Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 42

Jonatáan Nyí Akɔnkpantɔ́ kpo Gbejinɔtɔ́ Kpo

Jonatáan Nyí Akɔnkpantɔ́ kpo Gbejinɔtɔ́ Kpo

Axɔsu Sawulu sín vǐsunnuɖaxó Jonatáan nyí ahwanfuntɔ́ akɔnkpantɔ́ ɖé. Davidi ɖɔ ɖɔ Jonatáan yá alɔ hú gangan bo kpankɔ́n hú kinnikinni. Gbè ɖokpo ɔ, Jonatáan mɔ ahwanfuntɔ́ Filisitɛ́ɛn 20 ɖò só ɖé jí. É ɖɔ nú mɛ e nɔ hɛn ahwanfunnu tɔn lɛ n’i é bo ɖɔ: ‘Enyi Jehovah na xlɛ̌ ɖé mǐ ɔ, mǐ na tɔ́n ahwan ye. Enyi Filisitɛ́ɛn lɛ ɖɔ mǐ ni wá ɔ, mǐ na tuùn ɖɔ é yá nɛ.’ Filisitɛ́ɛn lɛ súxó ɖɔ: ‘Mi wá nú mǐ ni fun ahwan!’ Enɛ wu ɔ, ye mɛ wè lɛ fán só ɔ, bo yì ɖu ɖò ahwanfuntɔ́ lɛ jí.

Ðó Jonatáan nyí Sawulu sín vǐsunnuɖaxó wutu ɔ, é wɛ nyí mɛ wegɔ e na ɖu axɔsu ɖò kúnkan ɔ mɛ é. Amɔ̌, Jonatáan tuùn ɖɔ Jehovah ko sɔ́ Davidi bɔ é na nyí mɛ wegɔ e na ɖu axɔsu ɖò Izlayɛli é,  é ɖò mɔ̌ có, é hwanwǔ i ǎ. Jonatáan kpo Davidi kpo wá huzu xɔ́ntɔn vívɛ́. Ye d’akpá ɖɔ emi na nya xɛ ɖò emiɖée jí lobo na lɛ́ jɛhun dó emiɖée jí. Jonatáan sɔ́ ahwanwu éɖesu tɔn, hwǐ tɔn, gǎ tɔn kpo gǒjiblanú tɔn kpo nú Davidi bɔ é nyí xlɛ̌ xɔ́ntɔn e ye zun é tɔn.

Hwenu e Davidi ɖò hinhɔn nú Sawulu wɛ é ɔ, Jonatáan yì kpé è, bo ɖɔ n’i ɖɔ: ‘Gbi dɔn, bo kpankɔ́n. Jehovah sɔ́ we bɔ a na nyí axɔsu. Tɔ́ ce ɖesu tlɛ tuùn mɔ̌.’ A jló na ɖó xɔ́ntɔn ɖagbe e cí Jonatáan ɖɔhun é ɖé à?

Azɔn mɔkpan wɛ Jonatáan sɔ́ gbɛ̀ tɔn ɖó axɔ nu bo na dó d’alɔ xɔ́ntɔn tɔn. É tuùn ɖɔ Axɔsu Sawulu jló na hu Davidi, enɛ wu ɔ, é ɖɔ nú tɔ́ tɔn ɖɔ: ‘Enyi a hu Davidi ɔ, hwɛ wɛ é na nyí bɔ a na hu, ɖó é wà nǔ nyanya ɖebǔ nú we ǎ.’ Xomɛ sìn Sawulu dó Jonatáan wu. Xwè ɖé lɛ gudo ɔ, Sawulu kpo Jonatáan kpo kú ɖó kpɔ́ ɖò ahwangbenu.

Ee Jonatáan kú gudo é ɔ, Davidi yì ba Jonatáan sín vǐ Mɛfibaalu mɔ. Ee é mɔ ɛ é ɔ, é ɖɔ n’i ɖɔ: ‘Ðó tɔ́ towe nyí xɔ́ntɔn ɖagbe ɖé nú mì wutu ɔ, un na kpé nukún dó wutu towe nú gbɛhwenu towe e kpò é bǐ. A na nɔ hɔn ce mɛ bo na nɔ ɖu nǔ ɖò tavo ce jí.’ Davidi wɔn xɔ́ntɔn tɔn Jonatáan gbeɖé ǎ.

“Mi yí wǎn nú miɖée, lee un yí wǎn nú mi gbɔn é. Wanyiyi nú mɛ ɖě sɔ́ hú è sɔ́ gbɛ̀ mɛɖée tɔn dó savɔ̌ dó xɔ́ntɔn mɛtɔn lɛ tamɛ ǎ.”​—Jaan 15:12, 13