Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

Xónusɔ́ɖóte Akpáxwé 7gɔ́ ɔ Tɔn

Xónusɔ́ɖóte Akpáxwé 7gɔ́ ɔ Tɔn

Akpáxwé elɔ kpi gbɛzán Axɔsu Sawulu kpo Axɔsu Davidi kpo tɔn sín tan; xwè 80 mɔ̌ sín tan wɛ ɖ’emɛ. Ðò bǐbɛ̌mɛ ɔ, Sawulu sɔ́ éɖée hwe bo ɖó sísí nú Mawu, amɔ̌, é nɔ zaan é ɔ, é huzu bo gbɛ́ ɖɔ emi kún sɔ́ na xwedó alixlɛ́mɛ Jehovah tɔn lɛ ó. Jehovah gbɛ́ ɛ bo wá ɖɔ nú Samuwɛli ɖɔ é ni sɔ́ ami dó ɖè Davidi bonu é na nyí axɔsu yɔyɔ̌ Izlayɛli tɔn. Sawulu hwanwǔ bo tɛ́n kpɔ́n azɔn gègě bo na hu Davidi, amɔ̌ Davidi ka ba hlɔn gbeɖé ǎ. Vǐ sunnu Sawulu tɔn Jonatáan tuùn ɖɔ Jehovah sɔ́ Davidi, enɛ wu ɔ, é nɔ gbeji n’i. Davidi hu hwɛ syɛnsyɛn ɖé lɛ, amɔ̌, é ka gbɛ́ tódɔnnúmɛ Jehovah tɔn gbeɖé ǎ. Enyi mɛjitɔ́ ɖé wɛ nú we hǔn, d’alɔ vǐ towe nú é ni mɔ lee gudo ninɔ nú tuto Mawu tɔn lɛ hwebǐnu nyí nǔ taji sɔ́ é.

ƉO MǏMÁMƐ ÉLƆ́

NǓKPLƆNKPLƆN 39

Izlayɛli Xɔsu Nukɔntɔn Ɔ

Mawu na hwɛɖɔtɔ́ lɛ Izlayɛli-ví lɛ bonu ye na nɔ nukɔn nú ye, amɔ̌, ye byɔ axɔsu ɖé. Samuwɛli kɔn ami dó ta nú Sawulu b’ɛ nyí axɔsu nukɔntɔn ɔ, amɔ̌, nukɔnmɛ ɔ, Jehovah gbɛ́ Sawulu. Etɛwu?

NǓKPLƆNKPLƆN 40

Davidi kpo Goliyati Kpo

Jehovah sɔ́ Davidi bonu é na nyí axɔsu wegɔ Izlayɛli tɔn, bɔ Davidi xlɛ́ nǔ e wu sɔ́ e Jehovah sɔ́ ɛ é ma nyí nǔ bonu é wà nyì dò ǎ é.

NǓKPLƆNKPLƆN 41

Davidi kpo Sawulu Kpo

Etɛwu dawe wè enɛ lɛ ɖokpo ka gbɛ́ wǎn nú mɛ wegɔ ɔ? Nɛ̌ mɛ e è gbɛ́ wǎn na é ka wà nǔ gbɔn?

NǓKPLƆNKPLƆN 42

Jonatáan Nyí Akɔnkpantɔ́ kpo Gbejinɔtɔ́ Kpo

Axɔsu ɔ sín vǐ sunnu wá huzu xɔ́ntɔn ɖagbe ɖé nú Davidi.

NǓKPLƆNKPLƆN 43

Hwɛhuhu Axɔsu Davidi Tɔn

Nǔ nyanya ɖé jí sísí te dó dɔn wuvɛ̌ gègě wá.