wú sìn kpo hlɔnhlɔn kpo. Ahwankɛkɛ Sisela tɔn lɛ syɔ dó babá lɛ mɛ. Sisela jɛte sín ahwankɛkɛ tɔn jí bo hɔn. Balaaki kpo ahwanfuntɔ́ tɔn lɛ kpo ɖu ɖò Sisela sín ahwangɔnu jí, amɔ̌, Sisela tɔ́n sín mɛ! É hɔn bo yì hwla cí goxɔ nyɔnu e nɔ nyí Yaɛli é tɔn mɛ. É na ɛ anɔ̌sin b’ɛ nu, bo cyɔn avɔ n’i. Ahwanfuntɔ́ enɛ e nǔ cikɔ na é d’amlɔ bǐ gbídígbídí. Enɛ gudo ɔ, é wà dɛ̌dɛ̌ bo sɛya ɛ, bo sún goxɔ ɔ sín só ɖokpo bo xwè dó ta tɔn mɛ. Bɔ é kú.

Balaaki wá bo ɖò Sisela ba wɛ. Yaɛli tɔ́n sín goxɔ tɔn mɛ bo ɖɔ: ‘Wǎ goxɔ ɔ mɛ. Un na xlɛ́ we nya e ba wɛ a ɖè é.’ Balaaki yì nugbǒ bo mɔ Sisela b’ɛ ko kú. Balaaki kpo Debola kpo kpa susu nú Jehovah kpo han kpo ɖó ɖu e ye ɖu ɖò kɛntɔ́ yetɔn lɛ jí é wu. Xwè 40 e bɔ d’ewu lɛ é mɛ ɔ, Izlayɛli-ví lɛ nɔ fífá mɛ.

“Nyɔnu e ɖò wɛnɖagbe ɔ jla wɛ lɛ é nyí ahwangɔnu ɖaxó ɖé.”​—Ðɛhan 68:11, nwt