Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 20

Awě Ayizɛ́n E Bɔ D’ewu lɛ É

Awě Ayizɛ́n E Bɔ D’ewu lɛ É

Mɔyizi kpo Aalɔ́ɔn kpo yì dó wɛn Mawu tɔn elɔ Falawɔ́ɔn: ‘Nú a ma jó togun ce dó nú é yì ǎ ɔ, un na sɛ́ asɔfin dó tò ɔ mɛ.’ Asɔfin lɛ gɔ́ Ejipunu lɛ xwé, dɔkunnɔ lɛ kpo wamamɔnɔ lɛ kpo bǐ xwé agba. Asɔfin gɔ́ tò ɔ bǐ mɛ. Amɔ̌, Gocɛni fí e Izlayɛli-ví lɛ nɔ nɔ é ɔ, asɔfin ɖě wá finɛ ǎ. Bɛ́sín awě ɛnɛgɔ ɔ jí ɔ, Ejipunu lɛ kɛɖɛ wɛ awě lɛ nɔ dó nǔ sìn xá. Falawɔ́ɔn byɔ nǔ elɔ: ‘Savo nú Jehovah bonu asɔfin lɛ ni gosin tò ɔ mɛ. Enɛ ɔ, togun towe hɛn ɔ, é na yì.’ Amɔ̌, hwenu e Jehovah bló bɔ asɔfin lɛ yì é ɔ, Falawɔ́ɔn huzu gbè. Nǔ e ɖò jijɛ wɛ lɛ é ka na wá kplɔ́n nǔ Falawɔ́ɔn à?

Jehovah ɖɔ: ‘Nú Falawɔ́ɔn ma jó togun ce dó bonu é yì ǎ ɔ, Ejipunu lɛ sín kanlin lɛ na bɛ́ azɔn bo na kú.’ Ayihɔngbe tɔn ɔ, kanlin lɛ jɛ kúkú jí. Amɔ̌ kanlin Izlayɛli-ví lɛ tɔn lɛ kú ǎ. Falawɔ́ɔn kpó ɖò ta syɛn wɛ bo jó ye dó ǎ.

Enɛ gudo ɔ, Jehovah ɖɔ nú Mɔyizi ɖɔ é ni lɛkɔ yì Falawɔ́ɔn gɔ́n bo nyì afín dó jɔhɔn mɛ. Afín ɔ huzu afúntúntún bo gbakpé jɔhɔn mɛ lobo vun kpé Ejipunu lɛ bǐ wu. Afúntúntún ɔ zɔ́n bɔ nùtítɛ́ tɔ́n gbɔn Ejipunu lɛ kpo kanlin yetɔn lɛ bǐ kpo wu. Nǔ nyí mɔ̌ có, Falawɔ́ɔn gbɛ́ ɖɔ emi kún na jó Izlayɛli-ví lɛ dó bonu ye na yì ó.

Jehovah lɛ́vɔ sɛ́ Mɔyizi dó Falawɔ́ɔn gɔ́n ɖɔ é ni  dó wɛn elɔ ɛ: ‘A kpò ɖò gbigbɛ́ wɛ ɖɔ emi kún na jó togun ce dó nú é na yì ó jɛn wɛ à? Sɔ ɔ, kɛ́njí na ja ɖò tò ɔ mɛ.’ Ayihɔngbe tɔn ɔ, Jehovah sɛ́ kɛ́njí, xɛbyoso kpo myɔ kpo dó. Jǐ mɔhunkɔtɔn ko ja kpɔ́n ɖò Ejipu ǎ. Atín lɛ bǐ lɔ̌, bɔ jinukún lɛ bǐ gblé, nǔ ka nyí mɔ̌ ɖò Gocɛni ǎ. Falawɔ́ɔn ɖɔ: ‘Savo nú Jehovah ɖɔ é ni ɖó awě enɛ te! Enɛ ɔ, mi na yì.’ Amɔ̌, ee kɛ́njí ɔ kpo jǐ ɔ kpo nɔte tlolo é ɔ, Falawɔ́ɔn ko lɛ́ huzu gbè.

Enɛ gudo ɔ, Mɔyizi ɖɔ: ‘Dìn ɔ, bɔklè lɛ na ɖu nǔ e kɛ́njí ɔ ma hɛn gblé ǎ lɛ é bǐ.’ Bɔklè livi mɔkpan ɖu nǔ e kpó ɖò gle lɛ mɛ lɛ é kpo ee kpó ɖò atín lɛ jí lɛ é bǐ kpo. Falawɔ́ɔn dó kɛnklɛn ɖɔ: ‘Savo nú Jehovah ɖɔ é ni bló bonu bɔklè enɛ lɛ ni yì.’ Loɔ, ee Jehovah bló bɔ bɔklè lɛ yì é ɔ, Falawɔ́ɔn lɛ́ kpó ɖò ta syɛn wɛ.

Jehovah ɖɔ nú Mɔyizi ɖɔ: ‘Dlɛ̌n alɔ towe dó jinukúnsin.’ Tlolo kpowun ɔ, gbɛmɛ d’ablu bǐ. Nú azǎn atɔn ɔ, Ejipunu lɛ sɔ́ mɔ nǔ ɖebǔ alǒ mɛɖebǔ ǎ. Izlayɛli-ví lɛ kɛɖɛ jɛn ɖó weziza ɖò xwé yetɔn lɛ gbè.

Falawɔ́ɔn ɖɔ nú Mɔyizi ɖɔ: ‘Hwi kpo togun towe kpo hɛn ɔ, mi na yì. Amɔ̌, kanlin mitɔn lɛ ni ma sɛ̀ tɛn ó.’ Mɔyizi ɖɔ: ‘Mi ɖó na bɛ́ kanlin mǐtɔn lɛ yì, ɖó ye wɛ mǐ na xwlé Mawu mǐtɔn.’ Xomɛ sìn Falawɔ́ɔn tawun. É súxó bo ɖɔ: ‘Bɛ̌ hwiɖée sín nukún ce mɛ! Nú un sɔ́ mɔ we ɖě ɔ, un na hu we.’

“Mi na lɛ́vɔ mɔ vogbingbɔn e ɖò hwɛjijɔnɔ lɛ kpodo mɛdídá lɛ kpo tɛntin é, vogbingbɔn e ɖò mɛ e nɔ sɛ̀n mì kpo mɛ e ma nɔ sɛ̀n mì ǎ lɛ kpo tɛntin é.”​—Malacíi 3:18