Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 98

Sinsɛn Klisanwun Tɔn Gbakpé Akɔta Gègě Mɛ

Sinsɛn Klisanwun Tɔn Gbakpé Akɔta Gègě Mɛ

Mɛsɛ́dó lɛ setónú nú gbeɖiɖe Jezu tɔn e ɖɔ ɖɔ è ni jla wɛnɖagbe ɔ gbɔn ayikúngban ɔ bǐ jí é. Ðò 47 H.M. tɔn ɔ, nɔví e ɖò Antyɔci lɛ é sɛ́ Pɔlu kpo Baanabasi kpo dó tomɛ Mawuxó jla gbé. Wɛnjlatɔ́ kanɖodonǔwutɔ́ wè lɛ gbɔn Azíi Kpɛví sín gbě ɔ bǐ jí, bo yì fí ɖé lɛ ɖi Dɛɛbe, Lisitli kpo Ikoniyɔmu kpo.

Pɔlu kpo Baanabasi kpo jla wɛnɖagbe ɔ mɛ lɛ bǐ, dɔkunnɔ kpo wamamɔnɔ kpo, yɔkpɔvu kpo mɛxo kpo bǐ. Gbɛtɔ́ gègě yí nugbǒ e kúnkplá Klisu é. Hwenu e Pɔlu kpo Baanabasi kpo jla wɛnɖagbe ɔ Sɛjiwusi Polusi ee nyí tokpɔngán Ciplu tɔn é ɔ, majikiblotɔ́ ɖé tɛ́n kpɔ́n bo na sú ali tɔn dó ye. Pɔlu ɖɔ nú majikiblotɔ́ ɔ ɖɔ: ‘Jehovah sín alɔ na jɛ wǔ we.’ Tlolo kpowun ɔ, majikiblotɔ́ ɔ va nukún. Ee Tokpɔngán Polusi mɔ mɔ̌ é ɔ, é huzu nùɖitɔ́.

Pɔlu kpo Baanabasi kpo jla wɛnɖagbe ɔ gbɔn fí lɛ bǐ, sín xwé ɖé gbè jɛ xwé ɖé gbè, ɖò axi lɛ mɛ, ɖò ali jí, kpo kplɔ́ngbasá lɛ kpo. Hwenu e ye gbɔ azɔn nú afɔkponɔ ɖé ɖò Lisitli é ɔ, mɛ ɖěɖee mɔ nùjiwǔ ɔ lɛ é lin ɖɔ nǔmɛsɛn wɛ ye nyí bo tɛ́n kpɔ́n bo na sɛ̀n ye. Amɔ̌, Pɔlu kpo Baanabasi kpo gbɛ́ nú ye, bo ɖɔ: ‘Mi sɛ̀n Mawu kɛɖɛ! Gbɛtɔ́ kpowun wɛ nú mǐ.’ Enɛ gudo ɔ, Jwifu ɖé lɛ wá bo fɔ́n togun ɔ dó Pɔlu jí. Ye nyí awinnyaglo d’è, bo dɔn ɛ yì toxo ɔ gudo, bo vɛdo ɖɔ é ko kú wɛ sín. Amɔ̌, Pɔlu ka kpò ɖò gbɛ̀! Tlolo kpowun ɔ, nɔví lɛ wá d’alɔ ɛ bo kplá ɛ byɔ toxo ɔ mɛ. Nukɔnmɛ ɔ, Pɔlu lɛkɔ yì Antyɔci.

Ðò 49 H.M. tɔn ɔ, Pɔlu lɛ́ yì tomɛ ɖevo. Ee é lɛkɔ yì kpɔ́n nɔví ɖěɖee  ɖò Azíi Kpɛví ɔ lɛ é gudo é ɔ, é hɛn wɛnɖagbe ɔ yì fí e tlɛ lín hú mɔ̌ é ɖé, é wɛ nyí Elɔpu. É yì Atɛni, Efɛzi, Filipu, Tɛsaloniki kpo fí ɖevo lɛ kpo. Silasi, Luki kpo Timɔtée e ɖò winnyawinnya mɛ é kpo gɔ́ nú Pɔlu ɖò tomɛyiyi tɔn hwenu. Ye w’azɔ̌ ɖó kpɔ́ bo ɖó agun lɛ ayǐ, lobo d’alɔ ye bonu ye na lidǒ. Pɔlu nɔ Kɔlɛnti nú xwè ɖokpo adaɖé, bo dó wusyɛn lanmɛ nú nɔví ɖěɖee ɖò finɛ lɛ é. É jla wɛnɖagbe, kplɔ́n nǔ mɛ, bo wlan wema sɛ́dó agun gègě. É nɔ lɛ́ wà azɔ̌ ɖé, goxɔgbátɔ́ wɛ n’i. Pɔlu lɛ́ wá lɛkɔ yì Antyɔci.

Ðò nukɔnmɛ ɖò 52 H.M. tɔn ɔ, Pɔlu yì tomɛ azɔn atɔngɔ ɔ, é bɛ́sín Azíi Kpɛví ɔ. É yì fí e lín tawun ɖò totaligbé é, ɖi Filipu, bɔ enɛ gudo ɔ, é gosin dɔ̌n bo wá Kɔlɛnti. Xwè gègě wɛ Pɔlu zán ɖò Efɛzi, bo kplɔ́n nǔ mɛ, gbɔ azɔn nú mɛ, bo d’alɔ agun ɔ. É nɔ lɛ́ xwlé xóɖiɖɔ agbawungba tɔn lɛ mɛ gbè bǐ gbè ɖò wemaxɔmɛ ɖé sín ataa jí. Mɛ gègě ɖótó è, bo huzu gbɛzán yetɔn. Gudo mɛ ɔ, Pɔlu yì Jeluzalɛmu, hwenu e é ko jla wɛnɖagbe ɖò tò gègě mɛ gudo é.

“Hǔn, mi yì bo kplɔ́n nǔ akɔta lɛ bǐ, bonu ye ni huzu ahwanvu ce.”​—Matie 28:19