Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 30

Hlaxabu Hwla Amɛ̌ Lɛ

Hlaxabu Hwla Amɛ̌ Lɛ

Hwenu e amɛ̌ Izlayɛli tɔn lɛ yì toxo Jeliko tɔn mɛ é ɔ, ye nɔ nyɔnu e nɔ nyí Hlaxabu é sín xwégbe. Axɔsu Jeliko tɔn sè mɔ̌, bo sɛ́ sɔja lɛ dó xwé Hlaxabu tɔn gbè. Hlaxabu hwla amɛ̌ wè lɛ dó xɔ tɔn ta bo sɛ́ sɔja lɛ dó awa ɖevo xwé. É ɖɔ nú amɛ̌ lɛ ɖɔ: ‘Un na d’alɔ mi ɖó un tuùn ɖɔ Jehovah ɖò kpɔ́ xá mi bɔ mi na ɖu ɖò tò ɔ jí. Mi kɛnklɛn bo d’akpá nú mì ɖɔ emi na hwlɛn xwédo ce.’

Amɛ̌ lɛ ɖɔ nú Hlaxabu ɖɔ: ‘Mǐ d’akpá ɖɔ mǐ kún na hu mɛ e ɖò xwé towe gbè lɛ é ɖebǔ ó.’ Ye ɖɔ: ‘Sìn kàn vɔvɔ ɖokpo dó flɛtɛli towe nu, enɛ ɔ, xwédo towe na gán.’

Hlaxabu sìn kàn ɖé dó flɛtɛli tɔn nu bɔ amɛ̌ lɛ gbɔn finɛ bo jɛte. Ye yì sókan lɛ mɛ bo hwla yeɖée dó finɛ nú azǎn atɔn cobo wá yì Jozuwée gɔ́n. Enɛ gudo ɔ, Izlayɛli-ví lɛ d’asa Judɛɛn Tɔ̀ ɔ bo sɔnǔ bo na yí tò ɔ. Jeliko wɛ nyí toxo nukɔntɔn e jí ye ɖu ɖè é. Jehovah ɖɔ nú ye ɖɔ ye ni ɖi zɔnlin lɛlɛ̌ dó toxo ɔ azɔn ɖokpo ɖò gbè ɖokpo kaka nú azǎn ayizɛ́n. Azǎn tɛnwegɔ ɔ  gbè ɔ, ye ɖi zɔnlin lɛlɛ̌ dó toxo ɔ azɔn tɛnwe. Enɛ gudo ɔ, vɔsanúxwlémawutɔ́ lɛ kún kpɛn yetɔn lɛ bɔ ahwanfuntɔ́ lɛ súxó kpo hlɔnhlɔn yetɔn bǐ kpo. Toxo ɔ sín dǒ lɛ mu! Amɔ̌, xwé Hlaxabu tɔn e ɖò dǒ ɔ ta é ka kpó ɖò te. Hlaxabu kpo xwédo tɔn kpo gán ɖó é ɖeji dó Jehovah wu wutu.

“Mɔ̌ ɖokpo ɔ wɛ é nyí nú Hlaxabu . . . Mawu sɔ́ ɛ dó mɔ hwɛjijɔnɔ na ɖó nǔwiwa tɔn lɛ wu; é wɛ yí amɛ̌ lɛ dó xwégbe, lobo dó alɔ ye, bɔ ye gbɔn ali ɖevo bo yì.”​—Jaki 2:25