Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 46

Tɛnkpɔn ɖé Ðò Kaamɛli Só Jí

Tɛnkpɔn ɖé Ðò Kaamɛli Só Jí

Axɔsuɖuto akɔta wǒ Izlayɛli tɔn tɔn ɖó axɔsu nyanya gègě, Akabu lɔ nyí ɖokpo ɖò axɔsu e nyla hú bǐ lɛ é mɛ. É da nyɔnu baɖabaɖa e nɔ sɛ̀n Baalu é ɖé. Nyikɔ tɔn nɔ nyí Jezabɛli. Akabu kpo Jezabɛli kpo bló bɔ Baalu sinsɛn gbakpé tò ɔ bǐ mɛ, bɔ ye lɛ́ hu gbeyiɖɔ Jehovah tɔn lɛ. Etɛ Jehovah ka wà? É sɛ́ gbeyiɖɔ Elíi dó bɔ é yì dó wɛn ɖé Akabu.

Elíi ɖɔ nú Axɔsu Akabu ɖɔ, ɖó nǔ nyanya e é nɔ wà é wu ɔ, jǐ kún sɔ́ na ja ɖò Izlayɛli ó. Nú xwè atɔn jɛji ɔ, jinukún lɛ sɔ́ wu ǎ, bɔ adɔ hɛn togun ɔ. Jehovah wá sɛ́ Elíi dó Akabu gɔ́n. Axɔsu ɔ ɖɔ: ‘Nǔ nyanya wɛ a nɔ dɔn dó tomɛ! Hwi wɛ zɔ́n nǔ elɔ bǐ.’ Elíi ɖɔ: ‘Nyì wɛ zɔ́n bɔ akú elɔ ɖó ǎ. Baalu sinsɛn towe wɛ zɔ́n. Mǐ na tɛ́n nùɖé kpɔ́n. Xò akɔta ɔ bǐ kplé gɔ́ nú hunnɔ Baalu tɔn lɛ ɖò Kaamɛli Só ɔ jí.’

Togun ɔ kplé ɖò Só ɔ jí nugbǒ. Elíi ɖɔ: ‘Mi lin tamɛ. Enyi Jehovah wɛ nyí Mawu nugbǒ ɔ hǔn, mi sɛ̀n ɛ. É ka nyí Baalu wɛ hǔn, mi bo sɛ̀n ɛ. Mǐ na tɛ́n nǔ elɔ kpɔ́n. Hunnɔ Baalu tɔn 450 lɛ ɖó na sɔnǔ nú vɔsanú ɖé, bo na súxó ylɔ vodun yetɔn, bɔ nyɛ na sɔnǔ nú vɔsanú ce bo na súxó ylɔ Jehovah. Mɛ e na sè bo sɛ́ myɔ dó é wɛ nyí Mawu nugbǒ ɔ.’ Togun ɔ yí gbè.

Hunnɔ Baalu tɔn lɛ sɔnǔ nú vɔsanú ɖé. Ye ylɔ vodun yetɔn nú kéze ɔ bǐ bo nɔ ɖɔ: ‘Baalu è, yǐ gbè nú mǐ!’ Ee Baalu ma yí gbè nú ye ǎ é ɔ, Elíi jɛ slamɛ ɖɔ ye wu jí. É ɖɔ: ‘Mi súxó hú mɔ̌. Amlɔ dɔ́ wɛ é sixu ko ɖè, b’ɛ na byɔ ɖɔ mɛɖé ni fɔ́n ɛ.’ Gbadanu wá sù, bɔ hunnɔ Baalu tɔn lɛ kpó ɖò ylɔ̀ylɔ́ ɛ wɛ. Amɔ̌, mɛɖé ka yí gbè nú ye ǎ.

Elíi sɔ́ vɔsanú tɔn ɖó vɔsakpe ɖé jí bo gbà sìn kɔn nyì jí bǐ. Enɛ gudo ɔ, é xoɖɛ bo ɖɔ: ‘Jehovah è, kɛnklɛn bló bonu togun ɔ ni tuùn ɖɔ hwi wɛ nyí Mawu nugbǒ ɔ.’ Tlolo kpowun ɔ, Jehovah sɛ́ myɔ dó sín jinukúnsin bɔ é fyɔ vɔsanú ɔ bǐ. Togun ɔ súxó bo ɖɔ: ‘Jehovah wɛ nyí  Mawu nugbǒ ɔ!’ Elíi ɖɔ: ‘Mi ma nú hunnɔ Baalu tɔn lɛ ɖě hɔn yì ó!’ Gbè nɛ gbè ɔ, è hu hunnɔ Baalu tɔn 450.

Hwenu e akpɔ́kpɔ́ kpɛví ɖé tɔ́n ɖò xù ɔ ta nu é ɔ, Elíi ɖɔ nú Akabu ɖɔ: ‘Jǐ ɖò na ja wɛ. Sɔ́ kɛkɛví towe sìn dó sɔ́ ɔ wu, bo yì xwé.’ Akpɔ́kpɔ́ lɛ́ zɔ́n bɔ jinukúnsin d’ablu bǐ, jɔhɔn bɛ́ bɔ jǐ ɖaxó ɖé wlí. Akú ɔ wá nɔte lo. Akabu kun kɛkɛví tɔn kpo wezun e ɖ’emɛ é bǐ kpo. Jehovah d’alɔ Elíi bɔ é kanwezun bo zɛ kɛkɛví ɔ wu! Tagba Elíi tɔn lɛ bǐ ko vɔ jɛn nɛ à? Mǐ ni kpɔ́n.

“Ye ni tuùn ɖɔ hwiɖokponɔ géé sín nyikɔ wɛ nyí [Jehovah], hwi wɛ nyí Mawu Ajalɔnlɔn ɖò ayikúngban ɔ bǐ jí.”​—Ðɛhan 83:19