Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 21

Awě Wǒgɔ Ɔ

Awě Wǒgɔ Ɔ

Mɔyizi d’akpá nú Falawɔ́ɔn ɖɔ é kún sɔ́ na mɔ emi ɖě ó. Amɔ̌, cobonu é na yì ɔ, é ɖɔ nú Falawɔ́ɔn ɖɔ: ‘Zǎn xwete ɔ, nukɔngbeví e ɖò Ejipu lɛ é bǐ, bɛ́sín vǐ sunnu Falawɔ́ɔn tɔn jí kaka jɛ vǐ sunnu kannumɔ lɛ tɔn lɛ jí na kú.’

Jehovah ɖɔ nú Izlayɛli-ví lɛ ɖɔ ye ni ɖu nùɖuɖu titewungbe ɖé. É ɖɔ: ‘Mi hu lɛngbɔ̌ asú alǒ gbɔ̌ asú e ɖó xwè ɖokpo é ɖokpo, bo sá hun tɔn kpɛɖé dó hɔnkpo mitɔn lɛ wu. Mi na hi lan ɔ, bo na ɖu kpo wɔxúxú e è ma dó tɔ́n mɛ ǎ é kpo. Mi sɔnǔ, bo dó afɔkpa mitɔn lɛ, bo ɖó gbesisɔmɛ bá yì. Zǎn elɔ mɛ ɔ, un na ɖè mi sín kannumɔgbenu.’ A sixu dó nukún mɛ, bo kpɔ́n lee é na ko víví nú Izlayɛli-ví lɛ sɔ́ é à?

Ðò zǎn xwete ɔ, wɛnsagun Jehovah tɔn gbɔn Ejipunu lɛ sín xwé lɛ bǐ gbè. Xwé e gbè è ma sá hun dó hɔnkpo ɔ wu ɖè ǎ é ɔ, nukɔngbeví e ɖò finɛ é nɔ kú. Amɔ̌, wɛnsagun ɔ jó xwé ɖěɖee è sá hun dó hɔnkpo lɛ wu lɛ é dó. Xwédo Ejipu tɔn lɛ bǐ, dɔkunnɔ kpo wamamɔnɔ kpo sín vǐ ɖé kú. Amɔ̌, Izlayɛli-ví lɛ sín vǐ ɖokpo vɔ́vɔ́ kú ǎ.

Falawɔ́ɔn ɖesunɔ sín vǐ sunnu lɔ tlɛ kú. Falawɔ́ɔn sɔ́ sixu dɛ ɖě ǎ. É ɖɔ nú Mɔyizi kpo Aalɔ́ɔn kpo tlolo ɖɔ: ‘É yá. Mi tɔ́n sín fí. Mi yì sɛ̀n Mawu mitɔn. Mi bɛ́ kanlin mitɔn lɛ bo yì!’

 Hwenu e sun kpé ká é wɛ Izlayɛli-ví lɛ sɔ́ zɔnlin bo tɔ́n sín Ejipu. Ye zɔn tuto jí sɔgbe xá xwédo yetɔn kpo akɔta yetɔn kpo. Izlayɛli-ví sunnu 600 000, gɔ́ nú nyɔnu gègě kpo vǐ gègě kpo. Mɛ ɖevo lɛ lɛ́ xwedó ye, bo na dó sixu sɛ̀n Jehovah. Izlayɛli-ví lɛ wá vo lo!

Bo na dó flín lee Jehovah hwlɛn ye gbɔn é ɔ, ye ɖó na ɖu nùɖuɖu titewungbe ɖé xwewu xwewu tɛgbɛ. Nùɖuɖu ɔ wɛ è nɔ ylɔ ɖɔ Dindinwayixwe.

“Nǔ e wu un sɔ́ we axɔsu tawun lɛ wɛ nyí ɖɔ na ɖè hlɔnhlɔn ce xlɛ́ gbɔn jǐ towe; un sɔ́ we axɔsu, bonu nyikɔ ce na gbakpé ayikúngban ɔ bǐ jí.”​—Hlɔmanu lɛ 9:17