Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 25

Gɔxo ɖé nú Sinsɛn-Biblo

Gɔxo ɖé nú Sinsɛn-Biblo

Hwenu e Mɔyizi ɖò Sinayíi Só ɔ jí é ɔ, Jehovah ɖɔ n’i ɖɔ é ni bló Goxɔ bunɔ ɖé bonu Izlayɛli-ví lɛ na nɔ sɛ̀n emi ɖò finɛ. Ye na bló ɖó alɔkpa ɖé bo hɛn ɔ ye na nɔ sɛ̀ tɛn na.

Jehovah ɖɔ: ‘Ðɔ nú togun ɔ nú ye ni na nǔ e sixu d’alɔ bɔ è na gbá Goxɔ ɔ lɛ é.’ Izlayɛli-ví lɛ na siká, kpatagan, ganvɔ, awinnya ɖagbeɖagbe lɛ kpo jɛ̌ xɔ akwɛ lɛ kpo. Ye lɛ́ na kanlinfúnvɔ lɛ, lɛ̌ɛnkanvɔ lɛ, kanlinnyú lɛ kpo nǔ gègě ɖevo lɛ kpo. Ye hun alɔ bo na nǔ kaka bɔ Mɔyizi ɖɔ nú ye ɖɔ: ‘É ko kpé! Mi ma sɔ́ hɛn nǔ ɖě wá ó.’

Sunnu kpo nyɔnu kpo ɖěɖee tuùn azɔ̌ ganji lɛ é gègě d’alɔ bonu è na gbá Goxɔ ɔ. Jehovah na nùnywɛ ye bɔ ye na dó wà azɔ̌ ɔ. Mɛɖé lɛ nɔ lɔn avɔ, nɔ tɔ̀ avɔ, alǒ kó nǔ. Mɛ ɖevo lɛ nɔ kpa awinnya, kɔn siká alǒ nɔ kpa atín bo nɔ ɖè nǔ d’emɛ.

Mɛ lɛ bló Goxɔ ɔ lee Jehovah ɖɔ nú ye gbɔn é pɛ́pɛ́pɛ́. Ye gbò Goxɔ ɔ mɛ ɖó wè kpo xɔmɛgbovɔ ɖagbeɖagbe ɖé kpo, akpáxwé ɖokpo nyí Fí Mímɛ́ ɔ, bɔ ɖevo nyí Fí Mímɛ́ Bǐ ɔ. Akɔjijɛgba e è sɔ́ akasyatín kpo siká kpo dó bló na é ɖò Fí Mímɛ́ Bǐ ɔ mɛ. Zogbɛ́nhɛnnú e è sɔ́ siká dó bló é ɖokpo, tavo ɖokpo kpo vɔsakpe e jí è na nɔ dó zalinkpɔ́n zo ɖè é ɖokpo kpo ɖò Fí Mímɛ́ ɔ mɛ. Ðò Goxɔ ɔ sín kɔxota ɔ, ganvɔzɛ́n ɖé kpo vɔsakpe ɖaxó ɖé kpo ɖò finɛ. Akɔjijɛgba ɔ nɔ flín akpá e Izlayɛli-ví lɛ dó bo na setónú nú Jehovah é ye. A ka tuùn nǔ e akɔjijɛ ɖé nyí é à? Akpá bunɔ ɖé wɛ.

 Jehovah sɔ́ Aalɔ́ɔn kpo vǐ sunnu tɔn lɛ kpo bɔ ye na wà vɔsanúxwlémawutɔ́zɔ́ ɖò Goxɔ ɔ mɛ. Ye ɖó na wlíbò nú Goxɔ ɔ bo na nɔ xwlé vɔsanú lɛ Jehovah ɖò finɛ. Aalɔ́ɔn e nyí vɔsanúxwlémawutɔ́ ɖaxó ɔ é kɛɖɛ wɛ è na gbè bɔ é na nɔ byɔ Fí Mímɛ́ Bǐ ɔ. É nɔ bló mɔ̌ ɖokpo ɖò xwè ɖokpo mɛ bo nɔ savɔ̌ ɖé dó hwɛhuhu éɖesunɔ tɔn lɛ, hwɛhuhu xwédo tɔn tɔn lɛ kpo hwɛhuhu akɔta Izlayɛli tɔn ɔ bǐ kpo tamɛ.

Izlayɛli-ví lɛ gosin Ejipu bɔ é bló xwè ɖokpo gudo é ɔ, ye fó Goxɔgbigbázɔ́ ɔ. Dìn ɔ, ye ɖó nɔtɛn ɖé bo na nɔ sɛ̀n Jehovah ɖ’emɛ.

Jehovah bló bɔ susu tɔn gɔ́ Goxɔ ɔ mɛ, bɔ akpɔ́kpɔ́ ɖé cyɔn Goxɔ ɔ. Hweɖebǔnu e akpɔ́kpɔ́ ɔ ɖò Goxɔ ɔ ta é ɔ, Izlayɛli-ví lɛ nɔ cí fí e ye ɖè é. Amɔ̌, nú akpɔ́kpɔ́ ɔ gosin ɔ, ye nɔ tuùn ɖɔ hwenu sù bɔ emi na sɛ̀ tɛn. Ye nɔ tún Goxɔ ɔ bo nɔ xwedó akpɔ́kpɔ́ ɔ.

“Un sè gbè ɖaxó ɖé gosin axɔsuzinkpo ɔ kɔn, bo ɖò ɖiɖɔ wɛ ɖɔ: ‘Dìn ɔ, nɔtɛn Mawu tɔn ɖò gbɛtɔ́ lɛ tɛntin! É na nɔ xá ye, bɔ ye na nyí togun tɔn. Mawu ɖesunɔ na nɔ kpɔ́ xá ye, bo na nyí Mawu yetɔn.’”​—Nǔɖexlɛ́mɛ 21:3