Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 40

Davidi kpo Goliyati Kpo

Davidi kpo Goliyati Kpo

Jehovah ɖɔ nú Samuwɛli ɖɔ: ‘Yì xwé Jɛsée tɔn gbè. Vǐ tɔn lɛ ɖokpo wɛ na nyí axɔsu yɔyɔ̌ Izlayɛli tɔn.’ Enɛ wu ɔ, Samuwɛli yì xwé Jɛsée tɔn gbè. Hwenu e é mɔ vǐsunnuɖaxó ɔ é ɔ, é lin ɖɔ: ‘Dɔnkpɛvu elɔ wɛ nyí mɛ e Jehovah na ko sɔ́ é.’ Amɔ̌, Jehovah ɖɔ nú Samuwɛli ɖɔ é kún nyí é wɛ ó. Jehovah ɖɔ: ‘Nǔ e ɖò gbɛtɔ́ sín ayi mɛ é wɛ un nɔ kpɔ́n, é nyí nǔ e ɖò wěxo é kɛɖɛ ǎ.’

Jɛsée kplá vǐ sunnu tɔn ayizɛ́n ɖevo wá nú Samuwɛli. Amɔ̌, Samuwɛli ɖɔ: ‘Jehovah sɔ́ ɖebǔ ɖò ye mɛ ǎ. A lɛ́ ɖó vǐ sunnu ɖevo lɛ à?’ Jɛsée ɖɔ: ‘Un lɛ́ ɖó ɖokpo, Davidi kpodé ce ɔ wɛ. É ɖò gbehan mɛ bo ɖò nukún kpé dó lɛngbɔ̌ ce lɛ wu wɛ.’ Hwenu e Davidi wá é ɔ, Jehovah ɖɔ nú Samuwɛli ɖɔ: ‘Éyɛ wɛ un sɔ́!’ Samuwɛli kɔn ami dó ta nú Davidi, bɔ é na nyí axɔsu Izlayɛli tɔn sɔgudo tɔn ɔ.

Táan ɖé gudo ɔ, Izlayɛli-ví lɛ ɖò ahwan fun xá Filisitɛ́ɛn lɛ wɛ. Ye ɖó ahwangán jiganjigan ɖé bɔ nyikɔ tɔn nɔ nyí Goliyati b’ɛ ɖò ahwan fun dó ta yetɔn mɛ wɛ. Ayihɔngbe ayihɔngbe ɔ, Goliyati nɔ ɖò cícá nú Izlayɛli-ví lɛ wɛ. É nɔ d’axwá ɖɔ: ‘Mi sɛ́ mɛ ɖokpo dó mì bonu é na kpé hun xá mì. Nú é ɖu ɖò jǐ ce ɔ, mǐ na huzu kannumɔ mitɔn lɛ. Amɔ̌, nú un ka ɖu ɖò jǐ tɔn ɔ, mi na huzu kannumɔ mǐtɔn lɛ.’

Davidi hɛn nùɖuɖu wá nú fofó tɔn ahwanfuntɔ́ lɛ ɖò fí e ahwangɔnu Izlayɛli tɔn  ɖó gɔnu ɖó é. É sè xó e Goliyati ɖɔ é bo ɖɔ: ‘Un na kpé hun xá ɛ!’ Axɔsu Sawulu ɖɔ: ‘Yɔkpɔvu wɛ ka nú we sín.’ Davidi ɖɔ: ‘Jehovah na d’alɔ mì.’

Sawulu tɛ́n kpɔ́n bonu Davidi na dó ahwanwu tɔn, amɔ̌, Davidi ɖɔ: ‘Un sixu nɔ mɛ bo fun ahwan ǎ.’ Davidi sɔ́ klohwán tɔn bo yì tɔsisa ɖé nu. É cyan kɛ́n ɖiɖiɖíɖí atɔ́ɔ́n dó sakí ɖé mɛ. Enɛ gudo ɔ, Davidi kanwezun ɖido Goliyati gɔ́n. Nya jiganjigan ɔ d’axwá bo ɖɔ: ‘Wǎ fí nyaví kpɛví elɔ. Un na na lan towe xɛ e ɖò jinukúnsin lɛ é kpo gběkanlin lɛ kpo bɔ ye na ɖu.’ Davidi ka ɖi xɛsi ǎ. É lɔ d’axwá ɖɔ: ‘A hɛn hwǐ kpo hwǎn kpo bo ja, amɔ̌, nyɛ ja ɖò nyikɔ Jehovah tɔn mɛ. Mǐdɛɛ lɛ fun ahwan xá wɛ a ɖè ǎ; Mawu wɛ. Mɛ e ɖò fí lɛ é bǐ na mɔ ɖɔ Jehovah ɖó hlɔnhlɔn hú hwǐ kpo hwǎn kpo. É na jó mi mɛ bǐ dó nyì alɔ mǐtɔn mɛ.’

Davidi zé kɛ́n ɖokpo dó klohwán tɔn mɛ bo da kpo hlɔnhlɔn tɔn bǐ kpo. Kpo alɔdo Jehovah tɔn kpo ɔ, kɛ́n ɔ yì xò Goliyati dó nukɔngɛ́ngɛ́n jí bo byɔ taká tɔn mɛ. Nya jiganjigan ɔ j’ayǐ. Enɛ gudo ɔ, Filisitɛ́ɛn lɛ hɔn dó gbɛ̀ yetɔn jí. A ka ɖeji dó Jehovah wu Davidi ɖɔhun à?

“Gbɛtɔ́ lɛ wɛ nǔ enɛ ɔ gló, é ka ɖò mɔ̌ nú Mawu ǎ; ɖó Mawu kpé nǔ bǐ wu.”​—Maki 10:27