Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 31

Jozuwée kpo Gabawɔ́ɔnnu lɛ Kpo

Jozuwée kpo Gabawɔ́ɔnnu lɛ Kpo

Nǔ e jɛ ɖò Jeliko lɛ é sín wɛn gbakpé akɔta ɖevo lɛ mɛ ɖò Kanáa. Axɔsu yetɔn lɛ wá gbeta ɔ kɔn bo na zɔn kpɔ́ bo wá fun ahwan xá Izlayɛli-ví lɛ. Amɔ̌, Gabawɔ́ɔnnu lɛ kàn ayixa ɖevo. Ye dó awu vúnvún lɛ bo wá Jozuwée gɔ́n bo ɖɔ: ‘Tò e lín é ɖé mɛ wɛ mǐ gosin. Mǐ sè xó dó Jehovah kpo nǔ ɖěɖee é bló nú mi ɖò Ejipu kpo Mɔwabu kpo lɛ é bǐ wu. D’akpá ɖɔ emi kún na tɔ́n ahwan mǐ ó, enɛ ɔ, mǐ na huzu mɛsɛntɔ́ towe lɛ.’

Jozuwée ɖi nǔ nú ye bo yí gbè ɖɔ emi kún na tɔ́n ahwan ye ó. Azǎn atɔn gudo ɔ, é wá mɔ ɖɔ ye kún gosin tò línlín ɖé mɛ ó. Kanáa wɛ ye gosin. Jozuwée kanbyɔ Gabawɔ́ɔnnu lɛ ɖɔ: ‘Etɛwu mi ka ɖó adingban nú mǐ?’ Ye yí gbè n’i ɖɔ: ‘Xɛsi wɛ ɖi mǐ! Mǐ tuùn ɖɔ Jehovah Mawu mitɔn ɖò ahwan fun dó ta mitɔn mɛ wɛ. Kɛnklɛn bo ma hu mǐ ó.’ Jozuwée ɖè akpá e é dó é bo jó ye dó nyì gbɛ̀.

É sɔ́ lín ǎ bɔ axɔsu Kanáa tɔn atɔ́ɔ́n kpo ahwangɔnu yetɔn lɛ kpo gblɔ́n adǎn ɖɔ emi na tɔ́n ahwan Gabawɔ́ɔnnu lɛ. Jozuwée kpo  ahwangɔnu tɔn kpo ɖi zɔnlin ɖò zǎn ɔ bǐ mɛ bo na yì hwlɛn Gabawɔ́ɔnnu lɛ. Ahwanfunfun ɔ bɛ́ ayihɔngbe tɔn zǎnzǎn tɛɛn. Kanáanu lɛ jɛ hinhɔn gbɔn fí lɛ bǐ jí. Ye hɔn yì fí ɖebǔ ɔ, Jehovah nɔ sɛ́ kɛ́njí kloklo ɖé dó bɔ é nɔ xò ye. Enɛ gudo ɔ, Jozuwée byɔ Jehovah ɖɔ é ni bló bonu hwe ɔ ni nɔte xwii. Hwe ko nɔte mɔ̌ kpɔ́n ɖ’ayǐ ǎ, bɔ etɛwu é ka byɔ Jehovah ɖɔ é ni bló bonu nǔ ni nyí mɔ̌? Ðó é ɖeji dó Jehovah wu wutu wɛ. Hwe ɔ nɔte ɖò azǎn ɔ bǐ jí kaka bɔ Izlayɛli-ví lɛ ɖu ɖò axɔsu Kanáa tɔn lɛ kpo ahwangɔnu yetɔn lɛ kpo jí.

“Enyi xó mitɔn nyí ‘ɛɛn’ hǔn, ni nyí ‘ɛɛn’, é ka nyí ‘eǒ’ hǔn, ni nyí ‘eǒ’. Nǔ e mi nɔ xwlé d’eji ɔ bǐ ɔ, awovi gɔ́n wɛ é gosin.”​—Matie 5:37