Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 44

Tɛmpli ɖé nú Jehovah

Tɛmpli ɖé nú Jehovah

Hwenu e Salomɔ́ɔ huzu axɔsu Izlayɛli tɔn é ɔ, Jehovah kanbyɔ ɛ ɖɔ: ‘Etɛ a ba ɖɔ má na we?’ Salomɔ́ɔ ɖɔ: ‘Yɔkpɔvu wɛ nú mì, bɔ un tuùn nǔ e un na bló é ǎ. Kɛnklɛn na mì nùnywɛ bonu má kpé nukún dó togun towe wu.’ Jehovah ɖɔ: ‘Ðó a byɔ nùnywɛ wutu ɔ, un na bló bɔ a na nyí mɛ e ɖó nùnywɛ hugǎn ɖò ayikúngban ɔ jí é. Un na lɛ́ bló bɔ a na jɛ dɔkun tawun. Bɔ enyi a setónú nú mì ɔ, a na dɔ́ji.’

Salomɔ́ɔ jɛ tɛmpli ɔ gbá jí. É zán siká ɖagbe hugǎn ɔ, kpatagan ɖagbe hugǎn ɔ, atín kpo awinnya kpo ɖagbe hugǎn lɛ. Sunnu kpo nyɔnu kpo azɔ̌tuùntɔ́ afatɔ́n mɔkpan wɛ w’azɔ̌ ɖò tɛmpli gbigbázɔ́ ɔ mɛ. Xwè tɛnwe gudo ɔ, tɛmpli ɔ fó bɔ è na sɔ́ d’alɔ mɛ nú Jehovah. É ɖó vɔsakpe ɖé, bɔ vɔsanú lɛ ɖ’eji. Salomɔ́ɔ jɛkpo ɖò vɔsakpe ɔ nukɔn bo xoɖɛ ɖɔ: ‘Jehovah è, tɛmpli elɔ d’agba sɔmɔ̌ alǒ nyɔ́ ɖɛkpɛ sɔmɔ̌ ǎ, amɔ̌, kɛnklɛn bo yí gbè nú sinsɛn-biblo mǐtɔn bo ɖótó ɖɛ mǐtɔn lɛ.’ Etɛ Jehovah ka lin dó tɛmpli ɔ kpo Salomɔ́ɔ sín ɖɛ kpo wu? Ee Salomɔ́ɔ xoɖɛ kpé tlolo lě é ɔ, myɔ gosin jinukúnsin bo fyɔ vɔsanú e ɖò vɔsakpe ɔ jí lɛ é. Jehovah yí gbè nú tɛmpli ɔ. Hwenu e Izlayɛli-ví lɛ mɔ mɔ̌ é ɔ, ye j’awǎ.

È tuùn Axɔsu Salomɔ́ɔ ɖó nùnywɛ tɔn wu ɖò Izlayɛli yikúngban ɔ bǐ jí, bo lɛ́ tuùn i ɖò fí e tlɛ lín tawun lɛ é. Gbɛtɔ́ lɛ nɔ wá Salomɔ́ɔ gɔ́n bo nɔ byɔ alɔdo nú tagba yetɔn lɛ. Axɔsu nyɔnu Saba tɔn lɔ tlɛ wá tɛ́n ɛ kpɔ́n kpo nùkanbyɔ e vɛwǔ lɛ é kpo. Hwenu e é sè xósin tɔn lɛ é ɔ, é ɖɔ: ‘Un ɖi nǔ e mɛ lɛ ɖɔ nú mì dó wutu towe é ǎ, amɔ̌ dìn ɔ, un mɔ ɖɔ a tlɛ ɖó nùnywɛ hú nǔ e ye ɖɔ é. Mawu towe Jehovah ko dó nú we.’ Nǔ lɛ yì nú akɔta Izlayɛli tɔn ganji, bɔ gbɛtɔ́ lɛ ɖó awǎjijɛ. Amɔ̌, nǔ lɛ wá ɖyɔ.

“Nǔ e . . . ɖò fí dìn ɔ hugǎn Salomɔ́ɔ.”​—Matie 12:42