Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 49

È Dɔn Tó nú Axɔsi Nyanya Ðé

È Dɔn Tó nú Axɔsi Nyanya Ðé

Axɔsu Akabu ɖò hɔn tɔn mɛ bo kpɔ́n nǔ gbɔn flɛtɛli nu bo mɔ vǐwungle dawe e nɔ nyí Nabɔti é tɔn. Vǐwungle ɔ jló Akabu, bɔ é tɛ́n kpɔ́n bo na xɔ ɖò Nabɔti sí. Amɔ̌, Nabɔti gbɛ́ ɖɔ emi kún na sà n’i ó, ɖó Sɛ́n Jehovah tɔn yí gbè nú è na sà ayikúngban e è ɖu gǔ tɔn é ǎ. Akabu ka ɖó sísí nú Nabɔti ɖó nǔ ɖagbe e é wà é wu à? Eǒ. Xomɛ sìn Akabu tawun. Xomɛ ɔ sìn i kaka bɔ é sɔ́ fɔ́n sín zan tɔn jí ǎ, bo lɛ́ gbɛ́ nùɖuɖu.

Akabu sín asì Axɔsi Jezabɛli nùbaɖabaɖa ɔ ɖɔ n’i ɖɔ: ‘Hwi wɛ nyí axɔsu Izlayɛli tɔn. Nǔ ɖebǔ jló we ɔ, a na yí kpowun wɛ. Un na yí gle enɛ nú we.’ É wlan wema sɛ́dó tomɛxo lɛ bo ɖɔ ye ni dóhwɛ Nabɔti ɖɔ é dónu Mawu, enɛ gudo hǔn, ye ni nyì awinnyaglo d’è bo hu. Tomɛxo lɛ wà nǔ e Jezabɛli ɖɔ ye ni wà é, bɔ Jezabɛli wá ɖɔ nú Akabu ɖɔ: ‘Nabɔti ko kú! Vǐwungle ɔ huzu towe.’

Nabɔti wɛ nyí xomɛvɔnɔ ɖokpo e Jezabɛli hu é ǎ. É ko hu mɛ e yí wǎn nú Jehovah é gègě. É nɔ sɛ̀n vodun lɛ bo nɔ lɛ́ wà nǔ nyanya ɖevo lɛ. Jehovah mɔ nǔ nyanya e Jezabɛli wà lɛ é bǐ. Etɛ é ka na wà n’i?

Akabu kú gudo é ɔ, vǐ tɔn Yolamu huzu axɔsu. Jehovah sɛ́ nya e nɔ nyí Jehu é dó ɖɔ é ni dɔn tó nú Jezabɛli kpo xwédo tɔn kpo.

Jehu kun kɛkɛví tɔn yì fí e Jezabɛli nɔ nɔ é. Yolamu lɔ xá kɛkɛví é lɔ tɔn jí bo yì kpé Jehu lobo kanbyɔ ɛ ɖɔ: ‘Ðagbe wɛ à?’ Bɔ Jehu ɖɔ: ‘Nɔ towe kpò ɖò nǔ nyanya dosin wɛ gbɛmɛ, bɔ a kanbyɔ ɖɔ ɖagbe wɛ à jí.’ Yolamu tɛ́n kpɔ́n bo na lilɛ kɛkɛví tɔn bá hɔn ɖido, bɔ Jehu da gǎ ɖokpo d’è, b’ɛ kú.

Enɛ gudo ɔ, Jehu yì Jezabɛli sín  hɔnmɛ. Ee é sè ɖɔ Jehu ja é ɔ, é sà nǔ dó nukúnmɛ, bo bló ɖa tɔn ɖó, lobo ɖò te kpɔ́n ɛ ɖò síngbó ɔ sín flɛtɛlinu. Ee Jehu wá é ɔ, é dó gbè n’i kpo adǎn kpo. Jehu súxó sɛ́dó Jezabɛli sín mɛsɛntɔ́ e ɖò te ɖò akpá tɔn lɛ é bo ɖɔ: ‘Mi nyì i gbɔn flɛtɛli ɔ nu sɛ́dó dò dě!’ Ye sísɛ́ Jezabɛli gbɔn flɛtɛli ɔ nu, b’ɛ j’ayǐ bo kú.

Enɛ gudo ɔ, Jehu hu Akabu sín vǐ sunnu 70, bo ɖè Baalu sinsɛn sín tò ɔ mɛ. A ka mɔ ɖɔ Jehovah tuùn nǔ lɛ bǐ, bɔ enyi hwetɔnnu sù ɔ, é nɔ dɔn tó nú mɛ ɖěɖee nɔ wà nǔ nyanya lɛ é à?

“Dɔkun e è jɛ zogbe é ɔ, è nɔ mɔ nu tɔn sɔyi ǎ.”​—Nùnywɛxó 20:21