Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 54

Jehovah Ðó Suúlu Dó Jonasi Wu

Jehovah Ðó Suúlu Dó Jonasi Wu

Gbɛtɔ́ adakaxotɔ́ lɛ wɛ gɔ́ toxo Asilíi tɔn e nyí Ninivu é mɛ. Jehovah ɖɔ nú gbeyiɖɔ tɔn Jonasi ɖɔ é ni yì Ninivu bo gb’akpá nú ye ɖɔ ye ɖó na huzu gbɛzinzan yetɔn. Amɔ̌, Jonasi hɔn ɖido awa ɖevo sésé xwé. É byɔ tɔjihun e xwè Taasisi é ɖé mɛ bo ɖido.

Hwenu e tɔjihun ɔ ɖò xù ɔ jí é ɔ, jɔhɔn ɖaxó ɖé bɛ́ bɔ xɛsi jɛ tɔjihunkúntɔ́ lɛ jí. Ye xoɖɛ sɛ́dó vodun yetɔn lɛ bo ɖɔ: ‘Etɛwu nǔ elɔ ka ɖò jijɛ wɛ?’ Gudo mɛ ɔ, Jonasi ɖɔ nú ye ɖɔ: ‘Nyɛ wu wɛ é sín. Un ɖò hinhɔn nú nǔ e Jehovah ɖɔ má bló é wɛ. Mi sɔ́ mì nyì dó xù ɔ mɛ, bonu jɔhɔn ɔ na nɔte.’ Tɔjihunkúntɔ́ lɛ ba na nyì Jonasi dó xù ɔ mɛ ǎ, amɔ̌, é ɖɔ ɖɔ ye ɖó na bló mɔ̌. Ee ye nyì i dó xù ɔ mɛ gudo é ɔ, jɔhɔn ɔ nɔte.

Jonasi mɔ ɖɔ emi na kú. Ee é ɖò xù ɔ sín azan jí yì wɛ é ɔ, é xoɖɛ sɛ́dó Jehovah. Enɛ gudo ɔ, Jehovah sɛ́ hweví ɖaxó ɖokpo dó. Hweví ɔ mì Jonasi, amɔ̌, é ka hu i ǎ. Ðò hweví ɔ sín xomɛ ɔ, Jonasi xoɖɛ bo ɖɔ: ‘Un d’akpá bo na setónú nú we hwebǐnu.’ Jehovah cyɔn alɔ Jonasi jí ɖò hweví ɔ sín xomɛ nú azǎn atɔn bɔ enɛ gudo ɔ, é bló bɔ hweví ɔ tún Jonasi ɖó ayikúngban xúxú jí.

Ðó Jehovah hwlɛn Jonasi wutu ɔ, enɛ ko xlɛ́ ɖɔ é kún sɔ́ na yì Ninivu ó wɛ à? Eǒ. Jehovah lɛ́ ɖɔ nú Jonasi ɖɔ é ni ɖido dɔ̌n. Dìn tɔn ɔ, Jonasi setónú. É yì dɔ̌n bo ɖɔ nú mɛ nyanya enɛ lɛ ɖɔ: ‘Ðò  azǎn 40 gudo ɔ, è na sú kún dó nú Ninivu.’ Ee é ɖɔ mɔ̌ gudo é ɔ, nǔ ma ɖó nukún ɖé jɛ, Ninivunu lɛ ɖótó è bo huzu gbɛzinzan yetɔn. Axɔsu Ninivu tɔn ɖɔ nú togun tɔn ɖɔ: ‘Mi ylɔ Mawu, bo huzu jijɔ. Boya, é sɔ́ na sú kún mǐtɔn dó ǎ.’ Hwenu e Jehovah mɔ ɖɔ mɛ lɛ huzu jijɔ é ɔ, é sɔ́ sú kún dó nú Ninivu ǎ.

Ee è ma sɔ́ sú toxo ɔ sín kún dó ǎ é ɔ, é vɛ́ nú Jonasi tawun. Lin tamɛ kpɔ́n kpɛɖé: Jehovah ɖó suúlu bo kú nǔblawu nú Jonasi, amɔ̌ Jonasi kú nǔblawu nú togun Ninivu tɔn ɔ ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, é tɔ́n sín toxo ɔ mɛ bo yì junjɔn atín ɖé sá bo jɛ nǔ hunhún ɖɔ jí. Enɛ gudo ɔ, atín ɔ kú bɔ Jonasi sìn xomɛ. Enɛ wu ɔ, Jehovah ɖɔ n’i ɖɔ: ‘A keya nú atín elɔ hú Ninivunu lɛ. Un kú nǔblawu nú ye bɔ ye gán.’ Etɛ jí è ka na sɔ́ ayi ɖó? Togun Ninivu tɔn xɔ akwɛ tawun hú atín alɔkpa ɖebǔ.

“Aklunɔ . . . nɔ ɖó suúlu dó mi wu; ɖó é jló ɖɔ mɛɖebǔ ni dɔn ǎ; é nyɔ́ wà ɔ, é jló ɖɔ mɛ bǐ ni mɔ ali, bo lɛkɔ sín nǔnyanyawiwa gudo.”​—2 Piyɛ́ɛ 3:9