Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 96

Jezu Sɔ́ Solu

Jezu Sɔ́ Solu

Solu ɔ, Hlɔmanu ɖé wɛ bɔ è jì ɖò Táasi. Falizyɛn ɖé wɛ n’i bɔ é tuùn Sɛ́n Jwifu lɛ Tɔn ganji, é ka gbɛ́ wǎn nú Klisanwun lɛ. É nɔ ɖè Klisanwun sunnu lɛ kpo nyɔnu lɛ kpo tɔ́n sín xwé yetɔn lɛ gbè bo nɔ bɛ́ ye dó gankpa mɛ. É tlɛ ɖò te bo ɖò kpinkpɔn wɛ bɔ ahwan e ɖò xomɛsin jí é ɖé nyì hwǎn dó ahwanvu Etyɛni kaka b’ɛ kú.

Amɔ̌, Klisanwun lɛ wlíwlí ɖò Jeluzalɛmu kɛɖɛ ko kpé Solu ǎ. É byɔ vɔsanúxwlémawutɔ́ ɖaxó ɔ ɖɔ é ni sɛ́ emi dó toxo Damasi tɔn mɛ, bonu emi na mɔ tɛn dó nya gbě Klisanwun lɛ tɔn ɖò dɔ̌n. Ee Solu ɖò toxo ɔ sɛkpɔ wɛ é ɔ, weziza ɖé hɔ́n lɛlɛ̌ dó è bǐ ajijimɛ, bɔ é j’ayǐ jɛ kɔ́mɛ. É sè gbè ɖé b’ɛ ɖɔ: ‘Solu, etɛwu a ka ɖò ya dó nú mì wɛ?’ Solu kanbyɔ ɖɔ: ‘Hwi mɛ̌ ka wɛ?’ Gbè ɔ ɖɔ: ‘Nyɛ Jezu wɛ. Yì Damasi, enɛ ɔ, è na ɖɔ nǔ e a ɖó na wà é nú we.’ Hwe ɔ nu ɔ, Solu ko va nukún, bɔ è gbɔ bo hɛn alɔ tɔn bo kplá ɛ yì toxo ɔ mɛ.

Klisanwun gbejinɔtɔ́ ɖé nɔ nyí Ananiyasi ɖò Damasi. Jezu ɖɔ n’i ɖò nǔmimɔ ɖé mɛ ɖɔ: ‘Wlǐ ali e è nɔ ylɔ ɖɔ ali Jlɔ́jlɔ́ é bo yì Judasi xwégbe, bo ba Solu mɔ.’ Ananiyasi ɖɔ: ‘Aklunɔ, un tuùn nǔ lɛ bǐ dó dawe enɛ wu! É nɔ bɛ́ ahwanvu towe lɛ dó gankpa mɛ!’ Amɔ̌, Jezu ɖɔ: ‘Yì gɔ̌n tɔn. Un ko sɔ́ Solu b’ɛ na jla wɛnɖagbe ɔ nú akɔta gègě.’

Enɛ wu ɔ, Ananiyasi yì ba Solu mɔ bo ɖɔ n’i ɖɔ: ‘Solu, nɔví ce, Jezu sɛ́ mì dó bonu má hun nukún nú we.’ Tɛn tɔn mɛ jɛn Solu jɛ nǔ mɔ jí ɖè. É kplɔ́n nǔ dó Jezu wu bo huzu ahwanvu tɔn. Dìn e Solu bló baptɛm bo huzu Klisanwun é ɔ, é jɛ Mawuxó jla jí ɖò kplɔ́ngbasá lɛ ɖó kpɔ́ xá Klisanwun gbɛ̌ tɔn lɛ. A ka sixu dó nukún mɛ kpɔ́n, bo mɔ lee é na ko cí kliwun nú Jwifu lɛ hwenu e ye mɔ Solu bɔ é ɖò nǔ kplɔ́n mɛ lɛ  wɛ dó Jezu wu é à? Ye ɖɔ: ‘Nya e ɖó aca bo nɔ nya ahwanvu Jezu tɔn lɛ sín gbě é nɛ à cé?’

Solu jla Mawuxó ɔ mɛ ɖěɖee nɔ nɔ Damasi lɛ é nú xwè atɔn. Jwifu lɛ gbɛ́ wǎn n’i, bo blasé bá hu i. Ee nɔví lɛ sè sébibla ɔ é ɔ, ye d’alɔ ɛ bɔ é hɔn. Ye sɔ́ ɛ dó xasun ɖé mɛ bo sɔ́ ɛ gbɔn dǒ toxo ɔ tɔn sín ali ɖé nu nyite.

Hwenu e Solu wá Jeluzalɛmu é ɔ, é tɛ́n kpɔ́n bo na gɔ́ nú nɔví e ɖò finɛ lɛ é. Amɔ̌, xɛsi ɖi ye dó wutu tɔn. Enɛ gudo ɔ, ahwanvu xomɛnyɔtɔ́ ɖé nɔ nyí Baanabasi, bo kplá Solu yì mɛsɛ́dó lɛ gɔ́n bo d’alɔ ye bɔ ye kudeji ɖɔ é huzu nugbǒ nugbǒ. Solu jɛ wɛnɖagbe ɔ jla jí kpo kanɖodonǔwu kpo xá agun Jeluzalɛmu tɔn. Nukɔnmɛ ɔ, è wá ylɔ nyikɔ tɔn ɖɔ Pɔlu.

“Klisu Jezu wá gbɛ̀ ɔ mɛ, bo na hwlɛn hwɛhutɔ́ lɛ gán; nyɛ wɛ ka nyí hwɛhutɔ́ hú hwɛhutɔ́ lɛ bǐ.”​—1 Timɔtée 1:15