Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 29

Jehovah Sɔ́ Jozuwée

Jehovah Sɔ́ Jozuwée

Ee Mɔyizi nɔ nukɔn nú akɔta Izlayɛli tɔn nú xwè mɔkpan gudo é ɔ, kú tɔn wá jɛ sisɛkpɔ jí. Jehovah ɖɔ n’i ɖɔ: ‘Hwi wɛ na kplá Izlayɛli-ví lɛ yì Akpádídó Yikúngban ɔ jí ǎ. Amɔ̌, un na xlɛ́ we ayikúngban ɔ.’ Enɛ gudo ɔ, Mɔyizi ɖɔ nú Jehovah ɖɔ é ni sɔ́ gǎn yɔyɔ̌ ɖokpo nú é na kpé nukún dó togun ɔ wu. Jehovah ɖɔ n’i ɖɔ: ‘Yì Jozuwée gɔ́n, bo ɖɔ n’i ɖɔ é wɛ nyí mɛ enɛ.’

Mɔyizi ɖɔ nú akɔta ɔ ɖɔ emi na kú ɖò malin-malin mɛ, lé Jehovah ko sɔ́ Jozuwée b’ɛ na kplá ye yì Akpádídó Yikúngban ɔ jí. Enɛ gudo ɔ, Mɔyizi ɖɔ nú Jozuwée ɖɔ: ‘Ma ɖi xɛsi ó. Jehovah na d’alɔ we.’ Enɛ gudo tlolo ɔ, Mɔyizi xá Nɛbo Só ɔ ta, finɛ wɛ Jehovah xlɛ́ ayikúngban e sín akpá é ko dó nú Ablaxamu, Izaki kpo Jakɔbu kpo é ɖè. Xwè 120 wɛ Mɔyizi ɖó bo kú.

Jehovah ɖɔ nú Jozuwée ɖɔ: ‘D’asa Judɛ́ɛn Tɔ̀ ɔ bo yì Kanáa. Un na d’alɔ we lee un d’alɔ Mɔyizi gbɔn é. Nɔ xà Sɛ́n ce gbè bǐ gbè. Ma ɖi xɛsi ó. Kpan akɔ́n. Yì bo wà nǔ e un zɔ́n we ɖɔ a ni wà é.’

 Jozuwée sɛ́ amɛ̌ wè dó toxo Jeliko tɔn mɛ. Tan e bɔ d’ewu é na ɖɔ nǔ gègě nú mǐ dó nǔ e jɛ ɖò finɛ é wu. Hwenu e ye lɛkɔ é ɔ, ye ɖó gbè ɖɔ hwenu e è na yì Kanáa bɔ é na nyɔ́ é ɖíe. Ayihɔngbe tɔn ɔ, Jozuwée ɖɔ nú togun ɔ ɖɔ ye ni tò yeɖée. Enɛ gudo ɔ, é ɖɔ ɖɔ vɔsanúxwlémawutɔ́ ɖěɖee hɛn akɔjijɛgba ɔ lɛ é ni jɛ nukɔn bo ɖido Judɛ́ɛn Tɔ̀ ɔ kɔn. Tɔ̀ ɔ gɔ́ bǐ hwenɛnu. Amɔ̌, tlolo e vɔsanúxwlémawutɔ́ lɛ sín afɔ jɛ tɔ̀ ɔ mɛ é ɔ, é gbò! Vɔsanúxwlémawutɔ́ lɛ ɖi zɔnlin gbɔn tɔ̀ ɔ sín azan jí bo nɔte tɛntin tɔn, kaka bɔ togun Izlayɛli tɔn ɔ bǐ d’asa jɛ akpá wegɔ ɔ xwé. A ka lin ɖɔ nùjiwǔ enɛ flín nǔ e Jehovah wà ɖò Xù Vɔvɔ ɔ tó é ye à?

Gudo mɛ ɖò xwè tobutobu enɛ lɛ gudo ɔ, Izlayɛli-ví lɛ wá wá Akpádídó Yikúngban ɔ jí. Ye hɛn dìn ɔ, ye na gbá xwé lɛ bo ɖó toxo lɛ ayǐ. Ye sixu lɛ̀ gle, dó vǐwun, bo bló jikpá mɛ sín nǔ lɛ. Tò e mɛ anɔ̌sin kpo wǐin kpo nɔ sà ɖè é wɛ.

“Mawu Mavɔmavɔ na nɔ xlɛ́ ali we hwebǐnu. A na bo ɖò axeko jí ɔ, é na nɔ na nùɖuɖu we.”​—Ezayíi 58:11