Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 103

“Axɔsuɖuɖu Towe Ni Wá”

“Axɔsuɖuɖu Towe Ni Wá”

Jehovah dó akpá ɖɔ: ‘Avǐ, wuvɛ̌, azɔn, alǒ kú sɔ́ na tíìn ǎ. Un na súnsún ɖasin bǐ sín nukún yetɔn mɛ. È na wɔn nǔ nyanya ɖěɖee ko jɛ wá yì lɛ é bǐ.’

Jehovah sɔ́ Adamu kpo Ɛvu kpo ɖó jikpá Edɛni tɔn mɛ bonu ye na nɔ gbɛ̀ ɖò fífá kpo awǎjijɛ kpo mɛ. Ye ɖó na sɛ̀n Tɔ́ yetɔn jixwé tɔn ɔ bo na jì vǐ gɔ́ ayikúngban ɔ jí. Adamu kpo Ɛvu kpo tlitó nú Jehovah, amɔ̌ linlin tɔn ɖyɔ gbeɖé ǎ. Ðò wema elɔ mɛ ɔ, mǐ mɔ ɖɔ nǔ e sín akpá Mawu dó lɛ é bǐ nɔ jɛnu. Axɔsuɖuto tɔn na hɛn nyɔna jiwǔ lɛ wá ayikúngban ɔ jí, lee é ko dó akpá tɔn nú Ablaxamu gbɔn é.

Zaanɖé dìn ɔ, Satáan, awovi tɔn lɛ kpo mɛ nyanya lɛ kpo sɔ́ na tíìn ǎ. Mɛ e na ɖò gbɛ̀ lɛ é bǐ na nɔ sɛ̀n Jehovah. Mǐ sɔ́ na jɛ azɔn ɖě alǒ kú ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, mǐ na nɔ fɔ́n ayihɔngbe ayihɔngbe bɔ hlɔnhlɔn na nɔ ɖò mǐ wu, lobo na nɔ j’awǎ ɖɔ mǐ ɖò gbɛ̀.  Ayikúngban ɔ na huzu palaɖisi. Gbɛtɔ́ lɛ bǐ na mɔ nùɖuɖu ɖagbe bo ɖu lobo na ɖó xwé ɖagbe lɛ. Gbɛtɔ́ lɛ na nɔ nyɔ́ xomɛ, ye sɔ́ na nɔ nyla hun alǒ xò daka ǎ. Gběkanlin lɛ sɔ́ na nɔ ɖi xɛsi nú mǐ ǎ, mǐ lɔ ka sɔ́ na nɔ ɖi xɛsi nú ye ǎ.

Hwenu e Jehovah na jɛ mɛ lɛ fɔ́n sín kú jí é ɔ, é na jiwǔ tawun. Mǐ na dó doo nú gbɛtɔ́ ɖěɖee nɔ gbɛ̀ ɖò hwexónu lɛ é, ɖi Abɛli, Nɔwée, Ablaxamu, Sala, Mɔyizi, Hwliti, Ɛsitɛ́ɛ kpo Davidi kpo. Ye na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na bló bɔ ayikúngban ɔ na huzu palaɖisi ɖé. Azɔ̌ e wiwa tɔn nɔ dɔn mɛ lɛ é gègě na nɔ tíìn hwebǐnu.

Jehovah jló ɖɔ a ni nɔ fí enɛ. A na wá tuùn i ɖò ali ɖěɖee nu a ma lin kpɔ́n gbeɖé ǎ lɛ é nu. Nǔ mǐ ni fɔ́n bo ɖò Jehovah sɛkpɔ wɛ ayihɔngbe ayihɔngbe, sín dìn kaka sɔyi!

“Aklunɔ mǐtɔn, Mawu mǐtɔn, susu, yɛ̌yi kpo hlɔnhlɔn kpo jɛxa we, ɖó a bló nǔ bǐ.”​—Nǔɖexlɛ́mɛ 4:11