Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 58

È Sú Jeluzalɛmu Sín Kún Dó

È Sú Jeluzalɛmu Sín Kún Dó

Azɔn mɔkpan wɛ togun Jeluzalɛmu tɔn jó Jehovah dó bo sɛ̀n vodun lɛ. Nú xwè gègě ɔ, Jehovah tɛ́n kpɔ́n bo d’alɔ ye. É sɛ́ gbeyiɖɔ gègě dó bɔ ye gb’akpá nú ye, amɔ̌ ye ka nɔ ɖótó ye ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, ye nɔ cá nú gbeyiɖɔ lɛ. Nɛ̌ Jehovah ka ɖó vodunsinsɛn yetɔn te gbɔn?

Axɔsu Babilɔnu tɔn Nabukodonɔzɔ́ɔ ɖò akɔta lɛ gbà wɛ ɖě jɛ ɖě gudo. Azɔn nukɔntɔn e é gbà Jeluzalɛmu é ɔ, é wlí Axɔsu Yoyakini, axɔví lɛ, ahwanfuntɔ́ lɛ kpo alɔnuzɔwatɔ́ lɛ kpo bo bɛ́ ye bǐ yì Babilɔnu. É lɛ́ bɛ́ dɔkun e ɖò tɛmpli Jehovah tɔn mɛ lɛ é bǐ. Enɛ gudo ɔ, Nabukodonɔzɔ́ɔ sɔ́ Sedesiyasi b’ɛ nyí axɔsu Judáa tɔn.

Ðò bǐbɛ̌mɛ ɔ, Sedesiyasi setónú nú Nabukodonɔzɔ́ɔ. Amɔ̌, akɔta ɖěɖee ɖò xá ɔ mɛ lɛ é kpo gbeyiɖɔ adingbannɔ lɛ kpo kplɔ́n nǔ Sedesiyasi ɖɔ é ni fɔ́n gǔ dó Babilɔnu jí. Jelemíi ka gb’akpá n’i ɖɔ: ‘Nú a fɔ́n gǔ ɔ, gbɛtɔ́ na kú, adɔ na tɔ́n, bɔ azɔn na gɔ́ Judáa.’

Amɔ̌, ee Sedesiyasi ɖu gǎn nú xwè tantɔn gudo é ɔ, é wá gbeta ɔ kɔn bo na fɔ́n gǔ dó Babilɔnu jí. É byɔ ahwankpá Ejipu tɔn ɖɔ é ni wá d’alɔ emi. Enɛ gudo ɔ, Nabukodonɔzɔ́ɔ sɛ́ ahwangɔnu tɔn dó bonu ye na yì tɔ́n ahwan Jeluzalɛmu, bɔ ye ɖó gɔnu lɛlɛ̌ dó toxo ɔ. Jelemíi ɖɔ nú Sedesiyasi ɖɔ: ‘Jehovah ɖɔ ɖɔ, nú a jó gbè ɖò Babilɔnu nukɔn ɔ, hwi kpo togun ɔ kpo na gán. Amɔ̌, nú a ma ka jó gbè ǎ ɔ, Babilɔnunu lɛ na dó Jeluzalɛmu  zo, bo na wlí gantɔ́ towe.’ Sedesiyasi ɖɔ: ‘Un na jó gbè ǎ!’

Xwè ɖokpo adaɖé gudo ɔ, ahwangɔnu Babilɔnu tɔn mu Jeluzalɛmu sín dǒ lɛ bo dó toxo ɔ zo. Ye dó tɛmpli ɔ zo bo hu gbɛtɔ́ gègě, lobo wlí gbɛtɔ́ afatɔ́n mɔkpan yì kannumɔgbenu.

Sedesiyasi hɔn sín Jeluzalɛmu, amɔ̌ Babilɔnunu lɛ jɛ gudo tɔn. Ye yì wlí i ɖò malin-malin dó Jeliko bo kplá ɛ yì jó nú Nabukodonɔzɔ́ɔ. Axɔsu Babilɔnu tɔn ɖɔ bɔ Sedesiyasi ɖò te bo mɔ bɔ è hu vǐ éɖesunɔ tɔn lɛ ɖò nukún tɔn mɛ. Enɛ gudo ɔ, Nabukodonɔzɔ́ɔ tɔ́n Sedesiyasi sín nukún lɛ bo sɔ́ ɛ dó gankpa mɛ, finɛ wɛ é wá kú jɛ. Amɔ̌, Jehovah d’akpá nú togun Judáa tɔn ɖɔ: ‘Xwè 70 gudo ɔ, un na lɛkɔ nú mi wá xwé ɖò Jeluzalɛmu.’

Etɛ ka na jɛ dó mɛ winnyawinnya ɖěɖee è sɔ́ dó ɖó kannumɔ na ɖò Babilɔnu lɛ é wu? Ye ka na nɔ gbeji nú Jehovah à?

“Nugbǒ wɛ Aklunɔ Mawu Nǔbǐwukpétɔ́, hwɛɖiɖɔ towe lɛ nyí nugbǒ bo sɔgbe!”​—Nǔɖexlɛ́mɛ 16:7