Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 69

Gabliyɛli Yì Ba Mali Kpɔ́n

Gabliyɛli Yì Ba Mali Kpɔ́n

Elizabɛti ɖó hɛnnumɔ ɖyɔvǐ ɖé bɔ nyikɔ tɔn nɔ nyí Mali; é nɔ nɔ toxo Nazalɛti tɔn mɛ ɖò Galilée. Asixɔntɔn Jozɛfu atínkpatɔ́ ɔ tɔn wɛ. Hwenu Elizabɛti sín adɔgo ɖò sun ayizɛ́n ɖó wɛ é ɔ, wɛnsagun Gabliyɛli wá Mali gɔ́n. É ɖɔ: ‘Kú dó lěhwenu Mali. Jehovah jɔwu we ɖaxó.’ É mɔ nukúnnú jɛ nǔ e ɖɔ wɛ Gabliyɛli ɖè é wu ǎ. É wá ɖɔ n’i ɖɔ: ‘A na mɔ xò bo na jì vǐ sunnu ɖokpo bɔ nyikɔ tɔn na nyí Jezu. É na nyí Axɔsu. Axɔsuɖuto tɔn na nɔ ayǐ kaka sɔyi.’

Mali ɖɔ: ‘Nyɔnu ɖò alɔji wɛ ka nú mì sín. Nɛ̌ un ka sixu jì vǐ gbɔn?’ Gabliyɛli ɖɔ: ‘Nǔ ɖebǔ gló Jehovah ǎ. Gbigbɔ mímɛ́ na wá jǐ towe bɔ a na jì vǐ sunnu ɖokpo. Hɛnnumɔ towe Elizabɛti lɔ ko ɖò xò.’ Enɛ gudo ɔ, Mali ɖɔ: ‘Mɛsɛntɔ́ Jehovah tɔn wɛ un nyí. Lee a ɖɔ gbɔn é ɔ, ni bo nyí mɔ̌ nú mì.’

 Mali yì toxo e ɖò sókan ɖé mɛ é mɛ bo yì ba Elizabɛti kpɔ́n. Hwenu e Mali dó gbè nú Elizabɛti é ɔ, vǐ e ɖò Elizabɛti xomɛ é danwǔ. Bɔ gbigbɔ mímɛ́ gɔ́ ayi mɛ n’i, b’ɛ ɖɔ: ‘Mali, Jehovah xoɖɛ dó jǐ towe. Wǔjɔmɛ ɖé wɛ é nyí nú mì ɖɔ Aklunɔ ce sín nɔ wá xwé ce gbè.’ Mali ɖɔ: ‘Un kpa susu nú Jehovah kpo ayi ce bǐ kpo.’ Mali nɔ Elizabɛti gɔ́n nú sun atɔn bɔ enɛ gudo ɔ, é lɛkɔ yì xwé ɖò Nazalɛti.

Hwenu e Jozɛfu sè ɖɔ Mali ɖò xò é ɔ, é ba na jó è dó. Amɔ̌, wɛnsagun ɖé xò dlɔ̌ ɛ bo ɖɔ: ‘Ma ɖi xɛsi bo gɔn Mali da ó. É wà nǔ ɖebǔ nyì dò ǎ.’ Enɛ wu ɔ, Jozɛfu kplá Mali b’ɛ nyí asì tɔn, b’ɛ kplá ɛ yì xwé tɔn gbè.

“Nǔ e jló Mawu Mavɔmavɔ é bǐ wɛ é nɔ bló. É nɔ bló ɖò jixwé, bo nɔ bló ɖò ayikúngban jí.”​—Ðɛhan 135:6