Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 52

Ahwangɔnu Myɔnɔ Jehovah Tɔn

Ahwangɔnu Myɔnɔ Jehovah Tɔn

Silíi xɔsu Bɛni-Hadadi nɔ ɖò ahwan tɔ́n Izlayɛli wɛ. Amɔ̌, gbeyiɖɔ Elizée nɔ gb’akpá nú axɔsu Izlayɛli tɔn hwebǐnu bonu é na mɔ tɛn dó hɔn. Enɛ wu ɔ, Bɛni-Hadadi jló na wlí Elizée. É tuùn ɖɔ Elizée ɖò toxo Dotani tɔn mɛ, bo sɛ́ ahwangɔnu Silíi tɔn dó bonu è na wlí i.

Silíinu lɛ wá Dotani zǎnmɛ. Ayihɔngbe tɔn ɔ, mɛsɛntɔ́ Elizée tɔn yì kɔxo bo mɔ ɖɔ ahwangɔnu wɔbuwɔbu ɖé lɛlɛ̌ dó toxo ɔ. Xɛsi ɖi i, bɔ é súxó bo ɖɔ: ‘Elizée, etɛ mǐ ka ɖó na wà?’ Elizée ɖɔ n’i ɖɔ: ‘Mɛ e ɖò kpɔ́ xá mǐ lɛ é sukpɔ́ hú mɛ e ɖò kpɔ́ xá ye lɛ é.’ Tlolo ɔ, Jehovah bló bɔ mɛsɛntɔ́ Elizée tɔn mɔ ɖɔ sɔ́ kpo ahwankɛkɛ myɔnɔ lɛ kpo kpé só e lɛlɛ̌ dó toxo ɔ lɛ é bǐ jí.

Hwenu e ahwanfuntɔ́ Silíi tɔn lɛ tɛ́n kpɔ́n bo na wlí Elizée é ɔ, é xoɖɛ bo ɖɔ: ‘Jehovah, kɛnklɛn bo va nukún ye.’ Ajijimɛ ɔ, ye sɔ́ tuùn fí e ye ɖè é ǎ, có nukún yetɔn lɛ ka kpó ɖò te. Elizée ɖɔ nú ye ɖɔ: ‘Toxo e mɛ mi ɖó na yì é ɖíe ǎ. Mi xwedó mì, bonu ma xlɛ́  nya e ba wɛ mi ɖè é mi.’ Ye bǐ xwédo Elizée kaka yì Samalíi fí e axɔsu Izlayɛli tɔn nɔ nɔ é.

Gudo mɛ bǐ ɔ, Silíinu lɛ wá tuùn fí e ye ɖè é. Axɔsu Izlayɛli tɔn kanbyɔ Elizée ɖɔ: ‘Un ɖó na hu ye wɛ à?’ Elizée gbɔn yɛkan enɛ mɛ bo gbò xó mɛ enɛ lɛ e tɛ́n kpɔ́n bo na hu i é tɔn wɛ à? Eǒ. É ɖɔ: ‘Ma hu ye ó. Nǎ nùɖuɖu ye bo jó ye dó nú ye yì.’ Enɛ wu ɔ, axɔsu ɔ ylɔ agɔ̌ ɖaxó ɖokpo nú ye bɔ enɛ gudo ɔ, é lɛkɔ nú ye ɖido xwé.

“Mǐ ɖǒ ganjɛwu kpíkpé ɖò Mawu nukɔn ɖɔ mǐ byɔ nǔ ɖebǔ nú é sɔgbe xá jlǒ tɔn ɔ, é nɔ ɖótó mǐ.”​—1 Jaan 5:14