Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 62

Axɔsuɖuto ɖé Cí Atín Ðaxó ɖé Ðɔhun

Axɔsuɖuto ɖé Cí Atín Ðaxó ɖé Ðɔhun

É sù zǎnmɛ gbè ɖokpo bɔ Nabukodonɔzɔ́ɔ kú dlɔ̌ hu ado ɖé. É ylɔ nùnywɛtɔ́ tɔn lɛ bǐ ɖɔ ye ni wá tín dlɔ̌ ɔ mɛ nú emi. Amɔ̌, ye ɖebǔ ka kpéwú bo tinmɛ ǎ. Gudo mɛ ɔ, axɔsu ɔ ɖɔ xó nú Daniyɛli.

Nabukodonɔzɔ́ɔ ɖɔ nú Daniyɛli ɖɔ: ‘Ðò dlɔ̌ e un kú é mɛ ɔ, un mɔ atín ɖokpo. É yì jǐ kaka bo sɔ́ jinukúnsin. Nú è ɖò fí ɖebǔ ɖò ayikúngban ɔ jí ɔ, è sixu mɔ sɛ́dó. Ama tɔn lɛ nyɔ́ ɖɛkpɛ tawun, bɔ é ɖó atín sínsɛ́n gègě. Kanlin lɛ nɔ wá gbɔjɛ ɖò asá tɔn mɛ, bɔ xɛ lɛ nɔ bló adɔ̌ yetɔn lɛ ɖó ala tɔn lɛ mɛ. Enɛ gudo ɔ, wɛnsagun ɖé gosin jixwé. É ɖɔ: “Mi gbò atín ɔ, bo já ala tɔn lɛ. Amɔ̌, mi jó atínta ɔ kpo ɖɔ lɛ kpo dó nyì zunkan ɔ mɛ, bo lɛ́ gan kpo ganvɔ kpo dó kɔ tɔn. È na yí ayixa gbɛtɔ́ tɔn sín atín ɔ sí bo na na ɛ ayixa kanlin tɔn bɔ é na nɔ mɔ̌ kaka bɔ xwè tɛnwe na wá yì. Gbɛtɔ́ lɛ bǐ na tuùn ɖɔ Mawu wɛ nyí Gǎn bo hɛn ɔ, é na na axɔsuɖuto ɖé mɛ e jló è é.”’

Jehovah xlɛ́ tinmɛ dlɔ̌ ɔ tɔn Daniyɛli. Hwenu e Daniyɛli mɔ nukúnnú jɛ dlɔ̌ ɔ mɛ é ɔ, xɛsi jɛ jǐ tɔn. É ɖɔ: ‘Axɔsu è, un jló ɖɔ dlɔ̌ elɔ ni ɖɔ xó dó kɛntɔ́ mɛtɔn lɛ wu, amɔ̌, mɛ wu wɛ é ɖɔ xó dó. Mɛ wɛ nyí atín ɖaxó e è sɛ́n é. Acɛkpikpa mɛtɔn na nɔte, bɔ mɛ na ɖu gbehan ɖò zunkan mɛ gběkanlin ɖé ɖɔhun. Amɔ̌, ɖó wɛnsagun ɔ ɖɔ è ni jó atínta ɔ kpo ɖɔ lɛ kpo dó wutu ɔ, mɛ na lɛ́ wá nyí axɔsu.’

Xwè ɖokpo gudo ɔ, Nabukodonɔzɔ́ɔ ɖò sà ɖi gbɔn hɔn tɔn mɛ sín xɔ ɔ ta wɛ bo ɖò ɖɛkpɛ Babilɔnu tɔn kpɔ́n wɛ. É ɖɔ: ‘Kpɔ́n toxo ɖɛkpɛɖɛkpɛ elɔ e un gbá é. Kpɔ́n lee un ɖó acɛ sɔ é!’ Ee é ɖò xó ɖɔ wɛ é ɔ, gbè ɖé gosin jixwé bo ɖɔ: ‘Nabukodonɔzɔ́ɔ! Dìn ɔ, è ko yí axɔsuɖuto towe sín así towe.’

Tlolo kpowun ɔ, Nabukodonɔzɔ́ɔ sɔ́ tuùn nǔ ɖě ǎ, bo cí gběkanlin ɖé ɖɔhun. È hɛn ɛ gannugánnú bɔ é tɔ́n sín hɔn tɔn mɛ, bo yì cí gběkanlin lɛ mɛ ɖò zunkan mɛ. Nabukodonɔzɔ́ɔ sín ɖa ɖi ga kaka bo cí gangan sín awafún ɖɔhun bɔ fɛn tɔn lɛ ɖi ga kaka bo cí xɛfɛn ɖɔhun.

 Ee xwè tɛnwe lɛ wá yì gudo é ɔ, Nabukodonɔzɔ́ɔ lɛ huzu gbɛtɔ́ ganji bɔ Jehovah lɛ́ sɔ́ ɛ b’ɛ nyí axɔsu Babilɔnu tɔn. Enɛ gudo ɔ, Nabukodonɔzɔ́ɔ ɖɔ: ‘Un kpa susu nú Jehovah, Axɔsu jixwé tɔn ɔ. Dìn ɔ, un tuùn ɖɔ Jehovah wɛ nyí Gǎn. É nɔ sɔ́ mɛ e nɔ yigo lɛ é hwe, bo hɛn ɔ, é na na axɔsuɖuto ɖé mɛɖebǔ e jló è é.’

“Mɛɖé ja cu kpé gbé ɔ, goyiyi wɛ é nɔ bɛ́. Mɛ e nɔ mɔ éɖée ɔ nɔ sɔ́ éɖée nyì gbě.”​—Nùnywɛxó 16:18