Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 14

Kannumɔ E Nɔ Setónú nú Mawu É Ðé

Kannumɔ E Nɔ Setónú nú Mawu É Ðé

Jozɛfu nyí ɖokpo ɖò vǐ sunnu Jakɔbu tɔn gudogudo tɔn lɛ mɛ. Fofó tɔn lɛ mɔ ɖɔ é wɛ tɔ́ yetɔn yí wǎn na hugǎn. Nɛ̌ a ka lin ɖɔ enɛ na ko cí nú ye? Ye nɔ hwanwǔ Jozɛfu bo gbɛ́ wǎn n’i. Ee Jozɛfu kú dlɔ̌ e è ma nɔ kú gbɔn mɔ̌ ǎ é ɖé lɛ é ɔ, é ɖɔ nú fofó tɔn lɛ. Ye lin ɖɔ dlɔ̌ enɛ lɛ xlɛ́ ɖɔ gbè ɖokpo na wá sù bɔ ye na ɖèkɔ́ n’i. Dìn ɔ, ye lɛ́ gbɛ́ wǎn n’i d’eji tawun!

Gbè ɖokpo ɔ, Jozɛfu sín nɔví lɛ ɖò lɛngbɔ̌ nyì wɛ ɖò malin-malin dó toxo Sikɛmu tɔn. Jakɔbu sɛ́ Jozɛfu dó ɖɔ é ni yì kpɔ́n lee ye ɖè gbɔn é. Ee ye mɔ Jozɛfu sɛ́dó b’ɛ ja é ɔ, ye ɖɔ ɖò yeɖée tɛntin ɖɔ: ‘Dlɔ̌kútɔ́ ɔ nɛ ja nɛ. Mi nú mǐ ni hu i!’ Ye wlí i bo sɔ́ ɛ dó dòtɔ́ e yì dò é ɖé mɛ. Amɔ̌, Judáa e nyí ɖokpo ɖò nɔví tɔn lɛ mɛ é ɖɔ: ‘Mǐ na hu i ǎ! Loɔ, mǐ na sà kannumɔ tɔn.’ Enɛ wu ɔ, ye sà Jozɛfu yí gankwɛ 20 nú ajɔ̌tɔ́ Madiáaninu ɖěɖee xwè Ejipu lɛ é.

Enɛ gudo ɔ, Jozɛfu sín fofó lɛ sɔ́ awu tɔn nylɔ́ dó gbagbǎ ɖé sín hun mɛ, bo wá sɛ́ awu ɔ dó tɔ́ yetɔn bo ɖɔ: ‘É má nyí vǐ sunnu towe sín awu ɖíe vlafo nɛ?’ Enɛ wu ɔ, Jakɔbu lin ɖɔ gběkanlin ɖé ko hu Jozɛfu. É byɔ aluwɛ mɛ bǐ. Mɛɖebǔ sixu dó gbɔ n’i ǎ.

Ðò Ejipu ɔ, è sà kannumɔ Jozɛfu tɔn nú axɔsuzɔwatɔ́ nukúnɖeji e nɔ nyí Potifáa é. Amɔ̌, Jehovah ɖò kpɔ́ xá Jozɛfu. Potifáa mɔ ɖɔ Jozɛfu nɔ wà azɔ̌ ganji, bɔ emi sixu ɖeji dó wutu tɔn. Tlolo jɛn é sɔ́ Jozɛfu ɖó nǔ e é ɖó lɛ é bǐ nu.

Potifáa sín asì ɖó ayi wu ɖɔ Jozɛfu nyɔ́ ɖɛkpɛ bo lɛ́ ɖó hlɔnhlɔn. Gbè bǐ gbè ɔ, é nɔ ɖɔ nú Jozɛfu ɖɔ é ni wá mlɔ́ ayǐ xá  emi. Etɛ Jozɛfu ka na wà? É gbɛ́ bo ɖɔ: ‘Eǒ! Nǔ enɛ sɔgbe ǎ. Gǎn ce ɖeji dó wutu ce, asì tɔn wɛ hwɛ ka nyí. Enyi un mlɔ́ ayǐ xá we ɔ, un na hu hwɛ dó Mawu!’

Gbè ɖokpo ɔ, Potifáa sín asì tɛnkpɔn bo na hɛn Jozɛfu gannugánnú b’ɛ na mlɔ́ ayǐ xá ɛ. É hɛn awu Jozɛfu tɔn, amɔ̌, é hɔn ɖido. Ee Potifáa wá xwégbe é ɔ, asì tɔn ɖɔ n’i ɖɔ Jozɛfu tɔ́ dó emi wu. Adingban ɖó wɛ é ka ɖè. Xomɛ sìn Potifáa kaka bɔ é wlí Jozɛfu dó gankpa mɛ. Amɔ̌, Jehovah wɔn Jozɛfu ǎ.

“Hǔn mi bo hwíhwɛ́ miɖée dó Mawu sín alɔ hlɔnhlɔnnɔ ɔ glɔ, bonu é na sɔ́ mi sù hwenu e é ɖó dó é.”​—1 Piyɛ́ɛ 5:6