Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 38

Jehovah Bló Bɔ Sanmusɔ́ɔn Ðó Hlɔnhlɔn

Jehovah Bló Bɔ Sanmusɔ́ɔn Ðó Hlɔnhlɔn

Izlayɛli-ví gègě ko lɛ́vɔ jɛ vodun lɛ sɛ̀n jí, enɛ wu ɔ, Jehovah na tɛn Filisitɛ́ɛn lɛ bonu ye na kp’acɛ dó tò yetɔn jí. Amɔ̌, Izlayɛli-ví ɖé lɛ yí wǎn nú Jehovah. Ye mɛ enɛ lɛ ɖokpo wɛ nyí Manɔwaxi. É kpo asì tɔn kpo ɖó vǐ ɖě ǎ. Gbè ɖokpo ɔ, Jehovah sɛ́ wɛnsagun ɖé dó Manɔwaxi sín asì gɔ́n. Wɛnsagun ɔ ɖɔ n’i ɖɔ: ‘A na jì vǐ sunnu ɖokpo. Bɔ é na hwlɛn Izlayɛli-ví lɛ sín Filisitɛ́ɛn lɛ lɔ mɛ. É na nyí Nazilinu ɖé.’ A ka tuùn mɛ ɖěɖee nɔ nyí Nazilinu lɛ é à? Mɛsɛntɔ́ Jehovah tɔn titewungbe lɛ wɛ. È na gbè Nazilinu lɛ bonu ye na kpa ɖa yetɔn lɛ ǎ.

É sɔ́ lín ǎ bɔ è jì Manɔwaxi sín vǐ sunnu ɔ, bɔ é sun nyǐ i ɖɔ Sanmusɔ́ɔn. Ee Sanmusɔ́ɔn ɖò susu wɛ é ɔ, Jehovah bló bɔ é ɖó hlɔnhlɔn tawun. É kpéwú bo hu kinnikinni ɖé kpo alɔ kpo. Gbè ɖokpo tíìn bɔ é hu Filisitɛ́ɛn 30 éɖokponɔ. Filisitɛ́ɛn lɛ gbɛ́ wǎn n’i tawun bo ɖò ali e nu ye na gbɔn bo na hu i é ba wɛ. Sanmusɔ́ɔn ɖò amlɔ́ dɔ́ wɛ zǎnmɛ gbè ɖokpo ɖò Gaza, bɔ ye wá nɔte hɔntogbo toxo ɔ tɔn ta, bo tuùn ɖɔ ayǐ hɔ́n zǎnzǎn ɔ, ye na hu i. Amɔ̌ ɖò zǎn xwete ɔ, Sanmusɔ́ɔn fɔ́n bo yì hɔntogbo ɔ ta, bo sún hɔntogbo ɔ sín dǒ ɔ mɛ. Bo sɔ́ ɖó abɔ̌ tɔn lɛ ta bo hɛn mɔ̌ kaka yì só ɖé ta sɛkpɔ Eblɔ́n.

Nukɔnmɛ ɔ, Filisitɛ́ɛn lɛ yì nyɔnu xɔ́ntɔn Sanmusɔ́ɔn tɔn Dalila gɔ́n, bo ɖɔ n’i ɖɔ: ‘Enyi a ba dò nú nǔ e wutu Sanmusɔ́ɔn ɖó hlɔnhlɔn sɔmɔ̌ é nú mǐ ɔ, mǐ na sú gankwɛ afatɔ́n donu mɔkpan we. Mǐ ba na wlí i bo na sɔ́ ɛ dó ganmɛ.’ Dalila ba na yí akwɛ ɔ, enɛ wu ɔ, é yí gbè. Tlolo hwɛ̌ ɔ, Sanmusɔ́ɔn gbɛ́ ɖɔ emi kún na ɖɔ nǔ e wutu emi ɖó hlɔnhlɔn sɔmɔ̌ é n’i ó. Amɔ̌, é ɖò ya dó n’i wɛ kaka bɔ é gbɔ bo ɖɔ. É ɖɔ n’i ɖɔ: ‘È kpa ɖa ce lɛ kpɔ́n ǎ, ɖó un nyí Nazilinu ɖé wutu. Enyi è kpa ɖa ce lɛ ɔ, un na ba hlɔnhlɔn kpò.’ Nǔ wɛ Sanmusɔ́ɔn wà nyì dò tawun bo dó ɖɔ xó enɛ n’i, kabǐ?

 Tlolo jɛn Dalila ɖɔ nú Filisitɛ́ɛn lɛ ɖɔ: ‘Un tuùn fí e é nɔ ba hlɔnhlɔn tɔn sín é!’ É bló bɔ Sanmusɔ́ɔn d’amlɔ jɛ akɔn tɔn, bɔ enɛ gudo ɔ, é zɔ́n bɔ mɛ ɖokpo kpa ɖa n’i. Dalila d’axwá ɖɔ: ‘Sanmusɔ́ɔn, Filisitɛ́ɛn lɛ ɖò fí!’ Sanmusɔ́ɔn fɔ́n, bo ba hlɔnhlɔn kpò. Filisitɛ́ɛn lɛ wlí i, bo tɔ́n nukún i, lobo sɔ́ ɛ dó ganmɛ.

Gbè ɖokpo ɔ, Filisitɛ́ɛn afatɔ́n mɔkpan kplé dó vodun yetɔn Dagɔni sín xɔ mɛ, bo ɖò axwá dó wɛ ɖɔ: ‘Vodun mǐtɔn jó Sanmusɔ́ɔn nú mǐ! Mi kplá ɛ wá! Mi nú mǐ ni d’ayihun xá ɛ.’ Ye sɔ́ ɛ ɖó te dotín wè tɛntin, bo ɖò cícá ɛ ko wɛ. Sanmusɔ́ɔn d’axwá ɖɔ: ‘Jehovah è, kɛnklɛn, lɛ́vɔ na mì hlɔnhlɔn.’ Hwenɛnu ɔ, Sanmusɔ́ɔn sín ɖa ka ko sù nɛ. É sísɛ́ vodunxɔ ɔ sín dotín lɛ kpo hlɔnhlɔn tɔn bǐ kpo. Vodunxɔ ɔ bǐ mu, bo hu mɛ e ɖ’emɛ lɛ é bǐ kaka jɛ Sanmusɔ́ɔn lɔ jí.

“Mɛ e nɔ na hlɔnhlɔn mì ɔ wɛ nɔ zɔ́n, bɔ un nɔ sixu kpé nǔ enɛ lɛ bǐ wu.”​—Filipunu lɛ 4:13