Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 17

Mɔyizi Ðɔ Ðɔ Emi Na Sɛ̀n Jehovah

Mɔyizi Ðɔ Ðɔ Emi Na Sɛ̀n Jehovah

Ðò Ejipu ɔ, è wá tuùn ɖɔ Jakɔbu sín xwédo nɔ nyí Izlayɛli. Jakɔbu kpo Jozɛfu kpo kú gudo é ɔ, Falawɔ́ɔn yɔyɔ̌ ɖé jɛ acɛ kpa jí. É ɖi xɛsi ɖɔ Izlayɛli-ví lɛ táa wá hugǎn Ejipunu lɛ. Enɛ wu ɔ, Falawɔ́ɔn enɛ sɔ́ Izlayɛli-ví lɛ dó huzu kannumɔ. É hɛn ye gannugánnú bɔ ye nɔ sún bliki, bo nɔ w’azɔ̌ syɛnsyɛn ɖò gle lɛ mɛ. Amɔ̌, enyi Ejipunu lɛ ɖò Izlayɛli-ví lɛ hɛn wɛ gannugánnú bonu ye ɖò azɔ̌ syɛnsyɛn wà wɛ ɔ, lo wɛ ye nɔ lɛ́ ɖò kpɔ́ sù d’eji wɛ nɛ. Ðó Falawɔ́ɔn ba enɛ ǎ wutu ɔ, é ɖegbe ɖɔ è ni hu vǐ sunnu ɖěɖee Izlayɛli-ví lɛ na jì lɛ é bǐ. A sixu dó nukún lee é ɖó na ko dó xɛsi Izlayɛli-ví lɛ sɔ́ é mɛ kpɔ́n à?

Nawe Izlayɛlinu ɖé nɔ nyí Yokevɛdi bo jì sunnuví ɖɛkpɛɖɛkpɛ ɖé. Bo na dó cyɔn alɔ jǐ tɔn ɔ, é sɔ́ ɛ dó xasun ɖé mɛ bo sɔ́ yì hwla dó fánkan mɛ ɖò Nilu Tɔ̀ ɔ mɛ. Vǐ ɔ sín nɔví nyɔnu e nɔ nyí Miliamu é yì cí zɔ zaan bo ɖò nǔ e na jɛ é kpɔ́n wɛ.

Falawɔ́ɔn sín vǐ nyɔnu wá wǔ lɛ̀ gbé ɖò  tɔsisa ɔ nu, bo mɔ xasun ɔ. É mɔ vǐ yɛyɛ̌ ɖé ɖ’emɛ b’ɛ ɖò avǐ ya wɛ, bɔ nǔ tɔn blawu n’i. Miliamu kanbyɔ ɖɔ: ‘Un sixu yì ylɔ nyɔnu e na sixu hɛn vǐ ɔ nú mi é ɖé wá à?’Ee Falawɔ́ɔn sín vǐ nyɔnu ɖɔ ɛɛn é ɔ, Miliamu yì kplá nɔ éɖesunɔ tɔn Yokevɛdi ɔ wá. Falawɔ́ɔn sín vǐ nyɔnu ɔ ɖɔ n’i ɖɔ: ‘Yǐ vǐ elɔ, bo hɛn nú mì, un na sú axɔ we.’

Ee vǐ ɔ sù é ɔ, Yokevɛdi kplá ɛ yì jó nú Falawɔ́ɔn sín vǐ nyɔnu, bɔ é sun nyikɔ ɛ ɖɔ Mɔyizi, lobo hɛn ɛ vǐ éɖesunɔ tɔn ɖɔhun. Mɔyizi sù bo nyí axɔví ɖé, bo sixu ɖó nǔ e ba wɛ é ɖè é bǐ. Amɔ̌, Mɔyizi wɔn Jehovah gbeɖé ǎ. É tuùn ɖɔ Izlayɛli-ví jiji wɛ nú emi, emi kún nyí Ejipunu ó. Bo ɖɔ ɖɔ emi na sɛ̀n Jehovah.

Ee Mɔyizi ɖó xwè 40 é ɔ, é ɖɔ ɖɔ emi na d’alɔ togun emitɔn. Hwenu e Mɔyizi mɔ Ejipunu ɖé ɖò Izlayɛli-ví kannumɔ ɖé xò wɛ é ɔ, é xò Ejipunu ɔ kaka bo hu. Mɔyizi sɔ́ cyɔ ɔ hwla dó kɔ́ glɔ. Ee Falawɔ́ɔn mɔ mɔ̌ é ɔ, é tɛ́n kpɔ́n bá hu Mɔyizi. Amɔ̌, Mɔyizi hɔn ɖido Madiáani. Jehovah ka kpé nukún dó wǔ tɔn ɖò dɔ̌n.

“Nùɖiɖi e Mɔyizi ɖó ɔ wɛ zɔ́n bɔ . . . é gbɛ́ ɖɔ è ni ma ylɔ emi ɖɔ Ejipu xɔsu ɔ sín vǐ nyɔnu sín vǐ ó. É yí gbè ɖɔ è ni doya nú emi kpo togun Mawu tɔn kpo.”​—Eblée lɛ 11:24, 25