Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 63

Nùwlanwlan E Tɔ́n Ðò Dǒ Wu É

Nùwlanwlan E Tɔ́n Ðò Dǒ Wu É

Ðò hweɖenu ɔ, Bɛlucasáa huzu axɔsu Babilɔnu tɔn. É ylɔ mɛ nukúnɖeji tò ɔ mɛ tɔn afatɔ́n wá agɔ̌ ɖé tɛnmɛ zǎnmɛ gbè ɖokpo. É na gbè mɛsɛntɔ́ tɔn lɛ ɖɔ ye ni bɛ́ sikákɔfu ɖěɖee Nabukodonɔzɔ́ɔ bɛ́ sín tɛmpli Jehovah tɔn mɛ lɛ é wá. Bɛlucasáa kpo jonɔ tɔn lɛ kpo nu vɛɛn ɖò kɔfu lɛ mɛ bo kpa susu nú vodun yetɔn lɛ. Ajijimɛ ɔ, alɔ gbɛtɔ́ tɔn ɖé tɔ́n bo jɛ nǔdabaɖa ɖé wlan ɖó fí e ɖu nǔ ɖè wɛ ye ɖè é sín dǒ wu jí.

Xɛsi jɛ Bɛlucasáa jí. É ylɔ majikiblotɔ́ tɔn lɛ bo d’akpá nú ye ɖɔ: ‘Nú mɛɖé tinmɛ nùwlanwlan elɔ lɛ ɔ, un na sɔ́ ɛ dó ɖó mɛ nukúnɖeji atɔngɔ ɔ ɖò Babilɔnu.’ Ye jɛ tintɛnkpɔn jí, amɔ̌, ye mɛ ɖebǔ kpéwú bo tinmɛ ǎ. Axɔsi ɔ wá xɔ ɔ mɛ bo ɖɔ: ‘Nya ɖokpo nɔ nyí Daniyɛli, bo ko nɔ tín nǔ mɛ nú Nabukodonɔzɔ́ɔ. É hɛn ɔ, é na tinmɛ nùwlanwlan enɛ lɛ nú we.’

È kplá Daniyɛli yì axɔsu ɔ gɔ́n. Bɛlucasáa ɖɔ n’i ɖɔ: ‘Nú a kpéwú bo xà nùwlanwlan elɔ lɛ, bo lɛ́ tín ye mɛ ɔ, un na na we siká sín wlɔ ɖé bo na sɔ́ we dó ɖó mɛ nukúnɖeji atɔngɔ ɔ ɖò Babilɔnu.’ Daniyɛli ɖɔ: ‘Un ba nùnina towe lɛ ǎ, amɔ̌, un na ɖɔ nùwlanwlan elɔ lɛ sín tinmɛ nú we. Tɔ́ towe Nabukodonɔzɔ́ɔ nyí goyitɔ́ bɔ Jehovah sɔ́ ɛ hwe. A tuùn nǔ e jɛ dó wǔ tɔn lɛ é bǐ, amɔ̌, a nu vɛɛn ɖò sikákɔfu e gosin tɛmpli Jehovah Tɔn mɛ é mɛ dó ɖè mɛmasi xlɛ́ ɛ. Enɛ wu wɛ Mawu wlan xó elɔ lɛ: Mɛnɛɛ, Mɛnɛɛ, Tekɛli kpo Palusíin kpo. Xó enɛ lɛ sín tinmɛ wɛ nyí ɖɔ Mɛdinu lɛ kpo Pɛsinu lɛ kpo na ɖu ɖò Babilɔnu jí bɔ a sɔ́ na nyí axɔsu ɖě ǎ.’

É cí ɖɔ mɛɖebǔ kún sixu ɖu ɖò Babilɔnu jí ó ɖɔhun. Dǒ ɖaxó lɛ kpo tɔsisa e yì dò é ɖé kpo wɛ lɛlɛ̌ dó toxo ɔ bo cyɔn alɔ jǐ tɔn. Amɔ̌, zǎn enɛ ɖokpo ɔ mɛ ɔ, Mɛdinu lɛ kpo Pɛsinu lɛ kpo tɔ́n ahwan ɛ. Axɔsu Pɛsi tɔn Silusi  ɖè ali nú tɔsisa ɔ bɔ sìn ɔ ɖekpo kaka bɔ ahwanfuntɔ́ tɔn lɛ kpéwú bo ɖi zɔnlin gbɔn mɛ kaka yì hɔntogbo toxo ɔ tɔn kɔn. Ee ye jɛ finɛ é ɔ, hɔntogbo ɔ ɖò nuvo! Ahwangɔnu ɔ byɔ toxo ɔ mɛ bo ɖu ɖò toxo ɔ jí lobo hu axɔsu ɔ. Enɛ gudo ɔ, Silusi huzu axɔsu Babilɔnu tɔn.

Xwè ɖokpo gudo ɔ, Silusi jla ɖɔ: ‘Jehovah ɖɔ nú mì ɖɔ nyì ni vɔ́ tɛmpli emitɔn gbá ɖò Jeluzalɛmu. Mɛ tɔn lɛ ɖebǔ ba na ɖ’alɔ ɖò azɔ̌ ɔ mɛ hǔn, é ni yì kpowun.’ Enɛ wu ɔ, lee Jehovah ko ɖɔ gbɔn é ɔ, Jwifu gègě lɛkɔ yì xwé ɖò Jeluzalɛmu; è gbà toxo ɔ é ɔ, é ko ɖó xwè 70 nɛ. Silusi lɛkɔ nú sikákɔfu, kpatagankɔfu kpo gannu kpo ɖěɖee Nabukodonɔzɔ́ɔ bɛ́ sín tɛmpli ɔ mɛ lɛ é. A mɔ lee Jehovah zán Silusi dó d’alɔ togun Tɔn gbɔn é à?

“É jɛ ayǐ lóóo, Babilɔnu toxo ɖaxó ɔ jɛ ayǐ lóóo! Awovi lɛ sín nɔtɛn wɛ é nyí dìn, bo nyí bibɛtɛn nú yɛ nyanya alɔkpa alɔkpa lɛ bǐ.”​—Nǔɖexlɛ́mɛ 18:2