Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 92

Jezu Tɔ́n Dó Hwehutɔ́ lɛ Jí

Jezu Tɔ́n Dó Hwehutɔ́ lɛ Jí

Jezu tɔ́n dó mɛsɛ́dó lɛ jí b’ɛ ɖó táan ɖé gudo é ɔ, Piyɛ́ɛ wá gbeta ɔ kɔn ɖɔ emi na yì wlí hweví ɖò Galilée Xù ɔ jí. Tɔmáa, Jaki, Jaan kpo ahwanvu ɖevo lɛ kpo xwedó è. Ye nyì ɖɔ ɖò zǎn ɔ bǐ mɛ, ye ka wlí nǔ ɖebǔ ǎ.

Ayihɔngbe tɔn zǎnzǎn tɛɛn ɔ, ye mɔ nya ɖé ɖò agě ɔ jí. É kanbyɔ ye sɛ́dó ɖɔ: ‘Mi ka wlí hweví ɖě à?’ Ye ɖɔ n’i ɖɔ: “Eǒ!” Nya ɔ ɖɔ nú ye ɖɔ: “Mi bo nyì ɖɔ ɔ dó ɖisixwé nú tɔjihun ɔ.” Hwenu e ye wà mɔ̌ é ɔ, hweví gɔ́ ɖɔ ɔ kaka bɔ ye sixu dɔn tɔ́n ǎ. Jaan ɖ’ayi wu tlolo ɖɔ Jezu wɛ nyí nya ɔ, bo ɖɔ: “Aklunɔ wɛ!” Piyɛ́ɛ lɔ́n byɔ tɔ̀ ɔ mɛ tlolo bo lin tɔ̀ wá agě. Ahwanvu e kpò lɛ é zɔn tɔjihun ɔ mɛ xwedó è.

Ee ye wá agě jí é ɔ, ye mɔ wɔxúxú bo mɔ hweví bɔ è ɖò hihi wɛ ɖò myɔkán jí. Jezu ɖɔ nú ye ɖɔ ye ni fɔ hweví e ye wlí lɛ é ɖě wá nú è na sɔ́ gɔ́ nú nùɖuɖu ɔ. Enɛ gudo ɔ, é ɖɔ: ‘Mi wá ɖu nǔ.’

 Ee ye ɖu nǔ fó é ɔ, Jezu kanbyɔ Piyɛ́ɛ ɖɔ: ‘A yí wǎn nú mì hú hwehuhu à?’ Piyɛ́ɛ ɖɔ: ‘Ɛɛn, Aklunɔ, a tuùn ɖɔ un yí wǎn nú we.’ Jezu ɖɔ: ‘Bo na nùɖuɖu lɛngbɔví ce lɛ.’ Jezu lɛ́vɔ kanbyɔ ɖɔ: ‘Piyɛ́ɛ, a yí wǎn nú mì à?’ Piyɛ́ɛ ɖɔ: ‘Aklunɔ, a tuùn ɖɔ un yí wǎn nú we.’ Jezu ɖɔ: “Kpé nukún dó lɛngbɔ̌ ce lɛ wu.” Jezu lɛ́vɔ kanbyɔ ɛ azɔn atɔngɔ ɔ; bɔ wǔ kú Piyɛ́ɛ tawun. É ɖɔ: ‘Aklunɔ, a tuùn nǔ bǐ. A tuùn ɖɔ un yí wǎn nú we.’ Jezu ɖɔ: “Nǎ nùɖuɖu lɛngbɔ̌ ce lɛ.” Enɛ gudo ɔ, é ɖɔ nú Piyɛ́ɛ ɖɔ: “Xwedó mì.”

“Jezu ɖɔ nú ye ɖɔ: ‘Mi xwedó mì; un na na kplɔ́n mi, bɔ mi na nɔ dɔn gbɛtɔ́ lɛ, lee mi nɔ nyì ɖɔ dó wlí hweví gbɔn é.’ Ye ka jó ɖɔ yetɔn lɛ dó tlolo bo xwedó è.”​—Matie 4:19, 20