Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 51

Ahwangán ɖé kpo Nyɔnuví ɔ Kpo

Ahwangán ɖé kpo Nyɔnuví ɔ Kpo

Nyɔnuví Izlayɛlinu ɖé ɖò tò Silíi tɔn mɛ; finɛ lín dó xwé tɔn tawun. Ahwangɔnu Silíi tɔn wɛ kplá ɛ sín xwédo tɔn mɛ, bɔ dìn ɔ, é nyí mɛsɛntɔ́ ahwangán e nɔ nyí Naamani é sín asì tɔn. Mɛ e lɛlɛ̌ dó nyɔnuví ɔ lɛ é nɔ sɛ̀n Jehovah ǎ có, éyɛ ka nɔ wà mɔ̌.

Naamani bɛ́ wutuzɔn baɖabaɖa ɖé bo nɔ ɖò wuvɛ̌ sè wɛ hwebǐnu. Nyɔnuví ɔ ba tawun bo na d’alɔ ɛ. É ɖɔ nú Naamani sín asì ɖɔ: ‘Un tuùn mɛ ɖokpo b’ɛ hɛn ɔ, é na gbɔ azɔn nú asú mitɔn. Ðò Izlayɛli ɔ, gbeyiɖɔ Mawu tɔn ɖé ɖò finɛ bo nɔ nyí Elizée. É hɛn ɔ, é na gbɔ azɔn nú asú mitɔn.’

Naamani sín asì ɖɔ nǔ e nyɔnuví ɔ ɖɔ é nú asú tɔn. Naamani ba na tɛ́n nǔ bǐ kpɔ́n bonu azɔn tɔn ni dó gbɔ, enɛ wu ɔ, é yì Elizée xwé ɖò Izlayɛli. Naamani ɖó nukún ɖɔ Elizée na yí emi gbɛtɔ́ nukúnɖeji ɖé ɖɔhun. Loɔ, Elizée ɖesu yì ɖɔ xó n’i tlɔlɔ ǎ, mɛsɛntɔ́ tɔn wɛ é sɛ́dó bɔ é dó gbè nú Naamani bo dó wɛn elɔ ɛ: ‘Yì Judɛ́ɛn Tɔ̀ ɔ nu bo lɛ̀ wǔ d’emɛ azɔn tɛnwe. Enɛ ɔ, azɔn towe na gbɔ.’

 É vɛ́ nú Naamani tawun. É ɖɔ: ‘Un lin ɖɔ gbeyiɖɔ enɛ na ylɔ Mawu tɔn bo na ɖ’alɔ jǐ ce bɔ azɔn na gbɔ nú mì. Loɔ, é ka ɖɔ nú mì ɖɔ má yì lɛ̀ wǔ dó Izlayɛli sín tɔsisa enɛ mɛ. Mǐ ɖó tɔsisa e nyɔ́ hú mɔ̌ lɛ é ɖò Silíi. Etɛwu un ma ka sixu yì lɛ̀ wǔ dó ye mɛ kpowun ǎ?’ Naamani sìn xomɛ bo tɔ́n sín Elizée xwégbe.

Mɛsɛntɔ́ Naamani tɔn lɛ d’alɔ ɛ b’ɛ lin tamɛ kpɔ́n ganji. Ye ɖɔ n’i ɖɔ: ‘A ba na bló nǔ bǐ bonu azɔn towe na gbɔ à cé? Nǔ e gbeyiɖɔ enɛ ɖɔ nú we ɖɔ a ni bló é ma ka vɛwǔ nɛ. Etɛwu a ma ka na bló kpowun ǎ?’ Naamani ɖótó ye. É yì Judɛ́ɛn Tɔ̀ ɔ mɛ bo nylɔ́ éɖée d’emɛ azɔn tɛnwe. Ee Naamani nylɔ́ éɖée d’emɛ azɔn tɛnwegɔ ɔ bo wá aga é ɔ, azɔn tɔn gbɔ bǐ. É sù nukún tɔn mɛ tawun b’ɛ lɛkɔ bo yì dokú nú Elizée. Naamani ɖɔ: ‘Dìn ɔ, un tuùn ɖɔ Jehovah wɛ nyí Mawu nugbǒ ɔ.’ Nɛ̌ a ka lin ɖɔ nǔ na ko cí nú nyɔnuví Izlayɛlinu ɔ hwenu e Naamani lɛkɔ wá xwé bɔ azɔn tɔn ko gbɔ é?

“A blǒ bɔ yɔkpɔvu lɛ kpodo vǐ ɖò anɔ̌nu lɛ kpo lɔ kpa susu nú we.”​—Matie 21:16