Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 45

Axɔsuɖuto ɖé Má

Axɔsuɖuto ɖé Má

Ee Salomɔ́ɔ ɖò Jehovah sɛ̀n wɛ é ɔ, fífá ɖò Izlayɛli. Amɔ̌, Salomɔ́ɔ wá da nyɔnu gègě sín tò ɖevo lɛ mɛ, bɔ nyɔnu enɛ lɛ nɔ sɛ̀n vodun lɛ. Kpɛɖé kpɛɖé ɔ, Salomɔ́ɔ huzu, bɔ é lɔmɔ̌ jɛ vodun lɛ sɛ̀n jí. Jehovah sìn xomɛ. É ɖɔ nú Salomɔ́ɔ ɖɔ: ‘È na ɖè Izlayɛli sín xwédo towe mɛ, bo na má ɖó wè. Un na na akpáxwé e d’agba hú é mɛsɛntɔ́ towe lɛ ɖokpo, bɔ xwédo towe na kpa acɛ dó akpáxwé kpɛví ɔ kɛɖɛ jí.’

Jehovah bló bɔ gbeta tɔn e kɔn é wá é lɛ́vɔ zawě ɖò ali ɖevo nu. Mɛsɛntɔ́ Salomɔ́ɔ tɔn e nɔ nyí Jelobowamu é ɖò ali jí xwè tomɛ bo kpé gbeyiɖɔ Axiya. Axiya tlɛ́n awu éɖesunɔ tɔn ɖó donu 12 bo ɖɔ nú Jelobowamu ɖɔ: ‘Jehovah na yí axɔsuɖuto Izlayɛli tɔn sín xwédo Salomɔ́ɔ tɔn sí bo na má ɖó wè. Fɔ xwɛ wǒ, ɖó a na nyí axɔsu nú akɔta wǒ.’ Axɔsu Salomɔ́ɔ sè xó enɛ bo jló na hu Jelobowamu! Enɛ wu ɔ, Jelobowamu hɔn yì Ejipu. Salomɔ́ɔ wá kú, bɔ vǐ tɔn Hlobowamu huzu axɔsu. Enɛ gudo ɔ, Jelobowamu mɔ ɖɔ gbɛ̀ emitɔn kún sɔ́ ɖò axɔ nu ó bo lɛkɔ yì Izlayɛli.

Tomɛxo Izlayɛli tɔn lɛ ɖɔ nú Hlobowamu ɖɔ: ‘Nú a wà nǔ xá  togun ɔ ganji ɔ, é na nɔ gbeji nú we.’ Amɔ̌, Hlobowamu sín xɔ́ntɔn ɖěɖee kpo é kpo ɖò hǎ ɖokpo ɔ jí lɛ é ɖɔ: ‘A ɖó na wà nǔ xá togun ɔ syɛnsyɛn! Zɔ̌n azɔ̌ e tlɛ syɛn hú lɛ é ye!’ Hlobowamu xwédo wěɖexámɛ xɔ́ntɔn tɔn lɛ tɔn. É wà nǔ xá togun ɔ syɛnsyɛn bɔ ye fɔ́n gǔ. Ye sɔ́ Jelobowamu axɔsu akɔta wǒ lɛ tɔn, akɔta enɛ lɛ wɛ è wá ylɔ ɖɔ axɔsuɖuto Izlayɛli tɔn. Akɔta wè e kpò lɛ é wɛ è wá ylɔ ɖɔ axɔsuɖuto Judáa tɔn, bɔ ye nɔ gbeji nú Hlobowamu. È má akɔta 12 Izlayɛli tɔn lɛ lo.

Jelobowamu ba ɖɔ togun emitɔn ni yì sɛ̀n Mawu ɖò Jeluzalɛmu e ɖò axɔsuɖuto Hlobowamu tɔn mɛ é ǎ. A tuùn nǔ e wu wɛ é à? Jelobowamu ɖi xɛsi ɖɔ ye táa lɛkɔ sín emi gudo bo na nɔ gudo nú Hlobowamu. Enɛ wu ɔ, é bló siká nyibuví wè bo ɖɔ nú togun tɔn ɖɔ: ‘Jeluzalɛmu lín dó fí dín. Mi hɛn ɔ mi na sɛ̀n Mawu ɖò fí.’ Togun ɔ jɛ nyibuví wè lɛ sɛ̀n jí, bo lɛ́vɔ wɔn Jehovah.

“Mi ma kpé nùɖé xá mɛ e ma ɖi nǔ nú Klisu ǎ lɛ ó: ye nyí mɛ e è na kpé nǔ xá ɖé ǎ. Nugbǒ ɔ, nɛ̌ mɛ e nɔ wà nǔ e sɔgbe ɔ ka sixu kpé nǔ xá mɛ e ma nɔ wà nǔ e sɔgbe ǎ ɔ gbɔn? . . . Abǐ ani wɛ mɛ e ɖi nǔ nú Klisu ɔ sixu kpé xá mɛ e ma ɖi nǔ nú Klisu ǎ é?”​—2 Kɔlɛntinu lɛ 6:14, 15