Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 64

Daniyɛli Ðò Kinnikinni lɛ Sín Dò Mɛ

Daniyɛli Ðò Kinnikinni lɛ Sín Dò Mɛ

Axɔsu Babilɔnu tɔn ɖevo wɛ nyí Daliwusi Mɛdinu ɔ. Daliwusi mɔ ɖɔ Daniyɛli nyí mɛ bunɔ ɖé. É sɔ́ ɛ ɖó mɛ nukúnɖeji hugǎn e ɖò tò ɔ mɛ lɛ é nu. Sunnu enɛ lɛ jɛ wǔ hwan Daniyɛli jí bo jló na hu i. Ye tuùn ɖɔ Daniyɛli nɔ xoɖɛ sɛ́dó Jehovah azɔn atɔn gbè ɖokpo, enɛ wu ɔ, ye ɖɔ nú Daliwusi ɖɔ: ‘Axɔsu è, è ɖó na ɖè sɛ́n ɖé tɔ́n ɖɔ hwi ɖokpo géé wɛ mɛ bǐ ɖó na nɔ xoɖɛ sɛ́dó. Mɛɖebǔ e na tlitó nú sɛ́n ɔ é ɔ, è ɖó na sɔ́ ɛ nyì dó kinnikinni lɛ sín dò mɛ.’ Xó ɔ nyɔ́ Daliwusi nukúnmɛ bɔ é d’alɔ sɛ́n ɔ mɛ.

Ee Daniyɛli sè sɛ́n yɔyɔ̌ e è dó é sín xó tlolo é ɔ, é yì xwé tɔn gbè. É jɛkpo ɖò flɛtɛli tɔn e ɖò nuvo é kɔn bo xoɖɛ sɛ́dó Jehovah. Mɛ e ɖò wǔ hwan ɛ wɛ lɛ é byɔ xwé tɔn gbè bo mɔ ɛ bɔ é ɖò ɖɛ xò wɛ. Ye kanwezun yì Daliwusi gɔ́n bo ɖɔ: ‘Daniyɛli tlitó nú we. É nɔ xoɖɛ sɛ́dó Mawu tɔn azɔn atɔn gbè ɖokpo.’ Daliwusi yí wǎn nú Daniyɛli bo ba ɖɔ é ni kú ǎ. Ðò kéze ɔ bǐ mɛ ɔ, é lin tamɛ dó lee é sixu hwlɛn Daniyɛli gbɔn é jí. Amɔ̌, axɔsu ɔ ɖesu tlɛ sɔ́ sixu lɛ́ gbɛ́ sɛ́n e mɛ é ko d’alɔ é ǎ. É gbɔ bo na gbè mɛ lɛ ɖɔ ye ni sɔ́ Daniyɛli dó kinnikinni hunnylamɔnɔ lɛ sín dò mɛ.

 Zǎn enɛ mɛ ɔ, nǔ Daniyɛli tɔn ɖò ayi mɛ ɖu nú Daliwusi wɛ sɔmɔ̌ bɔ é sixu d’amlɔ ǎ. Ayihɔngbe tɔn zǎnzǎn ɔ, é kanwezun yì dò ɔ kɔn bo súxó ylɔ Daniyɛli bo ɖɔ: ‘Mawu towe ka hwlɛn we à?’

Daliwusi sè gbè ɖé. Daniyɛli sín gbè wɛ! É ylɔ Daliwusi bo ɖɔ: ‘Wɛnsagun Jehovah tɔn bɔ kinnikinni lɛ sín nu dó. Ye wà nǔ ɖebǔ nú mì ǎ.’ É víví nú Daliwusi tawun! É ɖegbe ɖɔ è ni ɖè Daniyɛli sín dò ɔ mɛ. Akpà ɖokpo vɔ́vɔ́ ɖò Daniyɛli wu ǎ. Enɛ gudo ɔ, axɔsu ɔ ɖegbe ɖɔ: ‘Mi bɛ́ mɛ ɖěɖee dóhwɛ Daniyɛli lɛ é dó dò ɔ mɛ.’ Ee è bɛ́ ye dó dò ɔ mɛ é ɔ, kinnikinni lɛ tlɛ́n ye ɖu.

Daliwusi sɛ́ wɛn elɔ dó togun tɔn: ‘Mɛ lɛ bǐ ɖó na nɔ sí Mawu Daniyɛli tɔn. É hwlɛn Daniyɛli sín kinnikinni lɛ lɔ mɛ.’

A ka nɔ xoɖɛ sɛ́dó Jehovah gbè bǐ gbè Daniyɛli ɖɔhun à?

“Aklunɔ tuùn lee é nɔ hwlɛn mɛ e nɔ ɖó sísí n’i lɛ gán sín adǎngbomɛ lɛ mɛ gbɔn é.”​—2 Piyɛ́ɛ 2:9