Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

Xónusɔ́ɖóte Akpáxwé 13gɔ́ ɔ Tɔn

Xónusɔ́ɖóte Akpáxwé 13gɔ́ ɔ Tɔn

Jezu wá ayikúngban jí bo na dó sɔ́ gbɛ̀ tɔn dó savɔ̌ dó gbɛtɔ́ hwɛhutɔ́ lɛ tamɛ. É kú nugbǒ, amɔ̌, é ka ɖu ɖò gbɛ̀ ɔ jí. Jehovah nɔ gbeji nú Vǐ tɔn, bo lɛ́vɔ na ɛ gbɛ̀. Kaka jɛ kú Jezu tɔn hwenu ɔ, é wà devizɔ́ nú mɛ ɖevo lɛ kpo mɛɖesɔhwe kpo bo sɔ́ hwɛ kɛ ye hwenu e ye wà nǔ nyì dò é. Ðò fínfɔ́n sín kú tɔn gudo ɔ, é sɔ́ éɖée xlɛ́ mɛsɛ́dó tɔn lɛ. É kplɔ́n lee ye na wà azɔ̌ taji e é sɔ́ d’así nú ye é gbɔn é ye. Enyi mɛjitɔ́ ɖé wɛ nú we hǔn, d’alɔ vǐ towe bonu alɔ e mǐ lɔ sixu ɖó ɖò azɔ̌ ɖokpo enɛ mɛ égbé é ni sù nukún tɔn mɛ.

ƉO MǏMÁMƐ ÉLƆ́

NǓKPLƆNKPLƆN 87

Gbadanu Nùɖuɖu Jezu Tɔn Gudo Tɔn Ɔ

Jezu na alixlɛ́mɛ titewungbe ɖé lɛ mɛsɛ́dó tɔn lɛ hwenu e é ɖò nùɖuɖu gudogudo tɔn ɔ ɖu xá ye wɛ é.

NǓKPLƆNKPLƆN 88

È Wlí Jezu

Judasi Isikaliɔti kplá ahwan wɔbuwɔbu e hɛn hwǐ kpo kpò kpo lɛ é wá, bonu ye na wlí Jezu.

NǓKPLƆNKPLƆN 89

Piyɛ́ɛ Gbɛ́ Jezu

Etɛ ka jɛ ɖò Kayifu sín xwé sín kɔxota? Etɛ ka jɛ dó Jezu wu ɖò xɔ ɔ mɛ?

NǓKPLƆNKPLƆN 90

Jezu Kú Ðò Gɔlugɔta

Etɛwu Pilatu ka na gbè ɖɔ è ni hu Jezu?

NǓKPLƆNKPLƆN 91

È Fɔ́n Jezu Sín Kú

Nùjiwǔ tɛ lɛ ka jɛ ɖò azǎn ɖěɖee bɔ dó kú Jezu tɔn wu lɛ é gbè?

NǓKPLƆNKPLƆN 92

Jezu Tɔ́n Dó Hwehutɔ́ lɛ Jí

Etɛ Jezu ka wà b’ɛ dɔn ye?

NǓKPLƆNKPLƆN 93

Jezu Lɛkɔ Yì Jixwé

Cobɔ é na yì jixwé ɔ, é na alixlɛ́mɛ taji tawun ɖé lɛ ahwanvu tɔn lɛ.