Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 9

Ye Wá Jì Vǐ Sunnu ɖé Lo!

Ye Wá Jì Vǐ Sunnu ɖé Lo!

É ko ɖó xwè mɔkpan dìn bɔ Ablaxamu kpo Sala kpo da yeɖée. Ye ko jó xwé yetɔn ɖagbeɖagbe e ɖò Wúu é dó bo nɔ nɔ goxɔ ɖé mɛ. Amɔ̌, Sala ka nɔ savo ǎ, ɖó é ɖeji dó Jehovah wu.

Sala ɖò vǐ ba wɛ kaka bo gbɔ bo ɖɔ nú Ablaxamu ɖɔ: ‘Nú mɛsɛntɔ́ ce Agáa ɖó vǐ ɖokpo dìn ɔ, un ma ka na sɔ́ dó ɖó vǐ ce à?’ Nugbǒ ɔ, Agáa wá jì vǐ sunnu ɖokpo. Nyikɔ tɔn nɔ nyí Isimayɛli.

Xwè mɔkpan gudo hwenu e Ablaxamu ɖó xwè 99 bɔ Sala ɖó 89 é ɔ, jonɔ atɔn wá ba ye. Ablaxamu ylɔ ye ɖɔ ye ni wá gbɔjɛ ɖò atín ɖé sá bá ɖu nǔ xá emi. A ka tuùn jonɔ ɖěɖee wɛ lɛ é à? Wɛnsagun lɛ wɛ! Ye ɖɔ nú Ablaxamu ɖɔ: ‘Xwè e ja é mɛ lěhwenu lě ɔ, hwi kpo asì towe kpo na jì vǐ sunnu ɖokpo.’ Sala ɖò goxɔ ɔ mɛ bo ɖò tó ɖó ye wɛ. É ko nǔ dó ayi mɛ bo lin ɖɔ: ‘Kpo xwè ce kpo dìn ɔ, un ka sɔ́ sixu jì vǐ dóó à?’

Ðò xwè e bɔ d’ewu é mɛ ɔ, Sala jì vǐ sunnu ɖokpo, lee wɛnsagun Jehovah tɔn d’akpá tɔn gbɔn é. Ablaxamu ɖó nyikɔ nú vǐ ɔ ɖɔ Izaki, bɔ tinmɛ tɔn nyí “Nǔkiko.”

 Hwenu e Izaki ɖó xwè atɔ́ɔ́n mɔ̌ é ɔ, Sala mɔ bɔ Isimayɛli ɖò Izaki ko wɛ. É ba na nya xɛ ɖò vǐ sunnu tɔn jí, enɛ wu ɔ, é yì Ablaxamu gɔ́n bo byɔ ɛ ɖɔ é ni nya Agáa kpo Isimayɛli kpo. Tlolo hwɛ̌ ɔ, Ablaxamu jló na wà mɔ̌ ǎ. Amɔ̌, Jehovah ɖɔ nú Ablaxamu ɖɔ: ‘Ðǒtó Sala. Un na kpé nukún Isimayɛli wu. Amɔ̌, Izaki jí wɛ un na ɖè akpá e un dó é gbɔn.’

“Nùɖiɖi e Sala ɖesu ɖó ɔ wɛ zɔ́n bɔ è na ɛ hlɔnhlɔn bɔ é mɔ xò, . . . ɖó é ɖó nùɖiɖi ɖɔ Mawu e dó akpá ɔ ɖò gbeji.”​—Eblée lɛ 11:11