Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 56

Joziyasi Yí Wǎn nú Sɛ́n Mawu Tɔn

Joziyasi Yí Wǎn nú Sɛ́n Mawu Tɔn

Joziyasi huzu axɔsu Judáa tɔn hwenu e é ɖó xwè tantɔn é. Ðò hwe enɛ nu ɔ, togun ɔ nɔ bló majiki bo nɔ sɛ̀n vodun lɛ. Hwenu e Joziyasi ɖó xwè 16 é ɔ, é tɛ́n kpɔ́n bo kplɔ́n lee è na sɛ̀n Jehovah ɖò ali e sɔgbe é nu gbɔn é. Hwenu e é ɖó xwè 20 é ɔ, é jɛ vodun lɛ kpo vɔsakpe lɛ kpo gbà jí gbɔn tò ɔ bǐ mɛ. Bɔ hwenu e é ɖó xwè 26 é ɔ, é bló tuto bonu è na jla tɛmpli Jehovah tɔn ɖó.

Vɔsanúxwlémawutɔ́ ɖaxó Ilukyahu mɔ wema mlámlá e jí Sɛ́n Jehovah tɔn ɖè é ɖò tɛmpli ɔ mɛ, é sixu ko nyí wema mlámlá e Mɔyizi ɖesu wlan é. Wěgbojinɔtɔ́ axɔsu ɔ tɔn Cafani sɔ́ wema mlámlá ɔ wá Joziyasi gɔ́n bo jɛ Sɛ́n ɔ xà dó aga jí. Ee Joziyasi ɖò tó ɖó wɛ é ɔ, é wá mɔ nukúnnú jɛ mɛ ɖɔ togun ɔ ko tlitó nú Jehovah nú xwè gègě. Axɔsu Joziyasi ɖɔ nú Ilukyahu ɖɔ: ‘Jehovah sìn xomɛ dó mǐ tawun. Yì bo ɖɔ xó n’i. Jehovah na ɖɔ nǔ e mǐ na bló é nú mǐ.’ Jehovah na xósin gbɔn gbeyiɖɔ nyɔnu Hulida jí bo ɖɔ: ‘Togun Judáa tɔn ko jó mì dó. Un na dɔn tó nú ye, amɔ̌, é na nyí hwenu e Joziyasi na ɖò axɔsu ɖu wɛ é ǎ, ɖó é sɔ́ éɖée hwe.’

Hwenu e Axɔsu Joziyasi sè wɛn ɔ é ɔ, é yì tɛmpli ɔ mɛ bo ylɔ togun Judáa tɔn kplé. Enɛ gudo ɔ, é xà Sɛ́n Jehovah tɔn dó jǐ nú akɔta ɔ bǐ. Joziyasi kpo togun ɔ kpo d’akpá ɖɔ ye na setónú nú Jehovah kpo ayixa yetɔn bǐ kpo.

 Akɔta Judáa tɔn sɔ́ ɖu Dindinwayixwe ɔ ǎ nú xwè mɔkpan. Amɔ̌, hwenu e Joziyasi xà ɖò Sɛ́n ɔ mɛ ɖɔ è ɖó na ɖu Dindinwayixwe ɔ xwewu xwewu tɛgbɛ é ɔ, é ɖɔ nú akɔta ɔ ɖɔ: ‘Mǐ na ɖu Dindinwayixwe nú Jehovah.’ Enɛ wu ɔ, Joziyasi sɔnǔ bo na savɔ̌ gègě, bo bló tuto nú hanjigbɛta ɖé ɖò tɛmpli ɔ mɛ. Enɛ gudo ɔ, akɔta ɔ ɖu Dindinwayixwe ɔ, bo lɛ́ ɖu Wɔxúxú E Mɛ È Ma Dó Tɔ́n Ǎ É Sín Xwè e è nɔ ɖu xɔ azǎn tɛnwe é bɔ d’ewu. È ko ɖu Dindinwayixwe mɔhunkɔtɔn kpɔ́n sín Samuwɛli hwenu ǎ. Joziyasi yí wǎn nú Sɛ́n Mawu tɔn tawun. Nǔ kpinkplɔn dó Jehovah wu ka nɔ víví nú we à?

“Xó towe wɛ nyí zogbɛ́n e nɔ xlɛ́ fí e un na tɛ afɔ é mì, é wɛ nyí weziza ɖò ali ce jí.”—Ðɛhan 119:105