Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 3

Adamu kpo Ɛvu kpo Tlitó nú Mawu

Adamu kpo Ɛvu kpo Tlitó nú Mawu

Ɛvu ɖò éɖokpo gbè ɖokpo bɔ dan ɖé wá ɖɔ xó n’i. Dan ɔ ɖɔ: ‘Nugbǒ wɛ ɖɔ Mawu ɖɔ mi ma ɖu atín lɛ ɖě sín sínsɛ́n ó à?’ Ɛvu ɖɔ: ‘Mǐ sixu ɖu atín lɛ bǐ sín sínsɛ́n, ɖokpo jɛn mǐ ma na ɖu ǎ. Nú mǐ ɖu sínsɛ́n atín enɛ tɔn ɔ, mǐ na kú.’ Dan ɔ ɖɔ: ‘Mi na kú ɖě ǎ. Loɔ, enyi mi ɖu ɔ, mǐ na cí Mawu ɖɔhun.’ Nugbǒ jɛn ka wɛ à? Eǒ, adingban wɛ. Amɔ̌, Ɛvu ɖi nǔ nú xó tɔn. Lee Ɛvu ɖò atín sínsɛ́n ɔ kpɔ́n wɛ sɔ́ é ɔ, mɔ̌ wɛ é jló è sɔ. É ɖu atín sínsɛ́n ɔ, bo na ɖě Adamu. Adamu ka tuùn ganji ɖɔ enyi ye tlitó nú Mawu ɔ, ye na kú, cobo ka ɖu.

Gbadanu tɔn ɔ, Jehovah ɖɔ xó nú Adamu kpo Ɛvu kpo. É kàn nǔ e wu ye tlitó n’i é byɔ ye. Ɛvu dóhwɛ dan ɔ, bɔ Adamu ka dóhwɛ Ɛvu. Ðó Adamu kpo Ɛvu kpo tlitó nú Jehovah wutu ɔ, Jehovah nya ye sín jikpá ɔ mɛ. Bo na dó kudeji ɖɔ ye kún sɔ́ na lɛkɔ wá mɛ gbeɖé ó ɔ, é fɔ wɛnsagun lɛ kpo hwǐ e ɖò lilɛ lilɛ wɛ é ɖé kpo ɖó jikpá ɔ linu.

Jehovah ɖɔ ɖɔ è na dɔn tó nú mɛ e ɖó adingban nú Ɛvu é lɔmɔ̌. É nyí dan ɔ ɖesunɔ wɛ ɖɔ xó nú Ɛvu ǎ. Jehovah bló dan lɛ bonu ye na ɖɔ xó ǎ. Wɛnsagun nyanya ɖé wɛ bló bɔ dan ɔ ɖɔ xó. É bló mɔ̌ bo dó blɛ́ Ɛvu. Wɛnsagun enɛ wɛ nyí Satáan Awovi. Ðò sɔgudo ɔ, Jehovah na sú kún dó nú Satáan bɔ é sɔ́ na kpéwú bo na blɛ́ gbɛtɔ́ lɛ bɔ ye na wà nǔ nyanya ɖě ǎ.

‘Awovi ɔ, mɛhutɔ́ wɛ é ko nyí sín dò, é yí wǎn nú nugbǒ ǎ, ɖó nugbǒ ɖě ɖò nu tɔn ǎ.’​—Jaan 8:44