Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 72

Jezu Sín Winnyawinnya Mɛ

Jezu Sín Winnyawinnya Mɛ

Jozɛfu kpo Mali kpo, gɔ́ nú Jezu kpo nɔví tɔn sunnu lɛ kpodo nyɔnu lɛ kpo nɔ nɔ Nazalɛti. Jozɛfu nɔ wà atínkpikpazɔ́ dó kpé nukún dó xwédo tɔn wu, lobo nɔ lɛ́ kplɔ́n nǔ ye dó Jehovah kpo Sɛ́n tɔn kpo wu. Xwédo ɔ nɔ yì sɛ̀n Mawu ɖò kplɔ́ngbasá ɖò gbesisɔmɛ, bo nɔ lɛ́ yì ɖu Dindinwayixwe ɔ xwewu xwewu tɛgbɛ ɖò Jeluzalɛmu.

Ee Jezu ɖó xwé 12 é ɔ, xwédo ɔ yì kaka Jeluzalɛmu lee ye ko nɔ bló gbɔn tɛgbɛ é. Mɛ ɖěɖee wá Dindinwayixwe ɔ ɖu gbè lɛ é gɔ́ toxo ɔ mɛ. Ee nǔ lɛ fó é ɔ, Jozɛfu kpo Mali kpo wlí ali ɖido xwé, bo vɛdo ɖɔ Jezu ɖò mɛ lɛ mɛ wɛ sín. Amɔ̌, ee ye jɛ biba ɛ jí gbɔn mɛ yetɔn lɛ mɛ é ɔ, ye mɔ ɛ ǎ.

Ye lɛkɔ yì Jeluzalɛmu bo ba vǐ sunnu yetɔn nú azǎn atɔn. Gudo mɛ ɔ, ye wá yì tɛmpli ɔ mɛ. Finɛ wɛ ye mɔ Jezu ɖè bɔ é junjɔn ayǐ ɖò sɛnkplɔnmɛtɔ́ lɛ tɛntin, bo ɖò tó ɖó ye wɛ ganji lobo ɖò nǔ ɖagbeɖagbe lɛ kanbyɔ ye wɛ. É jiwǔ nú nùkplɔnmɛtɔ́ lɛ tawun bɔ  ye jɛ nǔ kanbyɔ ɛ jí. Xósin tɔn lɛ lɛ́ jiwǔ ɖò nukún yetɔn mɛ. Ye mɔ ɖɔ é mɔ nukúnnú jɛ Sɛ́n Jehovah tɔn mɛ.

Jozɛfu kpo Mali kpo ɖò adohu adohu jí tawun. Mali ɖɔ: ‘Vǐ ce, mǐ ko ɖò biba we gbɔn fí bǐ wɛ! Fitɛ a ka ɖè?’ Jezu ɖɔ: ‘Mi tuùn ɖɔ un ɖó na ɖò Tɔ́ ce sín xwégbe fí à cé?’

Jezu xwedó mɛjitɔ́ tɔn lɛ yì xwé ɖò Nazalɛti. Jozɛfu kplɔ́n atínkpikpazɔ́ Jezu. Mɛ alɔkpa tɛ a ka lin ɖɔ é na ko nyí hwenu e é ɖò winnyawinnya mɛ é? Jezu ɖò susu wɛ é ɔ, nùnywɛ tɔn ɖò jijɛji wɛ bɔ nǔ tɔn nɔ nyɔ́ Mawu kpo gbɛtɔ́ lɛ kpo nukúnmɛ.

“Mawu ce, jlǒ towe wiwa nɔ víví nú mì, sɛ́n towe ɖò ayi ce mɛ ganji.”​—Ðɛhan 40:9