Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 79

Jezu Bló Nùjiwǔ Gègě

Jezu Bló Nùjiwǔ Gègě

Jezu wá ayikúngban jí bo na jla wɛnɖagbe Axɔsuɖuto Mawu tɔn tɔn. Bo na dó ɖè nǔ e Jezu na wà hwenu e é na nyí Axɔsu é xlɛ́ ɔ, Jehovah na ɛ gbigbɔ mímɛ́, bɔ é dó bló nùjiwǔ lɛ na. É sixu gbɔ azɔn alɔkpa ɖebǔ. É yì fí ɖebǔ ɔ, mɛ e ɖò azɔn jɛ wɛ lɛ é nɔ wá byɔ ɛ ɖɔ é ni d’alɔ emi bɔ é nɔ gbɔ azɔn nú ye bǐ. Nukúntíntɔ́nnɔ lɛ nɔ mɔ nǔ, tokunɔ lɛ nɔ sè nǔ, ayǐsónɔ lɛ nɔ ɖi zɔnlin, bɔ mɛ e yɛ nyanya ɖò ya dó na wɛ lɛ é nɔ mɔ agbɔ̌n. Enyi ye na bo tlɛ hɛn awu tɔn sín tó yayǎ ɔ, azɔn yetɔn nɔ gbɔ. Mɛ lɛ nɔ xwedó Jezu yì fí ɖebǔ e é yì é. É na bo tlɛ jló na nɔ éɖokpo ɔ, é nɔ nya ye gbeɖé ǎ.

Gbè ɖokpo ɔ, mɛ lɛ kplá nya ayǐsónɔ ɖé wá xwé e gbè Jezu ɖè é. Amɔ̌, xɔ ɔ gɔ́ kaka bɔ ye sixu byɔ mɛ ǎ. Enɛ wu ɔ, ye kɔ́n xɔ ɔ ɖò akpá ɖokpo bo sɔ́ nya ɔ gbɔn finɛ yì Jezu gɔ́n. Enɛ gudo ɔ, Jezu ɖɔ nú nya ɔ ɖɔ: ‘Site bo ɖi zɔnlin.’ É ɖi zɔnlin nugbǒ b’ɛ kpaca mɛ lɛ.

Hweɖevonu ɔ, Jezu byɔ gletoxo ɖé mɛ bɔ gudunɔ wǒ nɔ zɔ bo súxó sɛ́dó è bo ɖɔ: ‘Jezu d’alɔ mǐ!’ Hwe ɔ nu ɔ, è ka nɔ lɔn nú gudunɔ lɛ nɔ sɛkpɔ mɛ ǎ. Jezu ɖɔ nú ye ɖɔ ye ni yì tɛmpli ɔ mɛ lee Sɛ́n Jehovah tɔn byɔ ɖɔ mɛ e guduzɔn gbɔ na lɛ é ɖó na wà nǔ gbɔn é. Ye ɖò ali ɔ jí é ɔ, azɔn yetɔn gbɔ. Mɛ ɖokpo ɖò ye mɛ bɔ ee é mɔ ɖɔ azɔn emitɔn gbɔ é ɔ, é lɛkɔ yì  Jezu gɔ́n bo na dokú n’i lobo na kpa susu nú Mawu. Ðò mɛ wǒ lɛ mɛ ɔ, mɛ enɛ ɖokpo géé jɛn yì dokú nú Jezu.

Nawe ɖé ɖò azɔn jɛ wɛ bɔ é ko bló xwè 12, bo dó wezun lɛ bǐ b’ɛ ka gbɔ ǎ. É jɛ Jezu gudo bo ɖò ahwan e xwedó è é mɛ bo ɖ’alɔ awu tɔn ɖaxó ɔ sín tó wu. Tlolo kpowun ɔ, azɔn tɔn gbɔ. Ee nǔ nyí mɔ̌ é ɔ, Jezu kanbyɔ ɖɔ: “Mɛ̌ ka ɖó alɔ wǔ ce?” Xɛsi ɖi nawe ɔ, amɔ̌, é wá Jezu nukɔn bo ɖɔ nugbǒ n’i. Jezu ɖɔ xó elɔ dó dó gbɔ n’i: ‘Vǐ ce, yì dó fífá mɛ.’

Gǎn ɖé nɔ nyí Jayilɔsi bo savo nú Jezu ɖɔ: ‘Wǎ xwé ce gbè! Vǐ ce ɖyɔvivu ɔ ɖò azɔn jɛ wɛ tawun.’ Amɔ̌, cobonu Jezu na yì Jayilɔsi xwé ɔ, vǐ ɔ ko kú. Ee Jezu wá é ɔ, é mɔ ɖɔ mɛ gègě ko wá bo ɖò aluwɛ mɛ xá xwédo ɔ. Jezu ɖɔ nú ye ɖɔ: ‘Mi ma ya avǐ ó; amlɔ dɔ́ wɛ jɛn é ɖè.’ Enɛ gudo ɔ, é hɛn vǐ ɔ sín alɔ bo ɖɔ: “Site!” É site tlolo, bɔ Jezu ɖɔ nú mɛjitɔ́ tɔn lɛ ɖɔ ye ni na ɛ nùɖuɖu. Lin tamɛ kpɔ́n dó lee é ɖó na ko cí nú mɛjitɔ́ tɔn lɛ é wu!

“Mawu gbà [gbigbɔ mímɛ́] sín hlɔnhlɔn dó Jezu Nazalɛtinu ɔ jí . . . Jezu gbɔn tò ɔ mɛ, bo wà ɖagbe nú mɛ lɛ, bo gbɔ azɔn nú mɛ e ɖò awovi sín acɛ mɛ lɛ bǐ . . . ɖó Mawu ɖò kpɔ́ xá ɛ.”​—Mɛsɛ́dó 10:38