Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

Xónusɔ́ɖóte Akpáxwé 5gɔ́ ɔ Tɔn

Xónusɔ́ɖóte Akpáxwé 5gɔ́ ɔ Tɔn

Izlayɛli-ví lɛ gbɔn Xù Vɔvɔ ɔ mɛ dín b’ɛ ɖó sun wè gudo é ɔ, ye wá Sinayíi Só ɔ kɔn. Finɛ ɔ, Jehovah jɛ akɔ ɖé xá Izlayɛli bo ɖɔ é na nyí akɔta bunɔ ɖé nú emi. É cyɔn alɔ ye jí bo na nǔ e hudo ye lɛ é bǐ ye: é na mana ye bɔ ye nɔ ɖu, bo na avɔ e ma nɔ gbi ǎ lɛ é ye, lobo na fí ɖagbe e ye na nɔ é ye. Enyi mɛjitɔ́ ɖé wɛ a nyí hǔn, d’alɔ vǐ towe nú é ni mɔ nukúnnú jɛ nǔ e wu Jehovah na Sɛ́n ɔ, Goxɔ ɔ kpo vɔsanúxwlémawutɔ́ lɛ kpo Izlayɛli-ví lɛ é. Tɛɖɛ̌ nǔ e wu mǐ ɖó na wà nǔ e mǐ ɖɔ lɛ é, sɔ́ mǐɖée hwe lobo na nɔ lɛ́ nɔ gbeji nú Jehovah hwebǐnu é jí.

ƉO MǏMÁMƐ ÉLƆ́

NǓKPLƆNKPLƆN 23

Akpá ɖé nú Jehovah

Izlayɛli-ví lɛ dó akpá bunɔ ɖé nú Jehovah hwenu e ye ɖó gɔnu ɖó Sinayíi Só ɔ kɔn é.

NǓKPLƆNKPLƆN 24

Ye Ðè Akpá E Ye Dó É Ǎ

Hwenu e Mɔyizi ɖò Sɛ́n Wǒ Lɛ yí wɛ é ɔ, togun ɔ, hu hwɛ syɛnsyɛn ɖé.

NǓKPLƆNKPLƆN 25

Gɔxo ɖé nú Sinsɛn-Biblo

Akɔjijɛgba ɔ ɖò Goxɔ bunɔ enɛ mɛ.

NǓKPLƆNKPLƆN 26

Amɛ̌ Wěwe Lɛ

Jozuwée kpo Kalɛbu kpo gbɔn vo nú sunnu wǒ ɖevo ɖěɖee yì ba dò nú Kanáa Yikúngban ɔ lɛ é.

NǓKPLƆNKPLƆN 27

Ye Fɔ́n Gǔ Dó Jehovah Jí

Nugbǒ taji ɖokpo tíìn bɔ Kolée, Datani, Abilamu kpo mɛ 250 ɖevo lɛ kpo tuùn dó Jehovah wu ǎ.

NǓKPLƆNKPLƆN 28

Tócí Baláamu Tɔn Ðɔ Xó

Tócí ɔ mɔ mɛɖé bɔ Baláamu ka mɔ mɛ ɔ ǎ.